Till innehåll på sidan

Ansvar och roller i kvalitetsarbetet

KTH:s kvalitetspolicy slår fast att KTH:s kvalitetsarbete ska vara inkluderande och präglas av tydligt ansvar och ett brett engagemang. Det övergripande ansvaret för kvaliteten ligger på KTH:s ledning. I det ansvaret ligger att ta strategiskt viktiga initiativ, att främja ett brett engagemang och att inkludera studenter, doktorander, lärare och övrig personal i kvalitetsarbetet. Jämställdhet, mångfald och likabehandling ska säkerställas. Av KTH:s arbetsordning och delegationsordning ska ansvar på alla nivåer i organisationen framgå tydligt.

Kvalitetsarbete i den kollegiala organisationen

KTH:s kvalitetsarbete leds på lärosätesnivå av Fakultetsrådet som är det kollegiala organ som har det övergripande ansvaret för kvaliteten i utbildning och forskning, inklusive samverkan. Arbetet i fakultetsrådet leds av fakultetens dekanus och prodekanus. Fakultetsrådet har inom ramen för sitt uppdrag ansvar för utvecklingen av KTH:s kvalitetssystem och kvalitetssäkringsarbete.

Kvalitetsarbete i den centrala ledningen och förvaltningen

Universitetsstyrelsen och rektor har ansvar för frågor som rör verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation, och för frågor som har ekonomiska konsekvenser för KTH.

Universitetsförvaltningen stödjer universitetsledningen och skolorna i arbetet med planering, samordning, policyskapande, kvalitetssäkring, uppföljning och granskning samt central administration.

Kvalitetsarbete på skolorna

Skolorna har ansvaret för kvalitetsutveckling och kvalitetsuppföljning i den operativa verksamheten inom sina verksamhetsområden. Skolchefen leder skolans arbete och ansvarar mot universitetsledningen för skolans verksamhet. Vid varje skola finns en ansvarig för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, benämnd grundutbildningsansvarig (GA) och en ansvarig för skolans utbildning på forskarnivå, benämnd forskarutbildningsansvarig (FA). Skolledningarna ansvarar för att säkerställa det administrativa stödet till planering, samordning, policyskapande, kvalitetssäkring, kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning.

Varje utbildningsprogram (som kan vara skolövergripande) har en programansvarig (PA).

Läs mer om KTH som organisation