Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s enkätundersökningar

KTH genomför med jämna mellanrum fyra olika större enkätundersökningar: Startenkäten, Mellanårsenkäten, KTH:s Karriäruppföljning och KTH:s Doktoranduppföljning.

Resultat från de olika enkäterna hittar du här:

Enkätresultat

Doktoranduppföljning

2020 enomfördes en uppföljning på de som antogs till forskarutbildning under åren 2012-2016.

Av de som inte längre är aktiva doktorander är 86 procent anställda, fem procent anger sig vara arbetslösa medan resterande fördelar sig jämt mellan föräldralediga, företagare och fortsatta studier. Generellt upplevde de forskningsmiljön som stimulerande och stöttande. De är också nöjda med den handledning de har fått vad gäller innehåll och kvalitet. De efterfrågar fortfarande mer stöttning kring en framtida karriär och samtal kring måluppfyllelse, men en positiv utveckling kan ses vid jämförelse med tidigare uppföljningar. Respondenterna kände sig också väl förberedda för arbetslivet och upplevde i stor utsträckning att utbildningen matchade kompetenskraven för deras arbete.

Resultaten visar också att de tidigare doktoranderna anser att forskarutbildningen har gett dem mycket goda kunskaper i teori och metod, fördjupade ämneskunskaper, kritiskt tänkande samt förmåga att självständigt utföra forskning. Doktorandkollegor, nätverk och kvaliteten på utbildningen framhålls som positivt. Mer kritiska var de till inslagen om entreprenörskap och ledarskap. De upplever även en för svag koppling till näringslivet och industrin under utbildningen. Även ökade inslag av jämställdhet, etik och tillfällen att lära sig svenska efterfrågas.

De tidigare doktoranderna är nöjda med sin forskarutbildning och sin tid vid KTH men det finns även svar som vittnar om motsättningar, stress och ohälsa. En majoritet av de som svarat skulle välja att gå sin forskarutbildning på KTH, om valet gjordes i nutid.

Mellanårsenkät

Våren och sommaren 2019 genomförde KTH en enkätundersökning som följde upp de studenter som bedömdes befinna sig i "mitten" av sin utbildning. Undersökningen genomfördes på grund- och avancerad nivå såväl som på masternivå. För enkäten på grund- och avancerad nivå svarade totalt 901 personer på frågeblanketten, vilket var 45,3 procent av populationen. . Totalt besvarade 827 personer enkäten på masternivå vilket motsvarar en svarsfrekvens på 35,3 procent.

Generellt mår KTH studenten bra och är nöjd med sin utbildning. Bland annat är studenterna mycket nöjda med sina lärares kunskaper, utbildningens innehåll och sin egen kunskapsutveckling. Områden att se över är bland annat utbildningarnas arbetsmarknadsanknytning, forskningsanknytning, temp och svårighetsgrad. Synligt är även att studenterna upplever en oro och stress i högre grad än tidigare undersökningar visat.

Karriärenkät

Våren 2018 genomförde KTH en enkätundersökning som följde upp samtliga alumner som tog examen 2013, 2014 och 2015. Totalt ingick 7808 individer och 43,1 procent besvarade enkäten.

Uppföljningen visar att en utbildning från KTH ger jobb, relevanta arbetsuppgifter och en förhålladevis hög lön. 97 procent av de examinerade har haft en anställning efter examen och av de som läst ett civilingenjörsprogram eller arktiekturutbildning har i praktiken samtliga fått arbete. De examinerade är huvudsakligen verksamma inom konsultföretag, forsknings-och teknikintensiv industri och infraservice samt forskning och undervisning.

  • Alumnerna är främst nöjda med sin utbildning när det gäller att; göra skriftliga och muntliga presentationer, självständigt lösa problem, arbeta i team och samarbeta, följa kunskapsutvecklingen inom huvudområdet och utveckla kunskaper inom sin ämnesvetenskapliga bakgrund och metoder samt kritiskt tänkande.
  • Mindre belåtna är de med utbildningarnas inslag av att; leda andra, plandera budgetera och leda projekt, göra ekonomisak bedömningar, bedömningar med hänsyn till jämställdhet och etiska aspekter.
  • Alumnerna efterfrågar även mer praktik och arbetslivsnära inslag.
  • Absoluta majoriteten är nöjd med sin utbildning och skulle välja KTH igen.

Läs mer om KTH:s officiella enkäter här.