Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Generellt om stipendier som administreras av KTH

Stipendier som administreras av KTH regleras i Skattelagstiftningen. KTH har även internt upprättade riktlinjer och beslut. Här hittar du information om de stipendier som granskas och hanteras av personalavdelningen samt svar på skatterättsliga- och försäkringsrelaterade stipendiefrågor.

Allmän information

För praktiska rekommendationer i samband med flytt till Sverige och vistelse vid KTH, besök KTH Relocation .

Utbetalning av stipendium från KTH

Om KTH administrerar stipendiet sköts utbetalning via KTH:s lönesystem.

Stipendiaten anmäler själv sitt bankkonto på bankens hemsida. Tillvägagångssätt för bankkontoregistrering finns på sidan Löneutbetalning och skattsedel .

Skattefrågor

Karaktäristiskt för ett stipendium är dess benefika form (utan krav på motprestation). På grund av sin benefika karaktär är stipendier en skattemässigt gynnad finansieringsform bl.a. för personer som genomgår utbildning. Enbart den anledningen att ett bidrag rubriceras som stipendium innebär inte att skattefrihet inträder. En rapport med syfte att stipendiaten ska redovisa hur eventuella studiemål eller andra ändamål med stipendiet uppfyllts anses inte som en motprestation.

Skattefrihet

Stipendium avsett för mottagarens utbildning är skattefritt, även om stipendiet utgår periodiskt. Stipendiet får inte utgöra ersättning för arbete som utförts eller ska utföras för utgivarens räkning (Inkomstskattelagen 8 kap 5 §).

Att enskilda ärenden om stipendier handläggs i enlighet med interna föreskrifter och riktlinjer utgör ingen garanti för att skattemyndighet eller domstol inte kan komma till en annan slutsats i frågan om stipendiets skattefrihet.

Vid tveksamhet om ett stipendium kan anses vara skattefritt kontakta kontaktpersonerna inom det Gemensamma Verksamhetsstödet (GVS).

Smittat stipendium

Lönearbete vid KTH efter en stipendieperiod innebär normalt inte i sig att ett stipendium blir skattepliktigt. Lönearbete vid KTH eller annat svenskt lärosäte före stipendietiden kan däremot diskvalificera från skattefrihet. Stipendier som utbetalas av före detta arbetsgivare kan betraktas som ett utflöde av den tidigare anställningen och likställas med lön. Stipendiet blir "smittat". Däremot är det möjligt att utföra mindre uppdrag åt stipendiegivaren utan att skattefriheten för det utgivna stipendiet äventyras. Var gränsen går för att ”smitta” ska uppkomma går inte att ange utan får avgöras i varje enskilt fall med hänsyn till sådana omständigheter som arten och omfattningen av uppdraget. I tveksamma fall kan kontaktpersonerna inom universitetsförvaltningen kontaktas.

Konsekvenser

Konsekvenserna av att ett stipendium av skattemyndighet eller domstol betraktas som förtäckt lön eller periodiskt understöd kan bli omfattande då det i båda fallen får skattemässiga konsekvenser för stipendiaten och KTH påförs sociala avgifter. Vidare kan om särskilda omständigheter föreligger fråga om skattebrott aktualiseras.

Vid intern prövning om ett stipendium är skattefritt kan följande frågor ställas:

  • Vem är stipendieutgivare?
  • Är någon skattefrihetsgrund – och vilken – tillämplig?
  • Har skattefrihetsdiskriminerande motprestationer förekommit?
  • Vem står risken om stipendiaten blir beskattad i efterhand?

Vid skatterättsliga frågor om stipendier, kontakta ditt närmaste skattekontor för råd. Skatteverket tar inget ansvar vid revision. Hela det skatterättsliga ansvaret ligger på skolan.

Förfrågan skickas till: stockholm@skatteverket.se

Ange organisationsnummer: 202100-3054

Stipendiaters försäkringsskydd

Alla studenter i Sverige omfattas idag av den personskadeförsäkring (den generella studentförsäkringen) som för universitetens och högskolornas räkning tecknats i det statliga försäkringssystemet av Centrala studiestödsnämnden. Försäkringen gäller vid studier i Sverige och studenterna är försäkrade under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och skolan. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall och vissa fall av sjukdom genom smitta. Försäkringen gäller såväl svenska som utländska studenter. Närmare information om försäkringen finns under Personskadeförsäkring för studenter och doktorander.

Information om försäkringsskydd för utländska medborgare som studerar i Sverige finns under Försäkringsskydd för utländska gästföreläsare/-forskare m fl. Huvudregeln är att utländsk student ska vara försäkrad från hemlandet. Utöver personskadeförsäkringen finns som komplement för utländska studenter Kammarkollegiets Student In-försäkring i de fall KTH har avtal med studentens universitet om utbyte mellan universiteten. Student In-försäkringen ger utländska studenter ett skydd för vårdkostnader. Den innehåller även ett visst olycksfallsskydd i form av fasta belopp vid invaliditet eller dödsfall samt ansvars- och rättsskydd. Den gäller dygnet runt i Sverige. Student In-försäkringen kan KTH (skola/avdelning) även teckna för en enskild student som ska studera eller praktisera i Sverige när detta inte sker enligt ovan nämnda överenskommelse.