Till innehåll på sidan

Skolans övergripande organisation

Skolans arbete styrs av den fastlagda delegation- och arbetsordningen. I den beskrivs alla skolans grupper, råd och övriga organ. Skolchefs beslut av särskild vikt och minnesanteckningar publiceras i skolans dokumentarkiv.

Skiss över skolans organisation
Skolans organisation

Förkortningar av titlar

FFA = Ansvarig för framtida fakultet, fakultetsutveckling
GA = Grundutbildningsansvarig
FA = Forskarutbildnings ansvarig

Institutioner på EECS

Institutionsorganisationen ansvarar för all verksamhet inom utbildning på grundläggande och avancerad nivå samt uppdragsutbildning medan avdelningsorganisationen ansvarar för verksamheterna forskning och forskarutbildning.

Institutionerna ansvarar för planering, budget och kvalitetsuppföljning för utbildning på grund- och avancerad nivå inom sitt ämnesområde och leds av en prefekt. GRU-medel fördelas på institutionsnivån. Institutionerna bemannar sina kurser med lärarpersonal från avdelningarna. Personalansvaret ligger på avdelningarna, och FoFu-medel och medel för forskarutbildning fördelas på avdelningsnivån.

EECS institutioner

Avdelningar på EECS

Skolans avdelningar hittar du på den externa webbens förstasida. 

EECS avdelningar