Till innehåll på sidan

Mikael om kvalitetssystemet för utbildning

Publicerad 2022-11-17

Skolchef Mikael Lindström skriver om revideringen av kvalitetssystemet för utbildning vid KTH.

Just nu sker en revidering av kvalitetssystemet för utbildning vid KTH. En skillnad är att det som tidigare kallats kontinuerlig uppföljning nu istället kallas programuppföljning och att denna ska ske vartannat år istället för varje år. Det kommer att ske läsårsvis istället för kalenderårsvis. Inom kvalitetssystem för utbildning ska även kursuppföljning ske löpande och årligen. Mycket av det som föreslås ske inom kursuppföljning görs redan i dag, men utan en tydlig koppling till kvalitetssystemet. Utvecklingsarbete för bättre digitala hjälpmedel med kursanalyser ska genomföras, där ambitionen även är att olika system ska kunna överföra information sinsemellan, för att förenkla.
Fokus ska vara på att åtgärda faktiska kvalitetsbrister. Om något uppmärksammas ska en åtgärdsplan göras. Istället för regelbunden granskning föreslås fokusgranskning, som sker när behov uppmärksammas, t.ex. en kvalitetsbrist eller vid strategiskt utvecklingsarbete.

Det kommer inte att ske någon kontinuerlig uppföljning 2023 – men det innebär inte att det inte kommer att ske något kvalitetsarbete under 2023. Den första programuppföljningen sker 2024. Det kommer att bli ett större arbete det första året. En bra grund för 2024 kommer att behöva läggas under 2023.

Det kommer däremot att genomföras kontinuerlig uppföljning av forskning under 2023. Hur handlingsplanerna från RAE ska följas upp, hur kvantitativa data ska användas samt hur och med vilka som kvalitetsdialoger ska genomföras under 2023, är frågor som vi kommer att återkomma till.

Mikael