Till innehåll på sidan

Arbetet med aktiva åtgärder vid KTH

Förändringar i diskrimineringslagens tredje kapitel trädde i kraft den 1 januari 2017. (Lag om ändring i diskrimineringslagen 2016:828)
En nyhet är att alla diskrimineringsgrunder omfattas när det gäller kraven på aktiva åtgärder. Det är en utvidgning jämfört med dagens regler.
Nytt är också att det ska finnas ett övergripande ramverk med anvisningar för hur arbetet ska bedrivas.

Aktiva åtgärder enligt lag

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2016:828).

Bestämmelserna i Diskrimineringslagen 2008:567, 3 kap. är tvingande och ska bedrivas på det sätt som står i lagen.

Om arbetet med aktiva åtgärder

 • Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras enligt ett övergripande ramverk som förmår verksamhetsansvariga att ägna sig åt frågorna, sätta sina egna mål och finna rätt åtgärder för att nå dessa.
 • Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta samma diskrimineringsgrunder som diskrimineringsförbudet, det vill säga samtliga grupper. Det är en utvidgning jämfört med tidigare regler.
 • Arbetet ska vara aktivt och förebyggande och ska arbeta för lika rättigheter och möjligheter för att utjämna skillnader i förutsättningar mellan olika grupper.
 • De konkreta åtgärderna överlämnas till arbetsgivare respektive utbildningsanordnare att utforma i samverkan med arbetstagare respektive studenter.
 • Arbetet ska integreras i den reguljära verksamhetsplaneringen och arbetsmiljöarbetet.
 • Åtgärder ska tidplaneras och genomföras så snart som möjligt.
 • Arbetsgivare- och utbildningsanordnare ska följa upp och utvärdera de åtgärder som vidtas.
 • Arbetet ska dokumenteras årligen.
 • Arbetet ska bedrivas på alla nivåer inom KTH.
   

Vad avses med aktiva åtgärder?

Med aktiva åtgärder avses ett förebyggande och främjande arbeteför att inom en verksamhet:

 • motverka diskriminering
 • på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder

Alla diskrimineringsgrupper omfattas

Arbetet med aktiva åtgärder gäller alla former av diskriminering för alla diskrimineringsgrupper:

 • Könsidentitet och könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

KTH:s arbetemed aktiva åtgärder som utbildningsanordnare ska innefatta

 • antagnings- och rekryteringsförfarande
 • undervisningsformer och organisering av utbildningen,
 • examinationer och bedömningar av studenternas prestationer,
 • studiemiljö, och
 • möjligheter att förena studier med föräldraskap.

Utöver dessa ska utbildningsanordnaren

 • ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier och
  sexuella trakasserier samt följa upp och utvärdera de riktlinjer och rutiner som finns.

Arbetet ska samverkas

I arbetet med aktiva åtgärder ska utbildningsanordnaren samverka med dem som deltar i sådan utbildning och med anställda i verksamheten.

Arbetet ska dokumenteras varje år

Arbetsgivare respektive utbildningsanordnare ska varje år skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder: (Diskrimineringslagen 2008:567, 3 kap. 13 §).

Innehållsansvarig:Equality Office
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-09-10