Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Motivering till Prosam

Den programsammanhållande kursen har många goda effekter på såväl studenternas studieteknik, motivation, uppfattning om programmet, värderingar och förhållningssätt som lärarnas insikt om programmet och programmets kvalitetsutveckling. Prosam främjar genomströmning, binder ihop saker i övriga kurser och bidrar till ett större perspektiv.

Prosams funktion

I konferensartikeln En programsammanhållande kurs med många funktioner (webb-pdf) beskrivs och motiveras följande funktioner hos kursen:

1. Ge akademisk introduktion till programmet och högskolestudier
2. Ge förståelse för programmet
3. Skapa kontakter mellan lärare och teknologer
4. Stimulera utbyte av erfarenheter mellan årskurserna
5. Ge träning i skriftlig och muntlig framställning och reflektion
6. Ta upp det andra kurser missar
7. Informera om kurs- och inriktingsval, inklusive utbytesstudier
8. Följa upp studieresultat
9. Utbilda lärarna som medverkar i programmet
10. Utvärdera programmet och bidra till kvalitetsutveckling

Ökar genomströmningen

Kursen bygger på de fem nyckelidéer som Staffan Andersson, lektor i fysik och fysikens didaktik, samt hans kolleger vid Uppsala Universitet, funnit vara gemensamma för väl fungerande insatser som ökar genomströmningen:

  1. helhetssyn på så sätt att aktiviteterna ingår i ett större sammanhang och inkluderar alla studenter,
  2. framåtpekande för att stötta framtida studier,
  3. personliga möten med lärare och andra studenter,
  4. studentaktivitet genom att studenterna gör saker tillsammans,
  5. medvetenhet om sammanhanget och utbildningsupplevelsen genom att man berättar om den akademiska kulturen vid lärosätet.

Ett utvärderingscase

På Datateknik gjordes i slutet av läsåret 2014/2015 en slutenkät till alla som gick ut datalogimastern, som drygt 80% av alla som går datateknikprogrammet väljer. Enkäten besvarades av 72 av 74 studenter, som då alltså kunde se tillbaka på hela sin femåriga utbildning, två år efter Prosamkursens slut. Studenterna fick ange vilka tre kurser i utbildningen som varit viktigast för att de skulle uppnå vart och ett av programmets mål. För två av programmålen var Prosamkursen den kurs som oftast nämndes, nämligen ”kunna självständigt analysera och ta ställning till ekonomiska, samhälleliga, miljömässiga och etiska konsekvenser av datatekniska tillämpningar, och utforma system med hänsyn härtill”, samt ”kunna följa diskussionen om tekniken i samhället och själv bidra till denna”. Detta visar att den lilla kursen på 6 hp sätter stort avtryck, binder ihop saker i övriga kurser och bidrar till ett större perspektiv.