Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Stipendiefinansierad postdoktor

KTH kan ta emot en stipendiefinansierad postdoktor för vistelse vid KTH i syfte att postdoktorn ska ges möjlighet att för en begränsad tid meritera sig vetenskapligt.

Allmän information

Med stipendiefinansierad postdoktor avses (1.) postdoktor som har ett stipendium som inte inrättats eller tilldelats av KTH, eller (2) postdoktor som har stipendium som inrättats och tilldelats av KTH.

Ersättningsnivå och skäliga stipendievillkor:

En förutsättning för postdoktorvistelsen är att postdoktorn ska ha en ersättningsnivå om minst 27000 kr per månad. Ersättningsnivån som gäller när vistelsen påbörjas gäller för hela vistelsen. KTH bidrar inte med tilläggsfinansiering. Ett ytterligare krav är att skolchefen, eller den skolchefen utser, bedömer att stipendievillkoren är skäliga. Vid bedömningen kan rekommendationerna i utredningen Stipendiefinansierad forskarutbildning – kartläggning och förslag till rekommendationer (dnr 14/077, 2015-09-17 REV, SUHF) vara till hjälp.

Stipendium för postdoktor som inrättas och tilldelas av KTH

 • Stipendiet ska utlysas
 • Anslagsmedel får inte användas, användning av externa medel förutsätter ett skriftligt medgivande från finansiären/givaren
 • Ersättningsnivå om minst 27000 kr per månad. Ersättningsnivån som gäller när vistelsen påbörjas gäller för hela vistelsen
 • Stipendiet ska utbetalas i förskott och endast 1-2 utbetalningar per år är tillåtet
 • För att komma ifråga för stipendium som KTH inrättar och tilldelar ska sökande ha avlagt doktorsexamen eller nått motsvarande vetenskaplig kompetens högst tre år innan ansökningstiden för stipendiet har gått ut.
 • Ett stipendium för postdoktor kan som längst sträcka sig över tre år (inklusive eventuell förlängning).

Bänkavgift

Skolchef ska besluta om en s.k. bänkavgift som belastar den verksamhet som tar emot postdoktorn.

Anknytning som postdoktor

Skolchef, eller den skolchefen utser, beslutar i fråga om anknytning som postdoktor. Personalavdelningen tillhandahåller den mall som ska användas. Mallen omfattar bl.a. krav på att beslutande chef anger de faktiska omständigheter som ska säkerställa att stipendiefinansierad postdoktor inte utför något arbete för KTH.

Postdoktorn ska ges skriftlig information om personens rättsliga ställning vad gäller försäkring, ledighet, sjukdom och liknande. Informationen ska också lämna råd om vilka åtgärder postdoktorn själv bör överväga att vidta för att erhålla ett skydd vid sjukdom och olycksfall etc. Personalavdelningen tillhandahåller informationen på intranätet (sökväg KTH Intranät / Administrativt stöd / Stipendiehantering), på samma webbsida finns också information om bl.a. resekostnader för stipendiater. Postdoktorn ska även ges information om att denne inte får utföra något arbete för KTH. Handledaren ansvarar för att postdoktorn får informationen. 

Skolchef, eller den skolchefen utser, ansvarar för att det finns en samlad bild av anknutna postdoktorer som vistas vid skolan.

Rättslig ställning för stipendiefinansierad postdoktor

Stipendiater är inte anställda vid KTH och därmed infaller särskilda rättsliga ställningar vad berör bland annat pension, semesterrätt, m.m.

Socialförsäkringsförmåner

Stipendiatens rätt till socialförsäkringsförmåner varierar beroende på medborgarskap, varaktighet i Sverige etc. Detta måste redas ut i varje enskilt fall så att stipendiaten och KTH vet vad som gäller.

Postdoktor stipendiat, personskada

KTH har tecknat en samlingsförsäkring för personer som inte är anställda vid KTH men som likväl bör ges ett personskadeskydd som motsvarar det som gäller för anställda. Personen måste ha ett svenskt personnummer för att kunna omfattas av försäkringen. Försäkringen innehåller personskadeskydd som motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd.

Postdoktor stipendiat med utländskt medborgarskap

KTH har tecknat en samlingsförsäkring för personer med utländskt medborgarskap som saknar försäkringsskydd. Försäkringen omfattar utländska medborgare som deltar i KTH:s verksamhet, bland annat postdoktorer med stipendium samt dennes medföljande familj (maka/make/sambo och barn).

Försäkringen har ett fullgott försäkringsskydd för en kortare period.

