Skip to main content

ABE-Blanketter / ABE forms

Här hittar du ABE-skolans blanketter och mallar / ABE-school forms and templates.

KTH-gemensamma blanketter finns på det centrala intranätet i Blankettarkivet  / General KTH forms are found on the central intranet in Blankettarkivet

Delegationer

Uppdaterad Titel Dokument

2014-12-18

Inventering (Inventarieförättare) Inventering (Inventarieförrättare) (docx 46 kB)

Ekonomi / Finance

Uppdaterad Titel Dokument

2022-12-22

Institutionens bekräftelse / Department confirmation Institutionens bekräftelse / Department confirmation (pdf 1.6 MB)
2022-04-05

Faktureringsunderlag – mindre insatser

Faktureringsunderlag – mindre insatser (pdf 77 kB)

-

Lathund sakattestant Se central sida med EFH manualer

-

Att tänka på som ekonomisk attestant

Se central sida med EFH manualer

Projektkalkyler för externfinansierade projekt (per institution)

För student som ska ha en doktorandanställning ska finansieringsplanen under "Forskarutbildning / Doctoral studies" användas.

Uppdaterad Org.enhet Dokument
2022-02-18 Arkitektur Projektkalkyl AD Arkitektur 2022 (xls 289 kB)
2022-02-18 Byggvetenskap Projektkalkyl AF Byggvetenskap 2022 (xls 290 kB)
2022-02-18 Fastigheter och byggande Projektkalkyl AI Fastigheter och byggande 2022 (xls 290 kB)
2022-02-18 Filosofi och historia Projektkalkyl AK Filosofi och historia 2022 (xls 290 kB)
2022-04-21 Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) Projektkalkyl AL SEED 2022 (xls 284 kB)
2022-02-18 Samhällsplanering och miljö Projektkalkyl AG Samhällsplanering och miljö 2022 (xls 290 kB)
2022-02-18 SIP:ar (InfraSweden 2030, Viable Cities) Projektkalkyl AC SIP:AR 2022 (xls 289 kB)

Forskarutbildning / Doctoral studies

Information om blanketter som berör utbildning på forskarnivå

Uppdaterad Titel Dokument
Ansökan
- Ansökan om antagning till forskarutbildning för licentiatexamen /
Application for licentiate studies (third cycle studies)

Ansökan mot licentiatexamen (docx 200 kB)

Ansökan mot licentiatexamen (pdf 202 kB)

- Ansökan om antagning till forskarutbildning för doktorsexamen / Application for doctoral studies (third cycle studies)

Ansökan mot doktorsexamen (docx 201 kB)

Ansökan mot doktorsexamen (pdf 176 kB)

Finansiering
2021-04-14 Initieringsbrev – resursunderlag inför öppnade av studieplats Initieringsbrev – resursunderlag inför öppnade av studieplats (docx 78 kB)

2023-05-31

Finansieringsplan doktorand / Funding plan doctoral student

Finansieringsplan doktorand / Funding plan for doctoral student (xlsx 53 kB)

Bilagor:

Vägledning - finansieringsplan doktorand / Guide - funding plan doctoral student (pdf 168 kB)

2015-04-13 Försäkran lönehöjning doktorandstegen Försäkran lönehöjning doktorandstegen (pdf 57 kB)
2022-10-21

Stipendiater - information till handledare /

Scholarship doctoral students - information for supervisors

Stipendiater information till handledare.pdf (pdf 191 kB)

Scholarship doctoral students - information for Supervisors, Tutors.pdf (pdf 165 kB)

- Industridoktorand - avtal Kontakta skolans forskarutbildningshandläggare  för blankett.
- Doktorand med annan svensk statlig arbetsgivare - avtal Kontakta skolans forskarutbildningshandläggare  för blankett
Kursadministration

2016-09-30

Nedläggning av kurs Ansökan om nedläggning av kurs på forskarnivå (docx 65 kB)
2020-07-10 Byte av examinator Ansökan om byte av examinator (pdf 185 kB)

Grundutbildning / First and second cycle education

Inköp och upphandling / Purchasing and procurement

Uppdaterad Titel Dokument
- Beställning av dator Beställning av datorer (webbformulär)
- Beställning extra lokalvård Beställning Lokalvård/Cleaning Service order (webbformulär)

2016-04-12

Godkännande av inköp Godkännande av inköp (pdf 71 kB)
2016-01-25 Direktupphandling över 100 000 SEK Blankett direktupphandling över 100 000 SEK (docx 65 kB)
2022-03-21 Anmälan behov lärarkonsult Anmälan behov av lärartjänster genom tjänsteupphandling (pdf 181 kB)

IT och IT-produkter / IT and IT products

Uppdaterad Titel Dokument
- Beställning av dator Beställning av datorer (webbformulär)
- Beställning av MEX-/mobilabonnemang Beställning av MEX-/mobilabonnemang (webbformulär)
2019-03-08 Utkvittering av dator/mobil Utkvittering av dator eller mobil (pdf 135 kB)
2020-11-17 Återvinning/destruktion av teknisk utrustning Återvinning/destruktion av teknisk utrustning (pdf 1.6 MB)

Personal / HR

Uppdaterad Titel Dokument
2022-05-17 Agenda APT-möten / Agenda Local workplace or team meetings (APT) Agenda APT-möten (docx 60 kB)  / Agenda Local workplace or team meetings (APT) (docx 61 kB)
2022-02-18

Finansieringsunderlag vid anställning (används ej vid doktorandanställningar)

Finansieringsunderlag vid anställning (ej doktorandanställning) (xlsx 30 kB)
-

Avtalsmallar avseende adjungering och affiliering

Agreement template for employment of an adjunct professor / Agreement template for engagement as a faculty affiliate

Kontakta HR  för mallar

Please contact HR  for templates

Säkerhet och kris / Safety and crisis

Uppdaterad Titel Dokument

2017-07-10

Anhöriginformation / Next of Kin information Närmast anhörig (pdf 108 kB) Next of Kin information (pdf 117 kB)

2014-06-27

Utrymningsledare Utrymningsledare (pdf 57 kB)

2014-06-30

Avsluta uppdrag Avsluta uppdrag (pdf 54 kB)

Tjänsteresor / Business Travel

Uppdaterad Titel Dokument

2018-02-16

Reseorder ej anställd / Travel order non-employee

Reseorder svenska ej anställd (doc 73 kB) Travel order English non-employee (doc 74 kB)

Uppdragsutbildning

Uppdaterad Titel Dokument

2022-05-13

Mall för anmälningsformulär uppdragsutbildning inkl bilaga Hantering av personuppgifter för deltagare i uppdragsutbildning Mall anmälningsformulär uppdragsutbildning + bilaga (doc 87 kB)