Ansvar och roller i kvalitetsarbetet

KTH:s kvalitetspolicy slår fast att KTH:s kvalitetsarbete ska vara inkluderande och präglas av tydligt ansvar och ett brett engagemang. Det övergripande ansvaret för kvaliteten ligger på KTH:s ledning. I det ansvaret ligger att ta strategiskt viktiga initiativ, att främja ett brett engagemang och att inkludera studenter, doktorander, lärare och övrig personal i kvalitetsarbetet. Jämställdhet, mångfald och likabehandling ska säkerställas. Av KTH:s arbetsordning och delegationsordning ska ansvar på alla nivåer i organisationen framgå tydligt.

Kvalitetsarbete i den kollegiala organisationen

KTH:s kvalitetsarbete bärs upp av den kollegiala organisationen, som ombildades i och med den nationella avregleringen 2011. Fakultetsrådet heter sedan dess det kollegiala organ som har det övergripande ansvaret för utbildningens kvalitet, för forskningens kvalitet och för kvaliteten i samhällssamverkan. Arbetet leds av fakultetens dekanus med ansvar för kvalitet i forskning och utbildning, och fakultetens prodekanus som ansvarar för utbildningens struktur och innehåll. Fakultetsrådet ska inom ramen för sitt uppdrag fatta beslut om innehåll, planering, uppföljning och samordning av utbildning. Vidare har fakultetsrådet ansvar för kvaliteten i läraranställningsprocessen. Som stöd har fakultetsrådet inrättat ett utbildningsutskott samt ett resursfördelningsutskott vilka fungerar som beredande organ.

Till den kollegiala organisationen hör även fakultetskollegiet, som är en bred diskussions- och kommunikationsgrupp som, inför fakultetsrådets sammanträden, samlas för att diskutera viktiga frågor. Fakultetskollegiet består av representanter från samtliga KTH:s skolor. Syftet med fakultetskollegiet är att möjliggöra och stärka fakultetens tillgång till information och inflytande på processer och beslut. Förtroenderådet spelar därför en viktig roll i förankringen av kvalitetsarbetet.

Kvalitetsarbete i den centrala ledningen och förvaltningen

Universitetsstyrelsen och rektor har ansvar för frågor som rör verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation, och för frågor som har ekonomiska konsekvenser för KTH.

Universitetsförvaltningen stödjer universitetsledningen och skolorna i arbetet med planering, samordning, policyskapande, kvalitetssäkring, uppföljning och granskning samt central administration.

Kvalitetsarbete på skolorna

Skolorna har ansvaret för kvalitetsutveckling och kvalitetsuppföljning i den operativa verksamheten inom sina verksamhetsområden. Skolchefen leder skolans arbete och ansvarar mot universitetsledningen för skolans verksamhet. Vid varje skola finns en ansvarig för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, benämnd grundutbildningsansvarig (GA) och en ansvarig för skolans utbildning på forskarnivå, benämnd forskarutbildningsansvarig (FA). Skolledningarna ansvarar för att säkerställa det administrativa stödet till planering, samordning, policyskapande, kvalitetssäkring, kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning.

Varje utbildningsprogram (som kan vara skolövergripande) har en programansvarig (PA).

Läs mer om KTH som organisation

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Magnus Johansson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-08-14