Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Examination med bra slumpade värden

Detta är ett exempel på examinationsupplägg genomfört på KTH. I denna examinationslösning ges exempel på bra sätt att variera räkneuppgifter utan att påverka studenternas möjlighet till att med samma svårighetsgrad visa lärandemål. Metoderna att variera uppgifterna har tagits fram med tanke på hur det går att avgöra om studenterna fuskat eller om identiska värden beror på ett skrivfel.

Tentamenslydelsen

Tentamen genomfördes på distans och bestod av 6 uppgifter där studenterna i samtliga uppgifter kunde visa kunskaper motsvarande nivå E-A. Bedömningen skedde utifrån en helhetsbild av vad studenten presterat på samtliga uppgifter. För att studenterna skulle få möjlighet att prioritera sin tid inleddes tentamen med att de fick en överblick på vad tentamensuppgifterna skulle behandla. Själva uppgifterna fick studenterna tillgång till två åt gången, ihopparade efter hur lång tid de förväntades ta att lösa. Ett Canvasquiz fördelade frågorna och studenterna "låste in sina svar" innan de fick nästa par av uppgifter. Då hela tentamen var genomförd scannade studenterna in sina lösningar och skickade in dem i en Canvasuppgift så att bedömning kunde ske i Speedgrader.

Slumpning av uppgifter

Exempel på variationer av en uppgift

Uppgift: Bestäm längden av hypotenusan i den grönfärgade triangeln.

A = 67
B = (ditt födelsedatum + 100)/2
C = 37 (ett av Canvas slumpat värde mellan 31 och 49)

Studenterna kunde även från en frågebank bli tilldelade följande variation av uppgiften,

  • Frågetexten var den samma men bildens annotering (A,B,C) var ändrad, se ändring i röda ringarna.
  • Frågetexten var den samma men bilden var ändrad, se det gröna fältet.

I varje uppgift fick studenten sätta in värden utifrån personens personnummer. Utöver det hade uppgifterna även slumpade värden skapade med hjälp av quizens inbyggda funktioner. Varje fråga valdes från en Canvas frågebank där varje fråga egentligen bestod av en uppsättning av frågor med små variationer i utförandet och slumpade värden med hjälp av Canvas frågetyp ”formula”.

Exempel på bilderna till två olika versioner av en uppgift. Uppgiftslydelsen för respektive bild var densamma.

Varje student hade på så sätt en egen tentamen men lika möjlighet att visa lärandemålen. Studenterna var i förhand informerade om att examinationens uppgifter skulle komma att skilja sig åt från student till student, att värden skulle slumpas eller baseras utifrån personnummer. Då det ej är relevant för studenternas förberedelse inför examinationen informerades det inte specifikt om att även uppgifterna kunde variera i små detaljer.

Genom att varje uppgift skiljde sig från student till student uppnåddes en högre reliabilitet för examinationen. Det är svårare att vid granskning avfärda plagierade uppgifter (där studenter "råkar" använda samma värde) som skrivfel då det är flera värden som eventuellt ”av misstag” sammanfaller. För att förenkla bedömningsarbetet skrevs en matlab-kod så att då studentens personnummer och eventuella slumpade värden knappades in visades lösningen för samtliga uppgifter utifrån studentens korrekta värden.

Sammanfattning av metoder som användes för att variera uppgifterna:

Erfarenheter av zoomövervakningen vid tentan

Vid examinationen får studenterna ha formelsamling och miniräknare men helst inte litteratur med räkneexempel och framförallt inte kontakt med andra studenter. Kursen examinerades därför med en fem timmar lång tentamen i Zoom med tre inplanerade pauser samt 24 studenter för varje rum och tentamensvakt. Då detta var en omtentamen dök endast hälften av studenterna upp varav Zoomövervakningen blev onödigt resurskrävande i förhållande till vinst i övervakning.

För att resursanvändning och vinst ska väga lika vid kommande examinationer på distans där en identitetkontroll ska genomföras rekommenderas att lösningen Zoomnärvaro  istället används.

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination