Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lönerevision

Partsgemensam information mellan KTH och de lokala fackliga organisationerna avseende lönerevisionen

Lönerevision

Lönesättningen på KTH regleras genom centrala avtal med Saco-S, OFR/S och Seko.

Du som är anställd vid KTH och ingår i lönerevisionen har rätt till ett lönesamtal med din närmaste chef där ni ska diskutera hur din arbetsprestation har varit under det gångna revisionsåret. Lönesamtalet ska fokusera på arbetsprestation och resultat i förhållande till gällande lönekriterier. I samtalet får du också en möjlighet att redogöra för dina arbetsuppgifter och din arbetsinsats. Det är viktigt att både du och din chef är väl förberedda inför mötet så att det blir en så bra dialog som möjligt.

Lönesättningen på KTH regleras genom centrala avtal, de centrala avtalen säger bland annat att revision ska ske årligen.

De nya lönerna gäller från och med den 1 oktober 2024 som är revisionsdatum.

Vad kännetecknar ett bra lönesamtal?

Några framgångsfaktorer som visat sig ha betydelse för att chef och medarbetare tycker att lönesamtalet har fungerat bra, är att chefen:

 • har skapat dialog där medarbetaren har fått diskutera sina arbetsuppgifter, prestation och resultat och fått möjlighet att redogöra för sina synpunkter

 • har förklarat och motiverat sina bedömningar

 • har tydliggjort hur medarbetaren ska kunna utvecklas och påverka sin lön

 • visat sig vara öppen för fortsatt dialog

Förberedelser – viktig förutsättning för ett bra lönesamtal

Förutsättningen för ett bra lönesamtal är att både chef och medarbetare är väl insatta i syftet med samtalet och har förberett sig väl genom att bl.a. ta del av lönekriterier och parternas gemensamma lönestatistik.

Alla medarbetare ska ges möjlighet att delta på ett informationsmöte (arbetsplatsträff eller liknande) innan lönesamtalen dras igång. Vid dessa möten tas information upp om samtalens upplägg, innehåll samt gällande lönekriterier. Förberedelserna bör fokusera på det som samtalet kommer att handla om – medarbetarnas arbetsuppgifter, resultat och skicklighet kopplat till verksamhetens mål och behov, KTH:s lönekriterier och medarbetarens lön. Det gäller således att inrikta förberedelserna på samtalets egentliga syfte, inte att förbereda sig inför en förhandling. Det är den skickligaste medarbetaren som ska ha hög lön, inte den skickligaste förhandlaren.

Såväl chef som medarbetare ska bidra till att samtalet präglas av öppenhet och respekt. Men chefen som arbetsgivarrepresentant har det största ansvaret för att samtalet genomförs på ett bra sätt.

Läs om olika modeller för lönesättning (docx 56 kB)

Preliminär tidplan lönerevision 2024

 • Fr.o.m mitten augusti: Infomöte om löneprocessen på APT/avdelningsmöte, ska hållas innan lönesamtalen påbörjas
 • September : Lönesamtal
 • Fr.o.m. mitten oktober: Förhandlingar med OFR/S (ST) och SEKO
 • Fr.o.m. mitten oktober – slutet oktober: Lönesättande samtal Saco-S
 • November – december: Förhandling Saco-S, oeniga lönesättande samtal
 • December: Återkoppling ny lön OFR/S (ST), SEKO och oorganiserade
 • Vecka 50-51: Återkoppling av ny lön oeniga
 • 23:a december: Utbetalning av ny lön