Till innehåll på sidan

KTH:s enkätundersökningar

KTH genomför med jämna mellanrum fyra olika större enkätundersökningar: Startenkäten, Mellanårsenkäten, KTH:s Karriäruppföljning och KTH:s Doktoranduppföljning.

Mellanårsenkät

Våren och sommaren 2019 genomförde KTH en enkätundersökning som följde upp de studenter som bedömdes befinna sig i "mitten" av sin utbildning. Undersökningen genomfördes på grund- och avancerad nivå såväl som på masternivå. För enkäten på grund- och avancerad nivå svarade totalt 901 personer på frågeblanketten, vilket var 45,3 procent av populationen. . Totalt besvarade 827 personer enkäten på masternivå vilket motsvarar en svarsfrekvens på 35,3 procent.

Generellt mår KTH studenten bra och är nöjd med sin utbildning. Bland annat är studenterna mycket nöjda med sina lärares kunskaper, utbildningens innehåll och sin egen kunskapsutveckling. Områden att se över är bland annat utbildningarnas arbetsmarknadsanknytning, forskningsanknytning, temp och svårighetsgrad. Synligt är även att studenterna upplever en oro och stress i högre grad än tidigare undersökningar visat.

Karriärenkät

Våren 2018 genomförde KTH en enkätundersökning som följde upp samtliga alumner som tog examen 2013, 2014 och 2015. Totalt ingick 7808 individer och 43,1 procent besvarade enkäten.

Uppföljningen visar att en utbildning från KTH ger jobb, relevanta arbetsuppgifter och en förhålladevis hög lön. 97 procent av de examinerade har haft en anställning efter examen och av de som läst ett civilingenjörsprogram eller arktiekturutbildning har i praktiken samtliga fått arbete. De examinerade är huvudsakligen verksamma inom konsultföretag, forsknings-och teknikintensiv industri och infraservice samt forskning och undervisning.

Alumnerna är främst nöjda med sin utbildning när det gäller att; göra skriftliga och muntliga presentationer, självständigt lösa problem, arbeta i team och samarbeta, följa kunskapsutvecklingen inom huvudområdet och utveckla kunskaper inom sin ämnesvetenskapliga bakgrund och metoder samt kritiskt tänkande.

Mindre belåtna är de med utbildningarnas inslag av att; leda andra, plandera budgetera och leda projekt, göra ekonomisak bedömningar, bedömningar med hänsyn till jämställdhet och etiska aspekter.

Alumnerna efterfrågar även mer praktik och arbetslivsnära inslag.

Absoluta majoriteten är nöjd med sin utbildning och skulle välja KTH igen.

Doktoranduppföljning

2017 genomfördes en uppföljning på de som antogs till forskarutbildning under åren 2007-2011.

Uppföljningen visar att 90 procent har en anställning, tre procent har startat eget företag, två procent är föräldrarlediga och två procent har fortsatt studera medan tre procent anger att de är arbetslösa. Resultatet visar även att en tydlig majoritet upplever att deras forskarstudier har varit en viktig merit när de fått sitt nuvarande arbete.

Främst arbetar de före detta doktoranderna inom forskning följt av produktutveckling. Generellt är de före detta doktoranderna nöjda med sin utbildning och en tydlig marjoritet skulle välja KTH igen för sina forskarstudier.

Läs mer om KTH:s officiella enkäter här.
 

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:aliceek@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-05-12