Till innehåll på sidan

Utforma skriftliga uppgifter

När studenter har fri tillgång till andra informationskällor, så som vid en hemtentamen, krävs extra mycket tanke för att examinationen ska genomföras med hög validitet och reliabilitet. Nedan följer rekommendationer att tänka på vid utformning av examinerande uppgifter, främst för att motverka fusk.

Uppgiftslydelse

Nedan följer några exempel och rekommendationer att tänka på vid utformning av en examinerande uppgift.

Syfte och utformning

Syftet med uppgiften bestämmer utformningen. Är uppgiften kopplad till en specifik del av kursen och ett specifikt lärandemål, eller ska alla lärandemål kunna redovisas med uppgiften? Se "Koppla examination till undervisning" på sidan Hemtentamen  för exempel.

Vid utformning av uppgiften måste man också tänka på praktiska aspekter, exempelvis:

 • Hur långt ska studenternas arbete vara?
 • Hur mycket tid ska studenterna lägga på uppgiften?
 • När och var ska uppgiften lämnas in?
 • Vilka filformat får lämnas in?

Utformning med tanke på bedömning

Utforma uppgiften efter vad det är som ska bedömas. Ska uppgiften endast vara pass/fail eller visa flera betygssteg? Detta påverkar hur uppgiften formuleras. Tänk också på att studenten ska ha kännedom om vad det är som bedöms, utan att information om detta blir en extra checklista för studenten.

Formuleringar i uppgiftslydelsen

Att formulera en uppgift så att den ger studenterna rätt uppfattning av vad som förväntas av dem kan vara svårt. En hjälp kan vara att använda verb kopplade till de högre nivåerna av Blooms reviderade taxonomi (engelska, celt.iastate.edu) , exempelvis nivåerna "Analysera" (Analyze) eller "Utvärdera" (Evaluate). Länkarna nedan leder dig till exempel på aktiva verb kategoriserade efter Blooms reviderade taxonomi:

Uppgiftslydelse för att motverka fusk

Nedan beskrivs följande rekommendationer för att motverka fusk genom uppgiftens utformande.

 • Framtida arbetsuppgifter
 • Aktuella händelser
 • Olika angreppssätt och lösningar
 • Varianter av samma uppgift
 • Tidsbegränsning
 • Variera kontexten
 • Be om egna resonemang
 • Använd Ouriginal för skriftliga uppgifter

Framtida arbetsuppgifter

Ett bra sätt att utforma examinationen på är att tänka på hur studenten kommer arbeta med ämnet då studietiden är färdig. En sådan examination förbereder inte bara studenten bättre inför yrkeslivet utan brukar också vara svårare att fuska på. Få arbetsuppgifter går att lösa med fusk.

Aktuella händelser

Basera uppgifter på aktuella händelser, det gör det svårare för studenten att söka fram någon annans gamla lösning.

Olika angreppssätt och lösningar

Om det vid en examination önskas att alla studenter ska arbeta med exakt samma uppgift är det bra om uppgiften går att angripa på flera olika sätt. Uppgifter med flera möjliga angreppssätt och lösningar är svårare att fuska på. Informera gärna studenterna om att det finns flera lösningar så att de är medvetna om att det är egendomligt om alla studenter gjort på exakt samma sätt.

Varianter av samma uppgift

Att låta studenterna få olika varianter av samma uppgift kan också vara en bra ide för att hjälpa studenten att inte fuska. Låt frågeställningen vara samma men variera vad det handlar om, exempelvis variera vilken byggnad det är som ska analyseras eller om det är Pelle eller Stina som frågan handlar om. Värdena kan varieras för varje student genom att exempelvis basera värdena på studenternas födelsedatum eller med hjälp av slumpade värden i ett quiz. På sidan Examination med bra slumpade värden  kan du läsa om olika sätt att variera matematiska uppgifter.

Tidsbegränsning

Begränsa tiden studenterna har för att arbeta med uppgifterna. Fundera på vad som passar frågan, några timmar eller flera dagar. En tidsbegränsning påverkar både omfattningen på studenternas arbete samt deras möjligheter att ta till otillåten hjälp.

Variera kontexten

Sätt in frågan i en bestämd kontext, exempelvis att lösningen på problemet ska presenteras så som de skulle redovisa den för projektledaren, chefen, ett småsyskon. etc. Detta minskar studentens möjlighet att söka fram en färdig lösning. För att variera en specifik uppgift kan studenter få samma problem men ombes redovisa för olika målgrupper.

Be om egna resonemang

Be studenterna kommentera sina beräkningar med egna ord. Även om en uträkning bör se ut på samma sätt för en grupp studenter så borde studenternas beskrivningar av uträkningen variera. Uppgiften med kommentarer hjälper även studenten att noga kolla igenom uträkningen då den är klar samt befästa kunskapen genom att bearbeta uppgiften en andra gång på ett alternativt sätt.

Använd Ouriginal för skriftliga uppgifter

En rekommendation är även att, om inlämningarna består av datorskriven text, koppla dem till Ouriginal (nytt namn på Urkund) för att snabbt få en första granskning av studenternas arbeten. 

Plagiatöversyn med hjälp av Ouriginal .

Hjälp studenterna att undvika plagiering

Presentatör: Carl-Mikael Zetterling (professor vid EECS-skolan), 2020-05-19. Det här webbinariet hölls på engelska.

I det här webbinariet presenterades en strategi med sex steg för att avskräcka studenterna från plagiering. Strategin finns beskriven i boken “Hjälp studenterna att undvika plagiering” (Carroll och Zetterling, 2009). Du hittar hela boken som PDF via Diva och snabblänken plagiarism.se . Under webbinariet diskuterades även olika ansatser kring hur man kan utforma uppgifter för att motverka plagiering och andra typer av fusk. På KTH Play finns filmen “Avoiding plagiarism” riktad till studenter om plagiering som du kan nyttja i din kurs, tex genom att lägga in den i dina kursrum i Canvas.

Gå till KTH Play för tillgång av presentationsmaterial:
Hjälp studenterna att undvika plagiering (KTH Play)

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination