Till innehåll på sidan

Vägen mot ett gemensamt verksamhetsstöd

Tidigare i år beslutade rektor att verksamhetsstödet på skolorna och det gemensamma verksamhetsstödet (GVS) går samman och bildar en ny organisation. Den nya organisationen benämns från 1 januari 2023 Verksamhetsstöd (VS) och är nästa steg i arbetet med att utveckla ett gemensamt stöd. Syftet är att med hög kvalitet och effektivitet frigöra lärares och forskares tid och bidra till KTH:s konkurrenskraft. Planen för hur samgåendet ska gå till beslutades av rektor den 14 juni.

Målsättningen med ett gemensamt och mera samordnat verksamhetsstöd är att studenter, lärare, forskare och övrig personal ska få ett likvärdigt och tillgängligt stöd oavsett var på KTH de befinner sig. En organisation för verksamhetsstödet gör att varje stödområde kan ses som en helhet vilket bidrar till ett kostnadseffektivt verksamhetsstöd. 

Planen framåt 

Rektors nyligen beslutade plan för hur samgåendet ska genomföras, programdirektiv för ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd vid KTH , pekar ut riktningen för arbetet:

  • skolornas verksamhetsstöd bildar fem nya avdelningar som tillsammans med nuvarande avdelningar inom GVS inledningsvis utgör den nya organisationen. Fortsatt utveckling och organisering av stödområden leds av universitetsdirektören och är ett gemensamt arbete mellan skolorna och GVS.
  • utvecklingsarbetet bedrivs som ett flerårigt program och beräknas pågå till 2026.
  • all personal följer med in i den nya organisationen, initialt i sina nuvarande roller. Medarbetare kommer att involveras och påverkas på olika sätt beroende på vilken utveckling som prioriteras under arbetets gång.
  • arbetet med strategisk kompetensförsörjning inom verksamhetsstödet ska utvecklas för att säkerställa rätt kompetens, på kort och lång sikt.
  • verksamhetsstödets utveckling ska taktas med annan pågående utveckling inom KTH. Arbetet med framtidens utbildning och resultaten från KTH:s forskningsutvärdering (RAE) är exempel på utvecklingsarbeten inom KTH.
  • principer som ska genomsyra och prägla utvecklingsarbetet är; verksamhetsnytta, verksamhetsnära, involvering och delaktighet, arbetskultur för förnyelse och ömsesidig respekt. Läs om vad principerna innebär .

Om arbetet

Under våren har administrativa chefer inom skolorna och avdelningschefer inom GVS tillsammans med olika arbetsgrupper kartlagt och analyserat sju stödområden; utbildningsstöd, forskningsstöd, ekonomistöd, HR-stöd, infrastrukturstöd, kommunikationsstöd och ledningsstöd. Målet har varit att få fram ett nuläge för varje område.

Under hösten ska områdesgrupperna fördjupa arbetet och fokusera på stödområdets nyläge. Gemensamma prioriteringar ska göras för att bestämma vilka delar som behöver utvecklas och i vilken ordning. Utvecklingsbehov som identifieras under hösten och som går att genomföra redan då, ska implementeras innan den nya organisationen är på plats. 

Viss utveckling kommer att genomföras tidigt under programperioden med mindre insatser i form av aktiviteter. Annan utveckling kan kräva projektform och längre tidshorisont. All utveckling ska utgå från användarnas behov och föregås av ett välgrundat förarbete. 2026 bedöms KTH ha utvecklat de delar av verksamhetsstödet som behöver åtgärdas.

Innan samgåendet 1 januari 2023 kan träda i kraft behöver anpassningar och förberedelser göras. Ansvar och mandat ska ses över på olika nivåer, verksamhetsstödets finansiering behöver hanteras och en gemensam verksamhetsplan för hela verksamhetsstödet 2023-2025 ska tas fram.

Under hösten ska en handlingsplan utformas för arbetet januari 2023 - september 2026.

​​​​​​​Ta del av tidplanen för samgåendet

Programmets organisation

Ett program är ett sätt att bedriva utvecklingsarbete som samlar flera projekt och aktiviteter med samma mål. Syftet är att hitta synergier och stödja arbetet med gemensamma mallar och modeller. 

För att leda arbetet och ansvara för att programmets mål uppnås finns en styrgrupp. Den består av skolcheferna, vicerektor för digitalisering, representanter för centrala samverkansgruppen och representant för THS. Universitetsdirektören är ordförande.

Utöver strygruppen bildas vid samgåendet universitetsdirektörens chefsgrupp med alla administrativa chefer på skolorna och administrativ chef och avdelningschefer inom GVS. För att involvera lärare och forskare i arbetet har ett prefektråd med två prefekter från varje skola inrättats. 

Dessutom finns ett programsekretariat som koordinerar, administrerar och stödjer utvecklingsarbetet. 

Läs mer om de olika grupperingarna och vad de ansvarar för här  ​​​​​​​

Innehållsansvarig:Anna Johansson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-06-17