Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Doktorandavtal – annan svensk statlig arbetsgivare

Här beskrivs processen för att anta en forskarstuderande som har en annan svensk statlig arbetsgivare.

Detta avtal kan användas både om den tilltänkte forskarstuderande är anställd på annan statlig myndighet eller på ett annat lärosäte.

  • Intresse för att ta emot doktorand väcks i ett tidigt skede.
  • Mallen för doktorandavtal skall alltid hämtas från forskarutbildningshandläggare på skolkansliet för att säkerställa att senaste version används.
  • Avtalet utgör finansieringsunderlag vid ansökan om antagning till forskarutbildningen.
  • Skolchef signerar avtalet i samband med beslut om antagning.

Arbetsgång:

  • Institutionen fyller i avtalsmallen och fattar beslut om eventuell bench fee. Storleken på bench fee specificeras i avtalet.
  • Skadeståndsskyldighet specificeras på sid. 4 i avtalsmallen. Om bench fee avtalas om kan summan av den vara ett riktmärke för att sätta summan för skadeståndsskyldigheten.

Om ändringar sker i avtalsmallen skall denna inte signeras av någon förrän granskning av jurist har skett!

  • Det osignerade/ändrade avtalet skickas till fouhandl@abe.kth.se  för vidare handläggning och dialog med jurist.

Om inga ändringar i avtalsmallen:

  • Avtalet upprättas i två exemplar och bifogas ansökan om antagning.
  • Avtalet skall vara signerat enligt följande ordning: Företaget, doktorand, Tillstyrks av prefekt samt avdelningschef.
  • Signerat avtal lämnas till ansvarig forskarutbildningsadministratör som säkerställer att samtliga handlingar kopplade till antagningsärendet lämnas in till kansliet.