Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Doktorandavtal - industridoktorand

Här beskrivs processen för att anta en industridoktorand.

  • Intresse för att ta emot industridoktorand väcks i ett tidigt skede.
  • Mallen för industridoktorandavtal skall alltid hämtas från forskarutbildningshandläggare på skolkansliet för att säkerställa att senaste version används.
  • Avtalet utgör finansieringsunderlag vid ansökan om antagning till forskarutbildningen.
  • Skolchef signerar avtalet i samband med beslut om antagning.

Arbetsgång:

  • Institutionen fyller i avtalsmallen och fattar beslut om eventuell bench fee. Storleken på bench fee specificeras i avtalet.
  • Skadeståndsskyldighet specificeras på sid. 4 i avtalsmallen. Om bench fee avtalas om kan summan av den vara ett riktmärke för att sätta summan för skadeståndsskyldigheten.

Om ändringar sker i avtalsmallen skall denna inte signeras av någon förrän granskning av jurist har skett!

  • Det osignerade/ändrade avtalet skickas till fouhandl@abe.kth.se  för vidare handläggning och dialog med jurist.

Om inga ändringar i avtalsmallen:

  • Avtalet upprättas i två exemplar och bifogas ansökan om antagning.
  • Avtalet skall vara signerat enligt följande ordning: Företaget, Industridoktorand, Tillstyrks av prefekt samt avdelningschef.
  • Signerat avtal lämnas till ansvarig forskarutbildningsadministratör som säkerställer att samtliga handlingar kopplade till antagningsärendet lämnas in till kansliet.