Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fördjupade analyser av Södertälje och Kista i campusöversyn

KTH:s olika campus.
Fördjupade utredningar har gjorts som nästa steg i översynen av KTH:s olika campus.
Publicerad 2023-10-03

De fördjupade analyserna i den pågående översynen av KTH:s campus är nu klara.
Utredningarna visar i reda siffror och fakta vad det kan innebära att flytta verksamhet från campus Södertälje respektive Kista till KTH Campus vid Valhallavägen.

De sammanfattande utredningarna utgör mer detaljerade beskrivningar utifrån de SWOT-analyser som gjordes före sommaren då möjligheter och risker liksom fördelar och nackdelar med flytt synades. Analyserna har tagits fram av arbetsgrupper vid Skolan för industriell teknik och management och Skolan för elektroteknik och datavetenskap.

– Det mynnar ut i frågeställningar som ställer alternativen mer på sin spets kring hur vi bäst kan organisera och därigenom stärka KTH:s utbildning och forskning för framtiden, säger Mikael Lindström, prorektor som lett arbetet med översynen.

Två vägar att gå

När det rör utvecklingen av KTH:s verksamhet i Södertälje finns, enligt Mikael Lindström två huvudsakliga vägar att gå. Antingen avveckla verksamheten där eller göra kraftiga investeringar för att vända utvecklingen och förbättra söktryck, genomströmning och antal studenter.

– Det vi vet med säkerhet är att vi inte kan fortsätta som nu, säger Mikael Lindström, som de senaste veckorna besökt Kista och Södertälje för att fånga upp frågor och funderingar från personalen på de olika campusarna.

Av den fördjupade rapporten från ITM-skolan framgår bland annat att det finns fördelar med en samlad miljö för utbildning och forskning på KTH Campus. Men det behövs samtidigt en satsning på experimentella miljöer, studieplatser och lärmiljöer inom grundutbildningen för att bibehålla kvaliteten.Hur en flytt kan påverka personalläget är oklart. Det kräver en separat analys av det ekonomiska läget, föreslår arbetsgruppen.

Att få verksamheten i Kista och Södertälje grundligt belyst och ur alla olika perspektiv är viktigt och värdefullt och utgör en mycket bra grund för att arbeta fram ett beslutsunderlag till styrelsen, säger Mikael Lindström.

En annan bild

För KTH:s verksamhet i Kista är frågeställningen delvis densamma men här handlar det alltså om att flytta verksamheten till KTH Campus eller genom stora investeringar öka användningen av Electrumlabbet samt bland annat nyrekrytera lärare.

I den fördjupade analysen av EECS verksamhet i Kista som arbetsgruppen tagit fram ges delvis en annan bild där man bland annat befarar att det blir trångt om all verksamhet, studenter och personal flyttas till Valhallavägen och i slutordet står ”I närtid kan inte KTH Campus Valhallavägen erbjuda ett likvärdigt alternativ för fortsatt utveckling med bibehållen kvalitet.

– Ingenting är ju ännu beslutat. Men vi arbetar på så snabbt det går utifrån de väl genomarbetade analyser som gjorts och jag vill tacka alla som har deltagit för en bra dialog, säger Mikael Lindström.

Nästa steg är nu att resultatet av analyserna presenteras på universitetsstyrelsen 4 oktober. Därefter ska KTH:s ledningsgrupp ska ta fram ett beslutsförslag som universitetsstyrelsen kan ge ett inriktningsbeslut utifrån den 22 november.

Mer om campusöversynen

intra.kth.se/styrning/campusoversyn  finns de senaste fördjupade analyserna samt ett sammanfattande PM. Här finns också information om campusöversynen som helhet, de olika scenarierna, SWOT-analyserna från i maj, Q&A med mera på .

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2023-10-03