Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s officiella enkäter

KTH genomför med jämna mellanrum ett antal större enkätundersökningar, bland annat startenkäten, mellanårsenkäten, KTH:s karriäruppföljning och KTH:s doktoranduppföljning.

Tanken är att man i startenkäten, mellanårsenkäten och karriäruppföljningen gör nedslag i studentens tid på KTH, från antagning tills att de avslutat sina studier och etablerat sig på arbetsmarknaden.

Svaren på en del frågor från de olika enkäterna har även fungerat som underlag till indikatorer i KTH:s kvalitetsarbete.

Enkätundersökningarna görs i samarbete med SCB. SCB genomför datainsamling, bortfallsanalys, viktning och kalibrering av resultatet. De tabeller som presenteras har tagits fram med hjälp av SAS och variansprogrammet ETOS.

Materialet redovisas som totaler eller procentuella andelar för hela målpopulationen eller fördelat på olika redovisnings-grupper. I tabellerna går det att välja andelar med eller utan konfidensintervall och antal med eller utan konfidensintervall.