Skip to main content

ABE-Blanketter / ABE forms

Här hittar du ABE-skolans blanketter och mallar / ABE-school forms and templates.

KTH-gemensamma blanketter finns på det centrala intranätet i Blankettarkivet  / General KTH forms are found on the central intranet in Blankettarkivet

Delegationer

Uppdaterad Titel Dokument

2014-12-18

Inventering (Inventarieförättare) Inventering (Inventarieförrättare) (docx 46 kB)

2014-02-27

Prefektens frånvaroanmälan Prefektens frånvaroanmälan (docx 61 kB)

Ekonomi / Finance

Uppdaterad Titel Dokument

2021-01-11

Institutionens bekräftelse / Department confirmation Institutionens bekräftelse / Department confirmation (pdf 1.5 MB)

-

Lathund sakattestant Se central sida med EFH manualer

-

Att tänka på som ekonomisk attestant

Se central sida med EFH manualer

 Projektkalkyler för externfinansierade projekt (per institution)

Uppdaterad Org.enhet Dokument
2021-02-09 Arkitektur Projektkalkyl AD Arkitektur 2021 (xls 289 kB)
2021-02-09 Byggvetenskap Projektkalkyl AF Byggvetenskap 2021 (xls 288 kB)
2021-02-09 Fastigheter och byggande Projektkalkyl AI Fastigheter och byggande 2021 (xls 288 kB)
2021-02-09 Filosofi och historia Projektkalkyl AK Filosofi och historia 2021 (xls 289 kB)
2021-02-09 Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) Projektkalkyl AL SEED 2021 (xls 289 kB)
2021-02-09 Samhällsplanering och miljö Projektkalkyl AG Samhällsplanering och miljö 2021 (xls 289 kB)

Forskarutbildning / Doctoral studies

Information om blanketter som berör utbildning på forskarnivå

Uppdaterad Titel Dokument
Finansiering
2021-04-14 Initieringsbrev – resursunderlag inför öppnade av studieplats Initieringsbrev – resursunderlag inför öppnade av studieplats (docx 78 kB)

2021-05-07

Finansieringsplan doktorand / Funding plan doctoral student

Finansieringsplan doktorand / Funding plan for doctoral student (xlsx 52 kB)

Bilagor:

Vägledning - finansieringsplan doktorand / Guide - funding plan doctoral student (pdf 168 kB)

2015-04-13 Försäkran lönehöjning doktorandstegen Försäkran lönehöjning doktorandstegen (pdf 57 kB)
2019-05-29

Stipendiater - information till handledare /

Scholarship doctoral students - information for supervisors

Stipendiater - information till handledare (pdf 191 kB)

Scholarship doctoral students - information for supervisors (pdf 164 kB)

- Industridoktorand - avtal Kontakta skolans forskarutbildningshandläggare  för blankett.
- Doktorand med annan svensk statlig arbetsgivare - avtal Kontakta skolans forskarutbildningshandläggare  för blankett
Administration

2016-09-30

Nedläggning av kurs Ansökan om nedläggning av kurs på forskarnivå (docx 65 kB)
2020-07-10 Byte av examinator Ansökan om byte av examinator (pdf 185 kB)

Grundutbildning / First and second cycle education

Uppdaterad Titel Dokument
2019-03-06 Ansökan om tillgodoräknande av delmoment av kurs på grund eller avancerad nivå - ABE Ansökan om tillgodoräknande av delmoment av kurs ABE (docx 47 kB)

2020-07-10

Nedläggning av kurs Ansökan om att lägga ner kurs (pdf 198 kB)
2020-07-10 Byte av examinator Ansökan om byte av examinator (pdf 185 kB)
2020-01-01 Anmälan behov lärarkonsult Anmälan behov av lärartjänster genom tjänsteupphandling (pdf 141 kB)

Inköp och upphandling / Purchasing and procurement

Uppdaterad Titel Dokument
- Beställning av dator Beställning av datorer (webbformulär)
- Beställning extra lokalvård Beställning Lokalvård/Cleaning Service order (webbformulär)

2016-04-12

Godkännande av inköp Godkännande av inköp (pdf 71 kB)
2016-01-25 Direktupphandling över 100 000 SEK Blankett direktupphandling över 100 000 SEK (docx 65 kB)
2020-01-01 Anmälan behov lärarkonsult Anmälan behov av lärartjänster genom tjänsteupphandling (pdf 141 kB)

IT och IT-produkter / IT and IT products

Uppdaterad Titel Dokument
- Beställning av dator Beställning av datorer (webbformulär)
- Beställning av MEX-/mobilabonnemang Beställning av MEX-/mobilabonnemang (webbformulär)
2019-03-08 Utkvittering av dator/mobil Utkvittering av dator eller mobil (pdf 135 kB)
2020-11-17 Återvinning/destruktion av teknisk utrustning Återvinning/destruktion av teknisk utrustning (pdf 1.6 MB)

Personal / HR

Uppdaterad Titel Dokument
2019-03-06 Agenda APT-möten / Agenda Local workplace or team meetings (APT) Agenda APT möten.docx (docx 55 kB)  / Agenda Local workplace or team meetings (APT) (docx 55 kB)

2021-02-17

Finansieringsunderlag vid anställning (används ej vid doktorandanställningar)

Finansieringsunderlag vid anställning (ej doktorandanställning) (xlsx 27 kB)
-

Avtalsmallar avseende adjungering och affiliering

Agreement template for employment of an adjunct professor / Agreement template for engagement as a faculty affiliate

Kontakta HR  för mallar

Please contact HR  for templates

Säkerhet och kris / Safety and crisis

Uppdaterad Titel Dokument

2017-07-10

Anhöriginformation / Next of Kin information Närmast anhörig (pdf 108 kB) Next of Kin information (pdf 117 kB)

2014-06-27

Utrymningsledare Utrymningsledare (pdf 57 kB)

2014-06-30

Avsluta uppdrag Avsluta uppdrag (pdf 54 kB)

Tjänsteresor / Business Travel

Uppdaterad Titel Dokument

2018-02-16

Reseorder ej anställd / Travel order non-employee

Reseorder svenska ej anställd (doc 73 kB) Travel order English non-employee (doc 74 kB)

Uppdragsutbildning

Uppdaterad Titel Dokument

2018-11-12

Mall för anmälningsformulär uppdragsutbildning inkl bilaga Hantering av personuppgifter för deltagare i uppdragsutbildning Mall anmälningsformulär uppdragsutbildning + bilaga (doc 87 kB)