Till innehåll på sidan

Karriärenkäten

Karriärenkäten vänder sig till studenter som examinerats från arkitekt-, civilingenjörs-, kandidat- och högskoleingenjörsutbildningen samt på master och magisternivå. Syftet med undersökningen är att beskriva arbetsmarknaden och arbetets koppling till utbildningen för personer som examinerats från KTH.

Enkäten genomförs i samarbete med SCB. SCB genomför datainsamling, bortfallsanalys, viktnig och kalibrering av resultatet. De tabeller som presenteras har tagits fram med hjälp av SAS och variansprogrammet ETOS.

Materialet redovisas som totaler eller procentuella andelar för hela målpopulationen eller fördelat på olika redovisnings-grupper. I tabellerna går det att välja andelar med eller utan konfidensintervall och antal med eller utan konfidensintervall.

Tolkningsstöd: Prickar betyder inte automatiskt 0 %. .0 svarande ger 0 %, men både 0 och 3 svarande i en cell prickas alltid senligt SCB sekretess. En fråga med många prickar i hela tabellen så beror det antingen på:

  •  att ett svarsalternativ är kraftigt dominant. De övriga svarsalternativen har då inte tillräckligt många svar (< 4) och prickas.
  • eller att frågan föregås av hoppinstruktion så att få personer ska ha besvarat frågan. Antalet som ska besvara frågan syns i cell B9 i alla frågor och varierar då vid hoppfrågor.
  • eller att skattningen är osäker för cellens svar, d v s konfidensintervallet är större än andelsskattningen.

Karriärenkät 2021

Uppföljning av studenter som tagit examen mellan 2016, 2017 och 2018

Svarsfrekvens 42 procent

Tabellerna kan brytas på bakgrundsvariablerna: kön, ålder, bakgrund, medborgarskap och akademisk bakgrund.

Rapport

Enkät

Resultat examenstyper  Totalen samt brytning på examenstyper

Resultat yrkesprogram   Civilingenjör och Högskoleingenjör

Resultat Skolor  Resultatet fördelat på skolor

Generella program  Master-, magister- och kandidatprogram. Exklusive de som tagit civilingenjörsexamen. Bakgrundsvariabler: Kön, ålder.

Generella program2  Bakgrundsvariabler: Inrikes/utrikes född, föräldrars bakgrund

Generella program 3 Bakgrundsvariabel: Medborgarskap

Generella program  4 Bakgrundsvariabel: Akademisk bakgrund

Arbetsgivare sorterad på skola (xlsx 71 kB)

I tabell Masterprogram ingår de som tagit ut både en civilingenjörsexamen och en masterexamen. Tabellen ska ses som fristående och jämförelser görs enbart inom tabellen för att undvika att individer räknas flera gånger. Populationen i Mastertabellen ingår i tabellerna ovan och är fördelade på Yrkesprogram (Civilingenjörer) och Genrella program (Masterexamen).

Masterprogram  Bakgrundsvariabel: kön

Master 2  Bakgrundsvariabel: ålder

Master 3  Bakgrundsvariabler: Inrikes/utrikesfödd, medborgarskap

Master 4  Bakgrundsvariabel: Föräldrars utbildning

Karriärenkät 2018

Uppföljning av studenter som tagit examen mellan 2013, 2014 och 2015

Resultat program2 (Master-, magister- och kandidatprogram)

Resultat program (fler bakgrundsvariabler)

Resultat program (fler bakgrundsvariabler2)

Resultat samtliga

Resultat efter skola

Resultat efter Yrkesprogram (Arkitekt, Civilingenjör och högskoleingenjör)

Resultat yrkesprogram fler bakgrundsvariabler

Enkät (pdf 422 kB)

Resultat samtliga pdf (zip 4,1 MB)

Arbetsgivare (xlsx 64 kB)

Rapport Karriäuppföljning 2018 (pdf 1,7 MB)

Karriärenkät 2014

Resultat samtliga (xls 23 MB)

Resultat efter skola (xls 8 MB)

Resultat efter program (xls 16 MB)

Enkät (pdf 435 kB)

Karriäruppföljning 2015 (pdf 419 kB)

Karriärenkät 2011

Karriärrapport 2011 (pdf 574 kB)

Resultat 2008 och 2009 samtliga (xls 17,0 MB)

Resultat för examinerade 2008 och 2009 efter program (xls 14,4 MB)

Karriärenkät 2009

Karrärrapport 2010 (pdf 1,0 MB)

Resultat efter programgrupper (kön, ålder m.m.) (xls 10,9 MB)

Resultat efter program (xls 9,7 MB)

Rapport fritextsvar 2009 (docx 34 kB)

Karriärenkät 2007

Karriärrapport 2007 (pdf 326 kB)

Resultat efter programgrupper (kön, ålder m.m.) (xls 9,0 MB)

Resultat efter program (kön, ålder m.m.) (xls 10,1 MB)

Resultat efter program och kön (xls 9,3 MB)

Rapport fritextsvar 2007 (doc 47 kB)

Skolrapporter

Skolrapport ABE-skolan (doc 1,6 MB)

Skolrapport BIO-skolan (doc 375 kB)

Skolrapport CHE-skolan (doc 648 kB)

Skolrapport CSC-skolan (doc 927 kB)

Skolrapport EES-skolan (doc 380 kB)

Rapport ICT-skolan (doc 1,2 MB)

Rapport ITM-skolan (doc 1,9 MB)

Rapport SCI-skolan (doc 772 kB)

Skolrapport STH-skolan (doc 821 kB)

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-06-29