Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hemtentamen

Hemtentamen är en examinationsform där studenten får en eller flera uppgifter att genomföra. En hemtentamen kan pågå under flera dagar eller en kortare tidsperiod (timmar). Examinationen genomförs utan övervakning. Examinationsuppgiften bör utformas utefter det faktum att studenten har tillgång till kurslitteratur, material, kommunikation med kurskamrater m.m.

Skapa hemtentamen

Hemtentamen kan innebära många olika sorters arbeten. Redovisning kan ske i många olika former, exempelvis som skriftlig text, en inspelning, en interaktiv webbsida, ett modellbygge m.m. Ett sätt att välja form för uppgiften är att utgå från hur studenterna kommer använda sina kunskaper väl ute i arbetslivet. Ett annat sätt är att utgå från lärandemålen.

Koppla examination till undervisning

Kursens lärandemål ska examineras

I vilken struktur lärandemålen examineras skiljer sig mycket mellan olika kurser. För vissa kurser passar det att examinera ett lärandemål per uppgift. För andra kurser bör alla lärandemål examineras i varje uppgift och ibland kan uppgifter indelas efter olika betygsnivåer för lärandemålen. Vid bra examination ges studenten möjlighet att visa sin utvecklade förståelse av kursen. Fundera på när i kursens olika lärandemål ska examineras. Om det är troligt att studenterna kan prestera bättre senare i kursen på ett lärandemål som examinerats tidigt bör examinationen justeras därefter.

"Backwash in assessment"

Examinationen styr hur och vad studenterna lär sig, engelska begreppet backwash in assessment. Exempelvis är det troligt att de uppgifter/ämnesinnehåll studenten vet kommer examineras är de som prioriteras i studentens arbetsflöde vilket måste tas i beaktning vid utformning av examinerande uppgifter.

Kontinuerlig examination

Kontinuerlig examination kan vara bra för att motivera studenterna och hålla igång arbetet, men det kan behövas en konkluderande examination på slutet. En kontinuerlig examination stödjer studenten till kontinuerligt lärande. Vid genomförande av kontinuerlig examination med hjälp av ett flertal hemuppgifter är det bra om uppgifterna tillsammans utgör en helhet eller har en röd tråd i hur de är kopplade till varandra.

"Constructive alignment"

Lärandemål, undervisning och examination bör hänga ihop för att gynna studentens lärande. Konkret kan arbetet för att forma en kurs enligt constructive alignment exempelvis påbörjas genom att kursen ordnas kring olika teman från kursplanen olika veckor. Alternativt att examinerande uppgifter baseras på och påbörjas vid lektions- och övningstillfällen.
Läs mer om grunderna för constructive alignment på John Biggs hemsida.

Matematik och hemtentamen

Om du har en beräkningstung kurs som du önskar examinera genom en hemtentamen kan det vara svårt att avgöra om studenternas arbeten är unika då studenternas beräkningar förväntas vara mycket snarlika varandra. Generellt gäller att det är lättare att fuska på uppgifter som kan lösas på ett enda sätt (t.ex. vissa beräkningar och procedurella uppgifter) än uppgifter som kräver att studenten själv beskriver hur hen tänker och resonerar. En lösning för beräkningsfrågor kan vara att lägga till frågor eller ändra i frågorna så att de ger upphov till ett mer redogörande svar från studenten. Du kan exempelvis be studenten att med egna ord förklara vad respektive moment i beräkningen utför/bidrar med till lösningen. Om uppgifter lämnas in i Canvas finns plagiatkontroll vilket är bra att använda för datorskriven text. Du som lärare kan be studenterna att t.ex. lämna in tentamen som en rapport där de genomförda beräkningarna finns med som inklippta fotografier. Studenten kombinerar text och bild i en PDF. Texten kan då plagiatkontrolleras vilket gör att det blir tydligt om studenterna har identiska lösningar och beräkningar.

Hemtenta - vad bör jag tänka på och hur gör jag?

