Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Delegationsordning för avtal

Översiktstabell över de vanligaste avtalstyperna och vem som signerar vad.

Finansiärsavtal 

Avtalstyp

Signeras av

Finansiärsavtal från offentliga forskningsfinansiärer inom Sverige.

Belopp upp till ett värde av 5 MSEK: prefekt
Belopp över 5 MSEK: skolchef

Finansiärsavtal från industripart, annat företag, ekonomisk förening, ideell förening/organisation, stiftelse eller andra privaträttsliga subjekt.

Chefen för avdelningen för forskningsstöd (RSO)

Finansiärsavtal från finansiärer utanför EU och EES (men inte Schweiz och Storbritannien).

Vicerektor för forskning

Finansiärsavtal från finansiärer inom EU och EES samt Schweiz och Storbritannien.

Chefen för avdelningen för forskningsstöd (RSO)

Samverkansforskningsavtal: Projektavtal och konsortialavtal

Avtalstyp

Signeras av

Överenskommelse om projekt med offentligrättslig part inom Sverige t.ex. lärosätespart eller myndighet (men inte om projektet är helt eller delvis finansierat av EU, eller om två eller flera skolor på KTH är involverade).

Avsiktsförklaringar, sekretessavtal, datadelningsavtal, överenskommelse med anledning av gemensamt personuppgiftsansvar och personuppgiftsbiträdesavtal inom ramen för delegationen ovan.

Belopp upp till 5 MSEK: prefekt
Belopp över 5 MSEK: skolchef

Vidaredelegeras till prefekt

Överenskommelse om projekt med offentligrättslig part inom Sverige t.ex. lärosätespart eller myndighet om två eller flera skolor på KTH är involverade.

Chefen för avdelningen för forskningsstöd (RSO)

Överenskommelse om projekt med privaträttsliga lärosäten inom Sverige exempelvis högskola som bedrivs i stiftelseform eller forskningsinstitut som är statligt ägt aktiebolag (men inte om projektet är helt eller delvis finansierat av EU, eller om två eller flera skolor på KTH är involverade).

Avsiktsförklaringar, sekretessavtal, datadelningsavtal, överenskommelse med anledning av gemensamt personuppgiftsansvar och personuppgiftsbiträdesavtal inom ramen för delegationen ovan.

Belopp upp till 5 MSEK: prefekt
Belopp över 5 MSEK: skolchef

Vidaredelegeras till prefekt

Överenskommelse om projekt med privaträttsliga lärosäten inom Sverige exempelvis högskola som bedrivs i stiftelseform eller forskningsinstitut som är statligt ägt aktiebolag om två eller flera skolor på KTH är involverade.

Chefen för avdelningen för forskningsstöd (RSO)

Projektavtal eller konsortialavtal med industriparter, andra företag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar/organisationer och stiftelser (dock inte högskola som bedrivs i stiftelseform) inom Sverige.

Chefen för avdelningen för forskningsstöd (RSO)

Projektavtal eller konsortialavtal med både offentligrättsliga och privaträttsliga parter utanför EU och EES (men inte Schweiz och Storbritannien).

Vicerektor för forskning

Projektavtal eller konsortialavtal med både offentligrättsliga och privaträttsliga inom EU och EES samt Schweiz och Storbritannien.

Projektavtal eller konsortialavtal med finansiering helt eller delvis från EU:s ramprogram för forskning och innovation och andra EU-program för forskning och samverkan (men inte avtal om utbildning, t.ex. Erasmus+).

Chefen för avdelningen för forskningsstöd (RSO)

Samverkansforskningsavtal: Centrumavtal och projektavtal inom centrum

Avtalstyp

Signeras av

Centrumavtal

Vicerektor för forskning

Projektavtal eller konsortialavtal inom centrum med privaträttsligt lärosäte inom Sverige, till exempel högskola som bedrivs i stiftelseform, eller forskningsinstitut som är statligt ägt aktiebolag (enligt godkänd/bilagd avtalsmall till centrumavtalet).

Belopp upp till 5 MSEK: prefekt
Belopp över 5 MSEK: skolchef

Projektavtal eller konsortialavtal inom centrum med privaträttsligt lärosäte inom Sverige, till exempel högskola som bedrivs i stiftelseform, eller forskningsinstitut som är statligt ägt aktiebolag (utan godkänd/bilagd avtalsmall till centrumavtalet). Se Samverkansforskningsavtal: Projektavtal och konsortialavtal
Avsiktsförklaringar, sekretessavtal, datadelningsavtal, överenskommelse med anledning av gemensamt personuppgiftsansvar och personuppgiftsbiträdesavtal inom ramen för delegationen ovan. Vidaredelegeras till prefekt

 Uppdragsforskning

Avtalstyp

Signeras av

Uppdragsforskning med ett värde upp till 5 MSEK som endast avser personal inom den egna skolan.

Avsiktsförklaringar, sekretessavtal, datadelningsavtal, överenskommelse med anledning av gemensamt personuppgiftsansvar och personuppgiftsbiträdesavtal inom ramen för delegationen ovan.

Belopp upp till 5 MSEK:
prefekt
 

Uppdragsforskning till ett värde över 5 MSEK.

Belopp över 5 MSEK: Vicerektor för forskning

Uppdragsforskning som berör flera skolor.

Vicerektor för forskning

 Materialöverföring och dataöverföring

Avtalstyp

Signeras av

Materialöverföringsavtal/Material Transfer Agreements (MTA) eller dataöverföringsavtal/Data Transfer Agreements (DTA).

Skolchef

Nyttjanderätt till intellektuella tillgångar

Avtalstyp

Signeras av

Forskaravtal med anställd inom skolan eller föröverlåtelseavtal med anställd inom skolan och KTH Holding.

Skolchef

Exportkontroll

Avtalstyp

Signeras av

Besluta i frågor om att godkänna och underteckna tillståndsansökningar, avtal och andra dokument med rättslig verkan som specifikt rör exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden inom skolans verksamhet och där det inte är känt att slutanvändning rör massförstörelsevapen, militära ändamål eller cyberövervakning.

Prefekt

Övriga avtal

Avtalstyp

Signeras av

Avtal om uppdragsutbildning.

Skolchef

Avtal vid anställning som adjungerad professor.

Skolchef

Avtal vid anknytning som affilierad fakultet.

Skolchef

Avtal om industridoktorand/industrilicentiat.

Skolchef

Beslut + avtal om sponsormedel.

Under 50 000 SEK: skolchef

Över 50 000 SEK: rektor

Överenskommelse om professor emeritus.

Skolchef

Överenskommelse mellan institutioner och skolor på KTH gällande fördelning av forskningsbidrag.

Prefekt