Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Stipendier och bidrag till studenter på grund- och avancerad nivå

Stipendier till studerande är en vanlig form av finansiering av studier såväl i Sverige som vid internationella utbyten. Stipendier som finansieringsform för studier på grundnivå eller avancerad nivå kan inte utgå till studeranden som har möjlighet till studiemedel enligt studiestödslagstiftningen. Stipendier för ”goda studieinsatser” som utges av till exempel KTH-anknutna stiftelser omfattas inte av denna restriktion. Stipendium kan dock utgå till studeranden med studiemedel vid t.ex. utlandsförlagd utbildning för täckande av extraordinära levnadsomkostnader.

Bidrag eller stipendium

Ett bidrag är något som ges till en individ eller till en verksamhet för att fylla (del av) ett behov. Ett bidrag kan aldrig vara större än de faktiska kostnaderna.

Ett stipendium är en typ av bidrag som kan ges till enskilda för att bekosta framtida särskilda utgifter (tidsbegränsat). För studerande kan även stipendier utdelas för uppnådda goda studieresultat.

Stipendier, som inrättas vid KTH:s skolor, till studerande som inte har möjlighet till studiemedel enligt studiestödslagstiftningen

Stipendier får utgå för utbildning.

 • Extern bidragsgivare ska ha lämnat skriftligt medgivande till att bidraget används till stipendier.
 • Beslut om inrättande av stipendium ska innehålla följande:

1. Obligatoriska uppgifter som ska finnas i beslut enligt 21 § Myndighetsförordningen:

 • Dagen för beslut
 • Beslutets innehåll
 • Vem som har fattat beslutet
 • Vem som har varit föredragande
 • Vem som har varit med om den slutgiltiga handläggningen utan att delta i avgörandet.

2. Fastställt ändamål, stipendiebelopp, tidsperiod och eventuella andra villkor för stipendiet.

3. Uppgift om med vilka medel stipendiet finansieras.

 • Beslut om inrättande av stipendium ska diarieföras.
 • Stipendier ska ledigförklaras. Ansökningstiden bör vara tre veckor från den dag stipendiet anslås.
 • Beslut om tilldelning av stipendium sker på särskild blankett, ”Beslut i stipendieärende”. Blanketten finns i blankettarkivet på KTH:s webb-sida. Beslut om tilldelning ska ha samma diarienummer som beslutet om inrättande av stipendium. Skriftligt medgivande av extern bidragsgivare ska bifogas.
 • Utbildningsstipendier kan utbetalas periodiskt, i förskott, utan att bli skattepliktiga. Beslut om utbildningsstipendier ska omprövas efter ett år. Stipendiet kan även omprövas vid annan tidpunkt om förhinder att utnyttja stipendiet för avsett ändamål uppstår.
 • Utbetalning av stipendium ska göras i förskott via lönesystemet. Begäran om utbetalning sker genom att kopia på stipendiebeslutet, enligt ovan, översänds till lönefunktionen. Utbetalning kan inte ske om stipendiebeslutet inte uppfyller kraven på uppgiftsinnehåll.
 • Stipendiebeloppet ska fastställas med beaktande av planerad aktivitetsgrad. Ersättning utöver stipendium kan dock utgå för att bekosta sådant som är direkt relaterat till utbildningens genomförande; såsom studieresor (enligt punkt 2).

Bidrag till studerande i samband med studieresor och studiepraktik

Information om KTH:s policy för internationalisering och om utbytesstudier finns under Utbildning och forskning i Regelverket.

Obligatoriska studieresor och studiepraktik

KTH:s skolor har rätt att själva besluta om bidrag till studerande för täckande av kostnader i samband med studieresor och studiepraktik inom och utom landet om resan eller praktiken utgör ett obligatoriskt moment i den studerandes utbildning. Beslut om momentet är obligatoriskt ska framgå av kursplanen.

Ersättning till studerande för kostnader i samband med studieresor, studiepraktik är alltid att anse som bidrag, vilket innebär att ersättningen aldrig kan vara större än de faktiska merkostnaderna som den studerande har för själva resan och uppehället. Ersättning för dubbel bosättning, magasinering av bohag etc. utgår alltså normalt inte. Ersättningen kan heller aldrig överstiga de skattefria traktaments- eller resekostnadsersättningarna som gäller för tjänstemän vid förrättning. Används aktuellt traktamentsbelopp vid beräkning av bidragsbeloppet ska alltid avdrag göras motsvarande måltidsavdraget.

Bidrag för resekostnader utgår med högst kostnaderna för allmänna kommunikationsmedel i 2:a klass/turistklass eller vid resa med bil, det skattefria beloppet. Vid hyra av bil utgår bidrag med det faktiska beloppet.