Presentatörer: Ida-Naimi- Akbar (doktorand/adjunkt/kursdesigner) och Malin Engquist (kursdesigner), 2020-05-08. Det här webbinariet hölls på svenska.

Fokus för detta webbinarium var hemtentamen som en möjlig ansats för att bedöma kunskaper. Under webbinariet diskuteras för- och nackdelar med denna metod och vad som är viktigt att tänka på med denna metod, t.ex. hur man ska tänka när man konstruerar frågor.

Gå till KTH Play för tillgång av presentationsmaterial:
Hemtenta - vad bör jag tänka på och hur gör jag? (KTH Play)

Uppföljning av hemtentamen

Varje kurs bör ha ett examinerande moment med legitimationskontroll. Består kursen enbart av hemtentamensuppgifter kan ett sätt att genomföra legitimationskontrollen vara att den sker vid inlämning (om inlämningen sker fysiskt och ej via Canvas) eller vid en redovisning av arbetet. Ett annat bra sätt vid en större uppgift under lång tid är att på mitten av arbetet ordna ett avstämningsmöte där studenterna kan få feedback. För att feedback ska gynna lärandet och studenternas utveckling behöver feedbackloopen ha möjlighet till att slutas och det är det den gör om studenten också ges möjlighet att utveckla sitt arbete med inkommen återkoppling. Läraren får även insyn i studentens arbete och kan styra arbetet åt rätt håll samt få en uppfattning om exempelvis studentens skrivsätt vilket kan vara en fördel då arbetets legitimitet ska fastställas.

Ett alternativt sätt att arbeta med feedback är att använda kamratåterkoppling, även kallat kamratbedömning. (Den svenska termen kamratbedömning kan vara något missvisande och tolkas felaktigt då det förknippas med bedömning för betygsättning)

Kamratåterkoppling är ett sätt för studenterna att få synpunkter som de kan använda för att utveckla sina arbeten. Tänk på att ge tydliga instruktioner för studenterna om vad de ska ge återkoppling på. Förklara vad återkopplingen ska bidra med till de studenter som urspungligen skrivit arbetet så att kamratåterkopplingen blir ett betydelsefullt moment för studenterna. Vid skriftliga arbeten erbjuder Canvas stöd för organiseringen. Läs mer om kamratåterkoppling i Canvas .

Ett annat alternativ för skriftliga arbeten, är att studenten arbetar i ett med läraren delat dokument så att läraren kan se hur studentens arbete leder fram till det färdiga resultatet. Det finns även program där läraren i efterhand kan spåra ändringar i ett dokument och snabbt få inblick i hur arbetsprocessen har gått till, exempelvis Word -spåra ändringar eller Google Drive -draftback.

Vid hemtentamen sker ingen övervakning och därför kan det vara rekommenderat att komplettera den med någon form av redovisning (se Uppföljande muntlig examination för att stävja fusk ). Fler förslag på sätt att forma hemtentamen för att motarbeta risken att studenten plagierar hittar du under sidan Utforma skriftliga uppgifter .

Lärare berättar - Hur jag ersatt en salstenta med hemexamination

Presentatör: Viggo Kann (professor/studierektor), 2020-09-29. Det här webbinariet hölls på svenska.

I detta webbinarium beskrivs hur quiz och mästarprov med skriftlig och muntlig redovisning på ett framgångsrikt sätt kan ersätta salstenta. Både teoridelen och problemlösningsdelen av tentan i kursen Algoritmer, datastrukturer och komplexitet har ersatts av annan examination: ett kamraträttat teoriquiz och två individuella mästarprov. Kursen är obligatorisk i årskurs 3 på datateknikprogrammet och läses av över 200 studenter. Examinationsformen har utvecklats under en lång rad av år och skedde under hösten 2020 inte till någon del på campus. Bedömningen görs enligt noggrant specificerade bedömningskriterier och examinationen är inpassad i kursen så att studenterna ska lära sig så mycket som möjligt.

Gå till KTH Play för tillgång av presentationsmaterial:
Lärare berättar - Hur jag ersatt en salstenta med hemexamination (KTH Play)

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination