Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EECS söker ny Fakultetsförnyelseansvarig

Publicerad 2023-03-13

Uppdraget för nuvarande fakultetsförnyelseansvarig (FFA) avslutas vid årsskiftet och skolan behöver därför utse en ny FFA.

EECS har idag en FFA som tillika är ordförande i skolans rekryteringskommitté (RK). Rollen som FFA är en linjeroll som utses av skolchefen, medan rollen som ordförande i RK utses av anställningsnämnden i samråd med fakultetsrådet. Det är normalt samma individ som upprätthåller bägge rollerna, avsikten är att den tillkommande FFA även är ordförande i skolans RK.

Uppdraget 

Uppdraget startar så snart som möjligt, senast vid starten av höstterminen 2023 för att säkerställa en god överlämning. Beräknad arbetsåtgång för uppdraget som FFA inkl. ordförande i RK är cirka 40 procent av en heltidstjänst.

Ansökan 

En kortfattad ansökan ska innehålla:  

 • Anställning den 1 januari 2023, ämne och avdelning. 
 • Tidigare erfarenhet av fakultets-och personalutveckling
 • Vilka möjligheter och utmaningar som du ser med uppdraget.

Skicka din ansökan till skolchef@kth.se  senast 30 April 2023. 

Övrigt 

Annonsen går ut till skolans alla lärare. För uppdraget krävs anställning som professor på heltid.

Vid eventuella frågor om uppdraget, kontakta Lars Nordström , fakultetsförnyelseansvarig vid EECS KTH. 

Ansvarsområden för FFA

FFA har ansvar för övergripande planering och uppföljning av skolans kompetensförsörjning inom utbildning och forskning och för att skolan i detta avseende följer KTH:s övergripande strategi och mål.

Skolchefen har delegerat beslutsrätten och fördelat ansvaret till FFA i följande ärenden:

 • Underteckna utlåtande efter genomförd halvtidsutvärdering av biträdande lektorer.
 • Utse skolrepresentant vid befordringsärenden.
 • Underteckna stödbrev vid docentansökan – i vilket ingår förslag på sakkunniga.
 • Underteckna utlåtande från skolan vid ansökan om befordran.
 • Lämna förslag på sakkunniga för befordran.
 • Lämna förslag på sakkunniga för rekryteringsärenden.
 • Underteckna stödbrev från skolan avseende adjungerade professorer, affilierad fakultet, affilierad professor och gästprofessor.
 • Underteckna överenskommelse om anställningens innehåll gällande anställning för biträdande lektor, lektor och professor.

Ansvarområden som ordförande i skolans rekryteringskommitté

 • Leda arbetet, och tillsammans med vice ordförande och kommittéledamöter, bereda och avge förslag beträffande anställning av i första hand professor, lektor och biträdande lektor. Kommittén arbetar utifrån KTH:s anställningsordning och riktlinjerna till anställningsordningen samt fakultetsrådets arbetsordning (V-2018-1040).
 • Kommittén ska i detta arbete verka för att personalpolicyn uppfylls vid rekrytering av lärare. Särskild vikt ska läggas vid att verka för att jämställdhets- och mångfaldsaspekter genomgående beaktas i processen.
 • För varje enskilt anställningsärende tillsätts en rekryteringsnämnd. Nämnden har till uppgift att bereda och avge förslag beträffande anställning av i första hand professor, lektor, biträdande lektor. Ordförande i rekryteringskommittén är normalt ordförande i rekryteringsnämnden för ett enskilt ärende.

Rekryteringskommittén består i övrigt av, vice ordförande och lärarrepresentanter. Studenterna har rätt att vara representerade med minst tre ledamöter.