Till innehåll på sidan

Genomförande av arbetsplatsträffar

Arbetsplatsträffar (APT) ska genomföras regelbundet och innehållet på träffarna är reglerade i avtal.

Bilaga 2 till Samverkan för utveckling vid KTH

Bilaga 2 till samverkansavtalet: Genomförande av arbetsplatsträffar (pdf 108 kB)

Allmänt

APT är en del av samverkan. APT är ett forum för dialog mellan medarbetare och chef för att gemensamt arbeta med planering, utveckling och uppföljning av arbetet inom respektive chefs ansvarsområde.

Samtliga medarbetare på KTH har rätt att få kontinuerlig information av sin närmaste chef. En god information utgör grunden för möjlighet till insyn och inflytande över frågor som påverkar arbetssituation och arbetsmiljö. Detta är en förutsättning för att alla medarbetare ska känna sig delaktiga och införstådda med KTH:s verksamhetsmål.

APT ska vara ett forum för åsiktsventilering, förslag och påverkan och inte enbart innehålla information. Medarbetarnas kunskaper, initiativ och kreativitet tas till vara för att få till stånd en positiv utveckling av verksamheten.

Chefen ska regelbundet hålla arbetsplatsträffar med sina medarbetare, minst en gång per månad under terminstid. Arbetsplatsträffarna bör planeras in över en längre period, så att så många som möjligt kan delta. Då detta även är en del av arbetsledningen är närvaron obligatorisk och eventuell frånvaro ska meddelas till chefen.

Dagordning

Dagordningen ska innehålla nedanstående punkter:

  • Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte.
  • Dialog kring arbetsplatsspecifika frågor såsom planering, utveckling, förbättring och uppföljning av verksamheten
  • Aktuell information från chefen, både KTH övergripande frågor och skol/avdelningsspecifika frågor såsom personalförändringar, lokalfrågor m.m.
  • Aktuell information från medarbetaren såsom pågående verksamheter/projekt samt deltagande i utbildningar/konferenser/seminarier.
  • Arbetsmiljöfrågor.

Summering av mötet

  • Vad har vi kommit fram till
  • Vad ska göras? Handlingsplan/åtgärder?
  • Vem är ansvarig?
  • Vem beslutar?
  • När ska det vara klart?