Sjukdom och föräldraledighet

Stipendier är inte föräldrapenning- eller sjukpenningsgrundande och ger ingen rätt till sjuklön eller föräldralön från KTH.

Postdoktor stipendiater har ingen reglerad rätt till ledighet i samband med graviditet, förlossning eller föräldraskap. Graviditet, förlossning eller föräldraledigt ger dock ingen grund för att avsluta ett stipendium i förtid.

Stipendier ger ingen rätt till ersättning från KTH för läkarbesök eller läkemedel. Stipendiater har inte heller samma rätt till rehabilitering såsom anställda har. Stipendiet ska dock oavkortat utgå oavsett sjukdom för den beslutade stipendieperioden.

Semester

Stipendiater har ingen reglerad semesterrätt.

Pension

Stipendiater har ingen avsättning till pension från KTH.

Friskvård

Stipendiater har inte rätt till friskvådsersättning eller friskvårdstimme.

Info om hälsorelaterat stöd till stipendiefinansierade postdoktorer

Stipendiater omfattas inte av företagshälsovård. Anledningen till det är att företagshälsovård kan anses vara en förmån, och att stipendiater inte ska erhålla anställningsliknande förmåner då det finns en risk att stipendiet blir besmittat och därmed skattepliktigt. Detsamma gäller andra förmåner så som friskvårdsbidrag och arbetsglasögon.

Stipendiet ska syfta till att täcka alla omkostnader, så stipendiaten ska ta av sitt stipendium för eventuella kostnader som uppstår vid ohälsa.

En stipendiefinansierad postdoktor med personnummer rekommenderas att söka vård hos vårdcentralen eller vid akuta fall hos akutmottagning. En stipendiefinansierad postdoktor med svenskt personnummer har rätt till vård i Sverige på samma premisser som alla andra.

Healthcare in region Stockholm - 1177 Vårdguiden

På intranätet finns samlad information om kontaktvägar när man behöver någon att prata med utanför KTH . Notera dock att kontaktvägen till företagshälsovården Avonova inte gäller för stipendiaterna.

Kammarkollegiets försäkring för utländska besökare täcker bland annat akut läkarvård och akut läkarvård för utländska gäster som saknar personnummer.

Utländska besökare - Kammarkollegiet

Om det är arbetsplatsrelaterade frågor som HR kan bistå så kan vi ta samtal med stipendiaten och chef för att se vad vi kan göra vad gäller arbetsmiljö. KTH har ansvar för arbetsmiljön också för stipendiater. Till exempel ska incidentrapporter alltid lämnas vid tillbud, risker och arbetsskador .

Resekostnader för stipendiefinansierad postdoktor

När stipendiaterna är deltagare på konferenser som ingår i deras studieplan respektive utvecklingsplan ses det som en tjänsteresa enligt Skatteverket. KTH kan därför ge ersättning för resor, logi mm. enligt vanliga regler för tjänsteresor.

Resorna ska hanteras inom KTH-RES med bokning och reseräkning. Reseorder är inte ett krav.

Stipendiaterna får inte någon egen användarprofil i KTH-RES utan resorna ska bokas av en anställd på samma sätt som man kan beställa resor för gäster. Stipendiater ska alltså inte själva boka resor eller göra reseräkningar.

För att kunna boka resa åt stipendiat i KTH-RES samt registrera utläggsrapport krävs följande:

 • Fyll i blanketten "Beställning upplägg av icke-anställd" i god tid innan bokning av resa. Blanketten finns i KTHs blankettarkiv under Tjänsteresor.
 • Maila den ifyllda blanketten till kth-res@kth.se.
 • KTH-RES supporten mailar när personen är upplagd i HR-systemet.
 • Komplettera personens uppgifter i HR-systemet, dvs arbetets mobilnummer samt privat mobilnummer (görs i HR+webb, Arvode/Timlön - personuppgifter).
 • Överföring av personens uppgifter till KTH-RES sker under kommande dagar.

Undantag från ovanstående rutin ska göras i de fall stipendiaten saknar person-/samordningsnummer och i de fall KTH-RES så beslutar.

Vid dessa undantag ska blanketten ”Utbetalning av arvode/timlön” användas. Vid ”Välj här” på blanketten väljs Konferensresa stipendiat. Blankett och kvitton, i original, ska sändas till Lönefunktionen för registrering.

Blanketten samt rutin för upplägg av icke-anställd hittar du genom att följa länken: Blankettarkiv tjänsteresor

Blanketten för Utbetalning av arvode/timlön hittar du genom att följa länken. Blankettarkiv och mallar