Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ann Lantz, vice skolchef på EECS, kommenterar beslut om vårens grundutbildning

Ann Lantz.
Publicerad 2020-11-03

Rektor har fattat ett principbeslut om vårens grundutbildning (V-2020-0724). VT21 löper från 16 januari till 28 augusti och kommer i stora drag genomföras på samma sätt som i P2 HT20 - digital undervisning till stora delar, men fler grupper av studenter kommer få campusförlagd undervisning. Denna prioritering görs för att säkerställa studenternas sociala och psykiska välmående samt att möjliggöra bättre kontakt mellan lärare och student. Målsättningen är att samtliga studenter skall få träffas sina lärare och övriga studenter (under säkra former) minst en gång per vecka. Vid dessa fysiska möten skall laborationer och praktiska moment prioriteras. Salstentor kan genomföras, om det är pedagogiskt motiverat och om dispens godkänts av vicerektor för utbildning - i övrigt skall andra examinationsformer väljas.

Grundutbildningsutskottet har skrivit en konkretisering till rektorsbeslutet där det bl.a. framkommer att programansvariga ansvarar för att varje årskurs på programmet får en bra balans mellan digital och campusbaserad undervisning. Examinator ansvarar för att respektive kurs får en bra balans mellan digital och campusbaserad undervisning samt samråder med kursens lärare kring vilka aktiviteter i kursen som passar att genomföras digitalt respektive på campus. Kursmoment kan ändras för att åstadkomma detta. Skolorna ska fortsatt föra logg över sådana ändringar i förhållande till beslutad kursplan. Vid ändring i kursplan är det examinator som föreslår ändring till GA som fattar beslut. Logg över ändringarna ska föras.

Kommunikation till personal och studenter

Publicering av ändringar inför VT21 finns på . Publicering av information till studenter kommer finnas på studentwebben (generell information för alla studenter på KTH), på programwebben (programspecifik information) på Canvas (kursspecifik information).