Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

ST Skyddsombud

Skyddsombuden har en mycket stark ställning. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare och arbetstagare samverka i arbetsmiljöarbetet. Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, är det ett uttalat krav att det organiserade arbetsmiljöarbetet ska bedrivas tillsammans med arbetstagarna och deras representanter. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet.

Arbetsmiljö är en prioriterad fråga för Fackförbundet ST. Grundläggande för att arbetsmiljön ska hålla en hög nivå är att det finns ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Sedan många år är det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) reglerat i lag – något som ska genomföras på alla arbetsplatser. SAM innebär i korthet att det finns en arbetsmiljöpolicy på arbetsplatsen, att kartläggningar och riskbedömningar görs av arbetsmiljön, att handlingsplaner tas fram för att förbättra arbetsmiljön samt att arbetet med arbetsmiljön följs upp.

Detta förutsätter också att det finns en bra arbetsmiljöorganisation på arbetsplatsen. Att arbetsgivare, chefer, skyddsombud, fackliga organisationer och anställda alla deltar i utvecklingen av arbetsmiljön.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.

Läs mer om arbetsmiljöarbete på ST.org

Val av skyddsombud

Normalt utses skyddsombud på tre år av den fackliga organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Om det inte finns något kollektivavtal kan arbetstagarna själva välja skyddsombud och meddela arbetsgivaren skyddsombudets namn, adress, skyddsområde och för vilken tid uppdraget gäller (arbetsmiljöförordningen, 10§).

Vem är skyddsombud på din arbetsplats? Kontakta oss för att få kontaktuppgifter st-kth@kth.se