Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Examinerande projektmoment

Detta är ett exempel på examinationsupplägg genomfört på KTH. I exemplet ingår momenten projektdelredovisningsmöten, handledningssamtal, kamratåterkoppling, litteraturseminarium och automatbedömda quiz. Nedan ges exempel på hur en kurs kan struktureras och genomföras utan föreläsningar, där de examinerande momenten genomförs som lärandemoment.

Examinationen är utvecklad med tanke på studentens framtida roll som ingenjör. Då kommer studenten förväntas att styra och argumentera för sitt eget arbete, sina metoder, val av teknik, och kunna motivera sina beslut i relation till både forskningsfront och verkliga produkter. Studenterna behöver träna att arbeta i team, samt förmåga att ta och ge konstruktiv kritik. Genom att låta varje student vid redovisningar enskilt stå till svars för gruppens arbete så försvåras det för en student att passivt följa med i gruppens arbete.

Examinationen används i en kurs med pass/fail och består av ett flertal moment. Kursen innefattar tre projektarbeten, först två veckolånga projekt på två specifika områden som berör alla, sen ett större projekt på 6 veckor, där studenterna väljer grupp utifrån tema/intresse. Det blir olika personer i alla grupper vilket gynnar studenternas träning av samarbete och ger dem möjlighet att i större utsträckning lära av varandra. På samma sätt som ett projekt i arbetslivet genomgår ett flertal granskningar och moment under projekttiden genomgår varje projektarbete ett flertal obligatoriska och/eller examinerande moment. Genom att de examinerande momenten även är lärandemoment för studenten blir arbetsbelastningen normal trots att de vid en överblick kan tyckas vara många. För de kortare projekten genomförs en nedkortad version av det som beskrivs nedan.

Projektdelredovisningsmöten

Studenterna jobbar i projekt om 3-4 studenter. De examineras löpande i form av veckovisa “crits”. Vid critten delas studenterna in i samtalsgrupper så att de aldrig hamnar ihop med någon från den egna gruppen. Varje student måste då presentera veckans arbete för sin grupp och ge konstruktiv feedback till studenter från andra grupper. Anteckningar sker i ett med läraren gemensamt digitalt dokument. Lärare och TA (lärarassistenter) turas om att leda projektdelredovisningsmöten och ibland bjuds även andra forskare och representanter utifrån in som gäster. Under mötet går närvarande lärare runt och lyssnar på de olika samtalsgrupperna.

Handledningssamtal

Under kursen sker två stycken 15 minuter långa handledningssamtal, ett i början av projektet och ett närmare slutet. Hela gruppen deltar tillsammans med examinatorn.

Kamratåterkoppling

Utkast av projektrapport skickas in i Canvas halvvägs in i kursen och varje student ger kamratåterkoppling till två andra utkast. En ytterligare omgång med kamratåterkoppling görs i anslutning till den avslutande inlämningen. Alltså får varje rapport feedback från flera andra studenter i två omgångar innan läraren måste läsa dem noga.

Kom igång med kamratrespons i Canvas

Fyra litteraturseminarium

För att bearbeta kurslitteraturen innefattar kursen tre stycken litteraturseminarier där varje student i förväg formulerar frågor som skickas in i en diskussionstråd på Canvas. Läraren sorterar bort dubbletter av frågorna och sammanställer dem i ett med studenterna digitalt delat skrivdokument. Frågorna diskuteras sedan i mindre grupper, med gemensamma anteckningar i det delade dokument. De som missar detta tillfälle får möjlighet att komplettera genom att utförligt kommentera på resonemangen på tre av frågorna. Efter gruppdiskussionen diskuteras några av frågorna ytterligare tillsammans med läraren. Under pandemin då seminariumen genomfördes digitalt erbjöds studenterna att genomföra två av dessa som promenadseminarium så att de studenter som ville kunde promenera samtidigt som de diskuterade.

Kursen innefattar ytterligare ett lässeminarium där varje student valt ut varsin max 3 år gammal forskningsartikel relaterad till det egna projektet. Under seminariet presenteras artiklarna för de andra i projektgruppen. Studenterna antecknar i ett dokument som är delat med projektgruppen och läraren. Dokumentet ligger senare till grund för relaterat arbete i en sektionen av slutrapporten.

Quiz

Kursen innefattar två olika quiz:

  • Ett obligatoriskt teori-quiz som studenterna kan ta hur många gånger de vill men måste ha alla rätt på för att klara kursen.
  • En kort slutreflektion i form av en quiz där de sammanfattar sina personliga lärdomar från kursen.

Lärarens arbete

Trots många examinerande moment är arbetsbelastningen för läraren normal, detta då examinationen används som lärandemoment, vilket gör att tid som skulle kunna ha använts till enbart föreläsning nu istället ger dubbel effekt.

Läraren behöver i denna kurs göra följande:

  • Ordna teman för projekten.
  • Delta och mingla runt i projektdelredovisningsmöten.
  • Handledningssamtal.
  • Organsiera kamratgranskningen.
  • Genomföra litteraturseminarium.
  • Skapa och publicera teori-quiz samt rätta fritextfrågor i det avslutande quizet.
  • Bedöma slutrapport.

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination