Samverkan på KTH

Samverkansavtal reglerar hur samverkan ska ske mellan arbetsledning, anställda och fack, både för att utveckla verksamheten och för samverkansskyldigheterna enligt medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen.

Samverkansprocessen

Målet med Samverkansavtalet är att skapa förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, en god hälsa och en arbetsmiljö som präglas av inflytande, delaktighet och utveckling för medarbetarna. Till grund för samverkanssystemet ligger tre lagstiftningar; Medbestämmandelagen (MBL), Arbetsmiljölagen (AML) och Förtroendemannalagen (FML).

Arbetsplatsträffar (APT)

Träffarna ska ge möjlighet till dialog mellan chef och medarbetare angående utveckling, planering och uppföljning av arbetet inom det egna området samt förutsättningar till personlig utveckling för medarbetarna. Alla arbetstagare skall kunna lyfta frågor på dessa träffar. Det är här möjlighet finns att påverka det som rör sin enhet/avdelning.

Det är viktigt med regelbundna träffar ca en gång per månad. Arbetsgivaren ska vara tydlig med information om när träffarna äger rum. En fast dagordning skall finnas och träffarna skall dokumenteras och minnesanteckningar finnas tillgängliga senast 10 dagar efter träffen. Träffen skall vara ett medbestämmandeorgan för frågor som rör arbetsstället samt för de frågor som enhetschefen har att besluta i. Arbetsmiljöfrågor skall behandlas som en stående punkt på dagordningen.

Utvecklingssamtal - samverkan mellan chef och medarbetare

Samverkan mellan närmaste chef och enskild medarbetare sker genom utvecklingssamtal och ska genomföras minst en gång per år. Syftet med utvecklingssamtalet är bland annat att upprätthålla medarbetarens anställningsbarhet och därmed säkra verksamhetens behov av kompetens. Utvecklingssamtalen ska dokumenteras och följas upp.

Samverkansorganisation på KTH

Det ska på varje skola finnas en samverkansgrupp (SSG). På varje avdelning ska det finnas en Lokal samverkansgrupp (LSG) där skolchefen delegerat beslut i vissa ärenden.

Den centrala samverkansgruppen (CSG) sammanträder varannan vecka under terminstid. I gruppen ingår arbetsgivarrepresentanter och arbetstagarrepresentanter från ST, SEKO och Saco-S, samt skyddsombud. I CSG hanteras ärenden som har med KTH-övergripande verksamhets- arbetsmiljö- och JML-frågor. I CSG samveraks inför rektorsbeslut och inför beslut i fakultetsnämnden och i universitetsstyrelsen.

Personalplaneringskommittén (PPK)

I PPK hanteras personalpolitiska och personaladministrativa ärenden, anställningar och anställningsförmåner, enskilda perosnalärenden och MBL-förhandling i enskilda personalärenden.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp