Till innehåll på sidan

Kvalitetspolicy

Hög kvalitet genom gemensamma mål för Ett ledande KTH

KTH ska vara ett ledande internationellt tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid. All utbildning, forskning och samverkan ska ha hög kvalitet och uppfylla de mål som KTH:s ledning har formulerat i utvecklingsplanen 2018-2023, Ett ledande KTH, och de mål och krav som uttrycks i KTH:s styrdokument. Vidare ska de krav som ställs nationellt i högskolelag och högskoleförordning samt i standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG) uppfyllas.

Hög kvalitet genom tydligt ansvar, brett engagemang och inkludering

KTH:s kvalitetsarbete ska präglas av tydligt ansvar, brett engagemang och inkludering. Det övergripande ansvaret för kvaliteten bärs alltid av KTH:s ledning och genom delegering av ansvar och befogenheter klargörs arbetsfördelningen. I ledningens ansvar ligger att ta strategiskt viktiga initiativ, att främja ett brett engagemang och att inkludera studenter, doktorander, lärare och övrig personal i kvalitetsarbetet. Jämställdhet, mångfald och likabehandling ska säkerställas.

Hög kvalitet genom akademisk värdegrund, kollegial kultur och kompetens

Kvalitetsarbetet ska utgå från KTH:s värdegrund och etisk policy som främjar demokratiska värden såsom akademisk integritet och frihet, jämställdhet, hållbar utveckling, öppenhet och samverkan med omvärlden. Kvalitetsarbetet ska präglas av en kollegial kultur där all personal ges möjlighet att utveckla sin kompetens och att utföra sitt arbete med hög kvalitet. Lärare och forskare verksamma vid KTH har ett särskilt ansvar att bidra till hög kvalitet i utbildning och forskning inom sina respektive ämnesområden. KTH ska ha transparenta och rättssäkra processer för rekrytering av undervisande och forskande personal. Vid rekrytering av lärare ska hög vetenskaplig och pedagogisk ämneskompetens säkerställas.

Hög kvalitet genom kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning

KTH:s kvalitetsarbete ska präglas av effektivitet och en systematik där utbildning, forskning och samverkan följs upp, granskas och utvecklas kontinuerligt. KTH:s kvalitetsarbete ska vara en integrerad del av verksamheten och följas upp dels genom en årlig kontinuerlig uppföljning, delsgenom en regelbunden kollegial granskning vart sjätte år. KTH:s kvalitetsarbete ska utgå ifrån en tydligt formulerad idé om vad hög kvalitet är inom utbildning, forskning och samverkan, samt vilka krav, mål och förväntningar som ska uppfyllas. Kvalitetsarbetet handlar både om att kontrollera och att utveckla verksamheten så att krav, mål och förväntningar uppfylls.

Hög kvalitet i all utbildning

KTH:s utbildningar ska bidra till utveckling av kunskap och kompetens som främjar en hållbar samhällsutveckling. De ska ge aktuell forskningsbaserad kunskap och förståelse samt utveckla personliga och professionella förmågor såsom kritiskt tänkande, självständighet, problemlösning och kommunikation. De ska uppfylla samhällets och arbetslivets krav på relevans samt förbereda för förändringar i arbetslivet. KTH:s utbildningar ska uppfylla kraven i högskolelagen, högskoleförordningen och målen i examensordningen. De ska uppfylla studenternas krav på inflytande och delaktighet i utbildningens utformning och genomförande.

KTH utbildar ingenjörer, arkitekter, lärare och forskare samt till andra kvalificerade yrkesroller. KTH ska ge studenterna goda förutsättningar att i sina framtida yrkesliv påverka och leda utvecklingen i samhället, nationellt och internationellt.

Hög kvalitet i all forskning

KTH ska bedriva forskning som bidrar till vetenskaplig utveckling och en hållbar samhällsutveckling. KTH ska sträva efter interaktion mellan teknikvetenskap, andra vetenskapliga discipliner, arbetsliv och samhälle. KTH:s totala forskningsverksamhet ska omfatta grundläggande och tillämpad forskning. KTH ska bedriva internationellt inriktad forskningsverksamhet med fokus på att i samarbeten och i konkurrens med andra internationella miljöer föra den globala forskningsfronten framåt. Vidare ska KTH bedriva forskning som är av samhällelig relevans eller kan komma till kommersiell nytta för Sverige.

KTH:s forskning ska uppfylla kraven i högskolelagen och högskoleförordningen, värna om forskningens frihet, vetenskapens trovärdighet och god forskningssed. Europeiska riktlinjer rörande forskningens integritet ska följas. KTH:s forskning har en viktig intern roll i att säkerställa utbildningens vetenskapliga grund. Forskningen ska integreras i undervisningen, bland annat genom att lärare bedriver forskning och att studenter ges möjlighet att komma i kontakt med aktuell forskning inom sitt utbildningsområde.

Hög kvalitet i all samverkan

KTH:s samverkan med det omgivande samhället ska inkludera näringslivet, offentlig verksamhet och civilsamhället. Saklighet, opartiskhet och vetenskapens trovärdighet ska värnas av KTH:s företrädare i samverkansprojekt. Samverkan ska förmedla kunskap om, och skapa intresse för, KTH:s utbildningar och forskning och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Samverkan ska hålla KTH:s ledning, anställda och studenter välinformerade om omvärldens krav och förväntningar och bidra till utvecklingen av KTH:s utbildning och forskning.