Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Avtalshantering

Skolans avtalssamordningsfunktion hjälper dig som forskare att upprätta kontakt med KTH:s jurister på RSO Affärsjuridik .

Enligt KTH:s delegationsordning ska alla avtal om forskningssamverkan granskas av gruppen affärsjuridik.

Granskning och upprättande av avtal

 För granskning och upprättande av avtal ber vi dig att fylla i följande dokument:

Information inför juridisk granskning (docx 73 kB)

Notera att det kan ta lång tid att granska/förhandla ett avtal, därför är det viktigt att tillhandahålla så mycket information om projektet som möjligt direkt.

Det är viktigt att även inkludera uppgift om det finns någon skarp extern deadline för juristerna som de måste förhålla sig till.

Projektadministratörer samordnar signering av institutionens och skolans bekräftelse som krävs för att kunna lämna över ett ärende till RSO.

Institutionens och skolans bekräftelse

Institutionens och skolans bekräftelse hämtas in vid beviljade forskningsprojekt, för att lämna över avtalsärenden till RSO. Bekräftelse behövs även vid vissa ansökningar där t.ex. stödbrev ska tas fram.

Kontakt

avtalssamordning@abe.kth.se

Här hittar du information om ABE-skolans lokala processer och rutiner kopplat till forskningsprojekt samt hänvisningar till central information och relevanta styrdokument i KTH:s regelverk: Projektledarstöd - ABE

Exportkontroll

KTH måste säkerställa att lärosätet hanterar frågor kring export.

Exportkontroll

Sekretess

Forskaren, efter samråd med KTH:s jurister, meddelar prefekt och projektadministratörer att projektet är sekretessbelagt.

De övriga projekthandlingarna som behövs för bedömning av ärendet har redan sammanställts av projektadministratörer i samråd med forskaren vid uppstart av projektet.

1. Initiering

Du har redan tagit kontakt med projektadministratörer på researchproject@abe.kth.se  för att starta ditt projekt på KTH.

2. Överlämning till KTH:s affärsjurister

När projektadministratörer på kansliet bedömer att samtliga handlingar är kompletta skickas ärendet vidare till KTH:s affärsjurister. Ansvarig forskare meddelas att så har skett genom en epost.

Jurist granskar/upprättar avtal, förhandlar med motpart och kommunicerar med forskare.

3. Signering

Den som tecknar ett avtal ansvarar för att avtalet gagnar KTH:s verksamhet, att ekonomin är säkrad och att resurser finns för att utföra avtalsåtagandena.

Vem som ska underteckna ett avtal framgår av KTH:s och skolans delegationsordning (Se ABE-skolans delegationsordning för avtal ).

Avtal som skall signeras av prefekt eller skolchef samordnas av avtalssamordningsfunktionen. Funktionen samordnar även motpartens signering.

Avtal som ska signeras av RSO eller Vicerektor för forskning handläggs av handläggare vid RSO.

Avtalssamordning säkerställer att slutgiltigt signerat avtal lämnas över till ansvlarig projektledare och ansvarig ekonom.

Exempel på typer av avtal:

  • Konsortialavtal inom EU:s forskningsprogram (Horizon 2020, Marie Sklodowska-Curie Actions, ARTEMIS, Clean Sky, EIT)
  • Samarbetsavtal
  • Uppdragsforskningsavtal
  • Industridoktorandavtal
  • Avtal om adjungerad professor
  • Avtal om affilierad fakultet
  • Sekretessavtal
  • Avsiktsförklaringar
  • Materialöverföringsavtal