Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s anställningsordning ändras

KTH campus i snö med blå himmel.
KTH:s universitetsstyrelse har ändrat i anställningsordning rörande kallelse till professor.
Publicerad 2023-03-28

KTH:s styrelse beslutade på ett extra sammanträde den 24 mars att ändra KTH:s anställningsordning. Dessutom beslutade universitetsstyrelsen att lämna en redovisning av åtgärder till Universitetskanslersämbetet, UKÄ, rörande ett tillsynsärende från i fjol.

– KTH fick allvarlig kritik från UKÄ angående hur kallelseförfarandet av professorer använts. Vi som styrelse har sett mycket allvarligt på detta och har därför vidtagit åtgärder för att få en förändring och säkerställa en tydlighet kring hanteringen, säger Pia Sandvik, styrelseordförande.

Reglerar karriärvägar

Anställningsordning och riktlinje till anställningsordning är det som reglerar karriärvägar och kvalifikationskrav för forskar- och läraranställningar på KTH.

I dessa styrdokument har det som rör kallelse till professor ändrats för att tydliggöra hur kallelse kan användas i linje med Högskoleförordningen och dess förarbeten. Ändringarna innebär en ökad tydlighet och bredare förankring både kring vem som kan kallas till anställning som professor och hur rekryteringsprocessen ska gå till.

– Med de här ändrade styrdokumenten ska det bli lätt att göra rätt. Genom den nya riktlinjen får vi också en kollegial kvalitetssäkring. Nu kan KTH fortsätta utvecklingsarbetet kring vår kompetensförsörjning som helhet, säger Sofia Ritzén dekanus, som lett arbetsgruppen som sett över anställningsordningen.

Tydligare regler

I yttrandet till UKÄ beskriver KTH vad som gjorts för att förbättra kallelsehanteringen och redogör för hur ändringarna i anställningsordning och dess riktlinje säkrar en bredare förankring och kvalitet i processen.

KTH:s rektor Anders Söderholm konstaterar:

– Med tydligare regler kan vi nu blicka framåt och bygga en bra kultur som säkrar regelefterlevnaden. Vi ska fortsatt kunna kalla professorer, men det kommer att ske restriktivt och utifrån ett förnyat regelverk.

 Av den ändrade anställningsordningen framgår bland annat att kallelseförfarandet bara får användas för internationellt mycket framstående personer som har särskild betydelse för verksamheten och om ordinarie rekryteringsförfarande kan förhindra eller väsentligen försvåra rekryteringen. Kallelseförfarandet får bara användas vid rekrytering av interedan tillsvidareanställd personal vid KTH. Kallelse ska användas restriktivt. KTH:s ledningsgrupp ska i ett tidigt skede göra en bedömning av om en person är aktuell att kalla. Därefter tar anställningsnämnden vid och bedömer kvalifikationer och tar fram beslutsunderlag till rektor utifrån detta. Anställningsordning och riktlinje till anställningsordning

Text: Jill Klackenberg
Foto: Fredrik Persson

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2023-03-28