Till innehåll på sidan

Rekrytering Postdoktor

Informationen på dessa sidor guidar dig genom rekryteringsprocessen av en postdoktoranställning och underlättar och bidrar till att kvalitetssäkra och effektivisera processen. Kontakta alltid din skolas HR-avdelning för att starta upp processen.

Uppstart av rekryteringsprocessen

Rekryteringsprocessen ska föregås av en strategisk personalplanering där KTH:s kvantitativa och kvalitativa personalbehov planeras. Rekryterande chef i samarbete med skolans HR genomför denna planering inför uppstart av en ny rekryteringsprocess för en postdoktoranställning och tar fram en anställningsprofil/kravprofil.
Alla rekryteringsärenden hanteras via KTH:s rekryteringssystem Varbi.

Om Avtalet tidsbegränsad anställning som postdoktor

Då det har förekommit diskussioner om den korrekta tillämpningen av avtalet om tidsbegränsad anställning som postdoktor vill Personalavdelningen göra nedanstående förtydligande.

Nu gällande avtal och förhandlingsprotokoll

Enligt avtalet kan en som disputerat anställas som postdoktor. En förutsättning är att arbetstagaren inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte/myndighet.

Utöver vad som följer av bestämmelserna i lagen (1982:80) om anställningsskydd får en postdoktor anställas tills vidare dock längst två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Av det kan man dra den felaktiga slutsatsen att det är fritt för arbetsgivare och arbetstagare att avtala om anställning som postdoktor upp till två år. Till det centrala avtalet om tidsbegränsad anställning som postdoktor hör ett protokoll. Protokollet slår i 3 § fast att ”i avtalet finns regler om anställningens längd samt möjlighet till förlängning av anställning som postdoktor. Parternas utgångspunkt är att förordnandet i normalfallet ska avse två år.”

Vid kontakter med Arbetsgivarverket är de tydliga med att det endast undantagsvis och med goda skäl ska anställas postdoktorer på kortare längd än två år. Sådana skäl kan vara utbildningsskäl. T.ex. att någon ska vara postdoktor på KTH ett år för att sedan fortsätta på annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Ett annat skäl kan vara att arbetstagaren redan varit anställd viss tid som postdoktor på annat lärosäte. Osäker ekonomisk situation är däremot inget sådant skäl.

Du hittar avtalet här: Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor  samt tilläggsdokument till avtalet om tidsbegränsad anställning som postdoktor här.

Framtiden

Det pågår just nu ett förhandlingsarbete mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, OFR/S,P,O och Seko om förändringar i nuvarande avtal. Vad dessa förhandlingar kommer att leda fram till är i dagsläget okänt.

Rekrytering av en postdoktor

För att rekrytera postdoktor behöver du inget rekryteringstillstånd. Däremot behöver du som chef känna till de bestämmelser som postdoktoravtalet reglerar innan du kontaktar HR. 

En anställning som postdoktor vid KTH är reglerat enligt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Anställning som postdoktor vid KTH avser arbete med omfattningen heltid och varaktighet två år. När du är redo att utlysa postdoktoranställningen, ladda ner och fyll i annonsmallen för postdoktor som finns under relaterade dokument här på höger sida . 

Tänk på det här när du fyller i anställningsprofilen

Mycket fokus bör ligga i början av rekryteringsprocessen för att ta fram ett väl genomarbetat anställningsprofil/kravprofil. Vidare är anställningsprofilen verktyget som används för att definiera och synliggöra verksamhetens behov och är ett vägledande styrdokument i den fortsatta rekryteringsprocessen från annons, urval och intervjuer till uppföljning och utvärdering. När du fyller i anställningsprofilen tänk noga igenom vad som krävs för den aktuella anställningen både avseende arbetsuppgifter, utbildning, erfarenheter och färdigheter och personliga kompetenser. Vad krävs för att utföra arbetsuppgifterna samt för att trivas och lyckas i rollen?

I KTH:s rekryteringssystem Varbi kan de personliga kompetenser som finns i rekryteringstillståndet/anställningsprofilen/annonsen markeras och detta genererar en intervju- och referensmall med frågebatteri för de utvalda kompetenserna. HR hjälper rekryterande chef med denna hantering i Varbi. Här kan du läsa mer om intervjuteknik och hitta aktuella mallar.

​Kompetensbaserad rekrytering - KBR

KTH har valt att använda sig av metoden kompetensbaserad rekrytering (KBR). Metoden innebär att arbeta på ett strukturerat sätt med fokus på att rätt kompetens rekryteras i förhållande till verksamhetens behov samt att på ett likvärdigt och kvalitativt sätt bedöma personliga kompetenser hos sökande. I KBR-metoden ingår bland annat att arbeta med strukturerade intervjuer. Kontakta din skolas HR för mer information kring kompetensbaserad rekrytering samt för stöd i upplägget och utförandet av strukturerade intervjuer.  Du kan läsa mer om Kompetensbaserad rekrytering här. 

Vill du lära dig mer om kompetensbaserad rekrytering (KBR) och strukturerad intervjuteknik- anmäl dig till en av KTH:s kurser.