Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Seminarium om minoriteter och likabehandling

Varje seminarium i en programsammanhållande kurs har ett specifikt tema. Här beskrivs hur temat minoriteter och likabehandling behandlas i prosamkursen för datateknikprogrammet.

Bakgrund till seminariet

Temat infördes i kursen 2015 på ett studentinitiativ. Studenter upplevde att det fanns en osund kultur bland vissa studenter på programmet och att ett upplysningsarbete om diskriminering och likabehandling behövdes. Tillsammans med jämlikhetsnämnden på sektionen för datateknik tog Viggo Kann 2015 fram seminariet minoriteter och likabehandling, som sedan återkommit i kursen vart tredje år. 

År 2018 uppmärksammades och kritiserades seminariet på sociala medier som Flashback och Reddit och i nättidningar som Nyheter idag och Sputnik International. Kritiken var i huvudsakligen att temat inte hade i en teknisk utbildning att göra och att det gav en ideologiskt och politiskt ensidig bild. Kursens mentorer publicerade ett gemensamt svar på kritiken  på kurswebben.

Inför nästa gång seminarietemat skulle återkomma utvecklade Viggo Kann en ny version av seminariet, dels inom den högskolepedagogiska kursen LH225V Genusforskning och jämställdhet i teknisk högre utbildning och dels tillsammans med en panel av tre studenter som vid en allmän förfrågan till alla kursens studenter anmälde sig för att arbeta med utvecklingen. Detta resulterade till ett framgångsrikt seminarieupplägg som genomfördes i januari/februari 2021.

Allmänt upplägg för kursens seminarier

 • Studenterna förbereder sig inför seminariet genom att läsa texter och se på videor
 • Studenterna skriver en reflektion över givna reflektionsfrågor om seminariets tema
 • Studenterna läser sex andra studenters reflektioner och kommenterar dessa
 • Studenterna träffas i årskursöverskridande grupper under ledning av en mentor i ett reflektionsseminarium; reflekterar i smågrupper (ca 3) och helgrupp (ca 14)

Motivering för att seminariet är viktigt

Seminariet ska bidra till att följande mål för civilingenjörsexamen uppfylls:

 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

En professionell civilingenjör i datateknik ska kunna utveckla datatekniska produkter med hänsyn till användare och kunder som inte faller inom en stereotyp bild av användare. Dessutom förväntas civilingenjörer ha färdigheter att delta i och leda projekt sammansatta av olika personer. Insikt i och förståelse för likabehandling är därför en viktig färdighet för att inte orsaka diskriminering eller andra typer av stötande ledarskap som inte är acceptabelt på en arbetsplats.

Förberedande läsning och aktiviteter

Skriftliga reflektionsuppgifter

Välj ut minst fyra av nedanstående punkter och skriv, baserat på förberedelserna ovan, en uppsats där du reflekterar över dessa.

 • Välj en grupp i samhället; du kan exempelvis välja utifrån kön, religion, ålder, sexuell läggning, utbildningsnivå, funktionsvariation, etnicitet eller liknande. Beskriv svårigheter och möjligheter personer i den gruppen kan ha att klara av studier i datateknik eller arbete i datatekniska yrken.
  Berätta inte vilken grupp du skriver om. 
 • Vad kan jag/vi göra för att få en mer inkluderande miljö på KTH/på arbetsplatsen?
  Vilka fördelar/nackdelar kan en mer inkluderande miljö innebära?
  Ge om du vill exempel på problem som du upplevt på KTH och datateknikprogrammet, gällande tillgänglighet, bemötande eller liknande.
 • Vad händer om vi inte tar reda på vilka regler som gäller och inte reflekterar över dessa frågor i yrkeslivet? Vad kan konsekvenserna bli för dig själv och andra?
 • Vilket ansvar har vi som ingenjörer för att våra produkter inte aktivt ska uppmana till diskriminering?
 • Vilka möjligheter och utmaningar finns med homogena respektive heterogena arbetslag, inom datateknikers framtida branscher eller i stort? 
 • Seminariets ämne är känsligt för många. Ställ upp några spelregler för kommentarerna på den skriftliga reflektionen och seminariet som du tycker att både du och övriga bör följa, till exempel “Gå inte in i debatt”.

Notera: Du behöver inte reflektera om dina egna erfarenheter.

Muntliga reflektionsfrågor för arbete i smågrupper under seminariet

 • Läs gruppreflektionsdelen av varandras inlämningar (en i taget delar sin text) och diskutera vilken grupp varje text handlar om.
 • Vilken jargong är acceptabel på en arbetsplats? I ett specifikt arbetslag? Mellan några få kollegor som känner varandra väl? Vilka skämt och uttryckssätt är acceptabla på nätet?
  Vad kan konsekvenserna bli om någon inte följer dessa regler? Upplever ni att KTH:s miljöer och regler reflekterar denna framtid, som de flesta på dataprogrammet kommer att möta i sitt yrkesliv?
 • Vilka är diskrimineringsgrunderna?
 • Hur kan man minska risken för diskriminering i undervisning och examination på KTH?
 • Vilka strategier har du för att själv undvika att diskriminera?

Fördjupande läsning

Länk till presentation av seminariets utveckling.

Länk till seminarieinstruktionerna.

Artikel om utveckling och utvärdering av seminariet (pdf 318 kB)

Lästips som ges till studenter som vill fördjupa sig