Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Organisation och ledning

Rektor är myndighetschef och leder KTH:s verksamhet under universitetsstyrelsen, som är KTH:s högsta beslutande organ. KTH:s kärnverksamhet utbildning och forskning är organiserad i fem skolor. Skolorna leds av skolchefer som är underställda rektor, som har gemensamt verksamhetsstöd till sitt förfogande.

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är KTH:s högsta beslutande organ och styr KTH:s verksamhet: utbildning och forskning.

Universitetsstyrelsen

Internrevisionen

Internrevisionen är organisatoriskt placerad under universitetsstyrelsen som är internrevisionens uppdragsgivare. Internrevisionens administrativa hemvist är Verksamhetsstöd på KTH.

Internrevision

Rektor

Rektor är myndighetschef och leder KTH:s verksamhet under Universitetsstyrelsen. KTH:s ledning utgörs av rektor, prorektor, universitetsdirektören samt vicerektorer (för forskning, utbildning och internationella relationer).

Rektor Anders Söderholm

Rektor och ledning

Till rektors ledningsorganisation tillhör ett antal rådgivande organ och beredande nämnder.

Fakultetsrådet

Fakultetsrådet är ett universitetsövergripande självständigt organ vars sammansättning utgörs av valda ledamöter. Fakultetens dekanus och prodekanus har ansvar för kvalitet i forskning och utbildning. Fakultetsrådet har även i uppgift att vara rådgivande till rektor i strategiska och etiska frågor.

Fakultetsrådet

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd (VS) vid KTH har till uppgift att bidra till ett konkurrenskraftigt KTH genom att skapa förutsättningar för att KTH:s medarbetare ska kunna optimera sin insats i sina respektive roller som lärare, forskare eller verksamhetsstöd. Verksamhetsstödet ska ge ett stöd med kvalitet och kostnadseffektivitet som frigör tid för utbildning och forskning.

Verksamhetsstöd

Skolor

KTH:s verksamhet utgörs av utbildning och forskning. Verksamheten bedrivs huvudsakligen genom fem skolor. Varje skola är på övergripande nivå organiserad i institutioner och i ett lokalt verksamhetsstöd. Varje skola leds av en skolchef som är underställd rektor. Under skolorna finns även gränsöverskridande kompetenscentrum för forskning. 

Skolorganisationen

Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

ABE:s webbsidor

Elektroteknik och datavetenskap (EECS)

EECS webbsidor

Industriell teknik och management (ITM)

ITM:s webbsidor

Kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

CBH:s webbsidor

Teknikvetenskap (SCI)

SCI:s webbsidor