Avdelning/motsvarande bör se till att personliga kompletterande reseförsäkringar tecknas för de studerande som inte har fullgott försäkringsskydd. Har bidragsbeloppet beräknats inklusive denna kostnad och avdelningen betalat denna, ska bidragsbeloppet sänkas med motsvarande belopp.

Bidragen till studerande ska alltid beräknas brutto, varför något avdrag för ingående moms inte ska göras på bidragsbeloppet.

Bidrag till student får inte grundas på kostnader för utflyttad undervisning

Det ankommer på skolchef/motsvarande (eller den person som har delegerats ansvar) att fastställa en resplan och budget för de resor för vilka bidrag utgår Avviker kostnaderna väsentligt från budgeterat belopp ska särskild redovisning ske i efterhand.

• Bidragets storlek fastställs av berörd skola/motsvarande och hänsyn ska då tas till andra eventuella bidrag som de studerande kan ha fått från andra interna eller externa bidragsgivare.

Ej obligatoriska studieresor (utbytesstudier)

KTH:s skolor har rätt att själva besluta om bidrag till studerande för täckande av kostnader i samband med utbytesstudier.

Ersättning till studerande för kostnader i samband med utbytesstudier är alltid att anse som bidrag, vilket innebär att ersättningen aldrig kan vara större än de faktiska merkostnaderna som den studerande har för själva resan och uppehället.

För att bidrag ska kunna utgå måste grundutbildningsansvarig/motsvarande ha gett förhandsbesked eller fattat beslut om tillgodoräknande.

Bidragets storlek fastställs av berörd skola/motsvarande och hänsyn ska då tas till andra eventuella bidrag som de studerande kan ha fått från andra interna eller externa bidragsgivare.

Bidrag vid examensarbeten

Vid examensarbeten kan resebidrag för resor utanför hemorten ges. Alternativt kan sådan reskostnad kostnadsföras direkt av berörd avdelning/motsvarande.

Stipendier som inrättats och utdelas av allmännyttig stiftelse och vars administration handhas av KTH:s stipendieråd för anknutna stiftelser.

De KTH-anknutna stiftelserna administreras av KTH:s stipendiefunktion.

KTH är förvaltare för drygt 100 privaträttsliga stiftelser i enlighet med Stiftelselagens föreskrifter. Stiftelsernas grundkapital är ursprungligen donationer till KTH med avsikten att avkastningen ska användas för stipendier till studerande vid KTH för goda studieresultat, utbildningsstipendier till studerande vid KTH eller forskningsanslag och resestipendier till personer verksamma inom KTH.

En stiftelse kan vara befriad från att betala inkomstskatt under vissa förutsättningar, t.ex. om dess huvudsakliga ändamål är att lämna bidrag för undervisning eller utbildning eller att främja vetenskaplig forskning (inkomstskattelagen 7 kap (1999:1229)). Det innebär också att utgivna stipendier från sådana stiftelser inte är skattepliktiga för mottagaren.

Kontakt: stipendier@kth.se

Allmänna förutsättningar

En förutsättning för att kunna erhålla ekonomiskt bidrag enligt punkt 1-4 ovan är att stipendiaten är antagen till utbildning vid KTH.

För att undvika begreppsförvirring ska inom KTH med benämningen stipendier till studerande på grundnivå och avancerad nivå avses endast sådana ekonomiskt stöd som utgår till enskild för att bekosta framtida särskilda utgifter och är skattefria samt stipendier som utdelas för uppnådda goda studieresultat.

Övergripande regler:

Stipendier kan utgå för ett flertal olika syften. Beslut om inrättande av stipendium på grundnivå och avancerad nivå ska vid KTH begränsas till sådana stipendier som är avsedda för mottagarens utbildning samt för annat ändamål som resor i samband med utbildningen.

Samma regler gäller för svensk som för utländsk stipendiemottagare och för utbildning i Sverige eller utomlands.

Samtliga stipendier ska utlysas eller på annat sätt publiceras offentligt. Härigenom undviks att stipendiet blir skattepliktigt för både utgivaren och mottagaren beroende på att det vänder sig bara till en enda mottagare. Utlysning/motsvarande kan antingen ske på avdelningens, skolans eller KTH:s officiella anslagstavla eller på KTH:s webbsida och bör vara uppsatt i minst tre veckor.

Stipendier får inte utgöra ersättning för arbete som utförts, utförs eller kommer att utföras för givarens räkning.

För finansiering av stipendier, och som utges av KTH, till studerande på grundnivå och avancerad nivå får statsanslag, bidragsmedel, gåvor och donationer användas. Uppdragsmedel får inte utnyttjas för finansiering av stipendier.

Skolchefen beslutar om inrättande, kungörande och utgivande (tilldelning) av stipendium. Skolchefen kan delegera beslutanderätten till avdelningschef eller motsvarande. Avdelningschefen får inte delegera denna rätt.

Stipendier ska alltid betalas ut i förväg till stipendiat.

Mallar och blanketter