Besluts- och delegationsordning

Skolchefen för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad har erhållit delegationer från rektor och vice rektor för forskning. Skolchefen har i sin tur möjlighet att vidaredelegera vissa av dessa beslutsrättigheter till andra funktioner inom skolan.

Rektors och vice rektor för forsknings fördelning av beslutanderätt

Här finner du rektors och vice rektor för forsknings fördelning av beslutanderätt (Besluts- och delegationsordning) inom KTH, med vidaredelegationer av beslutanderätt ner till skolnivå:

Övergripande styrdokument

Skolchefens delegationer (gäller från och med 1 januari 2019):

Beslut- och delegationsordning (pdf 346 kB)


Vidare har Prodekanus vidaredelegerat följande till skolans Forskarutbildningsansvarig (FA):

• Besluta om annat förled än teknologie för forskarexamen.
• Utse fakultetsopponent och ordförande vid disputation.
• Utse ledamöter i betygsnämnd.
• Utse granskare av licentiatuppsats.