Skolans övergripande organisation

Skolans arbete styrs av den fastlagda delegation- och arbetsordningen. I den beskrivs alla skolans grupper, råd och övriga organ. Skolchefs beslut av särskild vikt och minnesanteckningar publiceras i skolans dokumentarkiv.