Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EECS söker ny grundutbildningsansvarig

Publicerad 2023-02-01

Uppdraget för nuvarande grundutbildningsansvarig (GA) avslutas vid årsskiftet och skolan behöver därför utse en ny GA. Uppdraget startar under våren 2023 och du ansöker senast 28 februari.

EECS har en GA samt två vice GA vilka samarbetar nära med utbildningskansliet och dess chef samt med skolans programansvariga och studierektorer. GA ingår i grundutbildningsutskottet som leds av vicerektor för utbildning.

Uppdraget 

Uppdraget startar under våren 2023 för att säkerställa en god överlämning. Beräknad arbetsåtgång när överlämningen är genomförd är ca 60% av en heltidstjänst.

Ansökan 

En kortfattad ansökan ska innehålla:  

 • Anställning den 1 januari 2023, ämne och avdelning. 
 • Tidigare erfarenhet av genomförande och utveckling av program och kurser. 
 • Vilka möjligheter och utmaningar som Ni ser med uppdraget.

Ansökan sänds till skolchef  senast 28 februari 2023.

Övrigt 

Annonsen går ut till skolans alla lärare.  

Vid eventuella frågor om uppdraget, kontakta Ann Lantz , grundutbildningsansvarig EECS KTH. 

Ansvarsområden

Grundutbildningsansvarig har ansvar för kvaliteten i utbildningen på grundnivå och avancerad nivå vid skolan, för att skolans utbildningsprogram utvecklas i linje med KTH:s övergripande strategi och mål samt för kvalitén i skolans utbildningar för livslångt lärande. Utvecklingen av utbildningsprogram ska ske i samförstånd med KTH:s övriga skolor. GA förväntas leda arbetet med framtidens utbildning vid skolan.

Grundutbildningsansvarig ansvarar för

 • Skolans program och kursutbud på behörighetsgivande nivå, grundnivå, avancerad nivå och för livslångt lärande samt att utbudet utvecklas i linje med KTH:s strategi och mål med särskild fokus på jämställdhet, hållbar utveckling, internationalisering och digitalisering.
 • Det övergripande systematiska kvalitetsarbetet för utbildning på behörighetsgivande nivå, grundnivå och avancerad nivå.
 • Att samverka med KTH:s övriga skolor kring frågor rörande utbildningskvalitet.
 • Strategi för studentrekrytering.
 • Utbildningens internationalisering och samverkan med det omgivande samhället.

Grundutbildningsansvarig är även huvudområdesansvarig (teknik).

Skolchefen delegerar beslutanderätten och fördelar ansvaret till Grundutbildningsansvarig (GA) i följande ärenden:

 • Att utse examinator på förberedande nivå, grundnivå och avancerad nivå.
 • Att besluta i ärende om att medge undantag från kravet på särskild behörighet för studier på grundnivå och avancerad nivå.
 • Att besluta angående tillgodoräknande av reell kompetens inom studier på grundnivå och avancerad nivå, inklusive bedömning av den (kan vidaredelegeras till PA).
 • Att besluta om studieuppehåll (kan vidaredelegeras till PA).
 • Besluta om rättelse av uppenbar felaktighet baserad på skrivfel, räknefel eller annat liknande förbiseende enligt 36 § förvaltningslagen.
 • Besluta om avvisning av för sent inkommen överklagande enligt 45 § förvaltningslagen7.
 • Att avge yttranden till Överklagandenämnden för högskolan angående överklaganden i ovanstående ärenden.

Dessutom tillkommer löpande studentärenden.

Kompetenskrav 

Grundutbildningsansvarig ska ha erfarenhet av undervisning på grundnivå och avancerad nivå, erfarenhet av att vara kursansvarig och examinator samt erfarenhet av att bedriva forskning.

Därutöver ska grundutbildningsansvarig ha (1) avlagd doktorsexamen, (2) högskolepedagogisk utbildning och (3) examinationsrätt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå under sin mandatperiod.

Skolchefen beslutar om att utse grundutbildningsansvarig efter samråd med vicerektor för utbildning.