Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Exempelbank för examinationsupplägg

Här finns exempel på olika sätt som kurser examineras på. Exemplen är tagna från KTH:s kurser och lärare och har i de flesta fall tagits fram under många års utveckling. Exemplen är utvalda för att inspirera och för att visa på några olika sätt som examinationsmetoder kan kombineras på för att tillsammans bygga upp en bra examination.

Testa faktakunskap

Faktakunskap och procedurella färdigheter är en av de svårare delarna att examinera i en kurs utan en salsskrivning där studenten bevakas. Det är enkelt att söka fram svar i litteratur och på internet och studenternas svar kan vara identiska utan att vara plagierade. Detta upplägg ger ett exempel på hur faktakunskap kan bedömas som en del av examinationen.

Testa faktakunskap

Kontinuerlig övervakad kurs som examination

Studenterna löser ett antal komplicerade uppgifter i en online-träningsmiljö snarlik en eventuell framtida arbetsplats. Studenternas arbete följs kontinuerligt och bedömning utgår från ett helhetsperspektiv där lägre betyg erhålles om läraren hjälper studenten med att dela problemet till mindre bitar.

Kontinuerlig övervakad kurs som examination

Examination med bra slumpade värden

Hur går det att avgöra om studenterna fuskat eller om identiska värden beror på ett skrivfel? I denna examinationslösning ges exempel på bra sätt att variera räkneuppgifter utan att påverka studenternas möjlighet till att med samma svårighetsgrad visa lärandemål.

Examination med bra slumpade värden

Examinerande projektmoment

I exemplet ingår momenten projektdelredovisningsmöten, handledningssamtal, kamratåterkoppling, litteraturseminarium och automatbedömda quiz. Nedan ges exempel på hur en kurs kan struktureras och genomföras utan föreläsningar, där de examinerande momenten genomförs som lärandemoment.

Examinerande projektmoment

Dela med dig av ditt examinationsupplägg

Vill du dela med dig av ditt examinationsupplägg här? Mejla e-learning@kth.se !

Tentamen med kontrollskrivningar

I denna lösning ges exempel på hur tentamen kan kombineras med kontrollskrivningar under kursens gång för att säkerställa ett mer kontinuerligt studerande samt att studenterna inte kan klara kursen utan att ha lärt sig grunderna.

Tentamen med kontrollskrivningar

Kontinuerlig examination

Läs om ett exempel på kontinuerlig examination, där kursen har examinerats genom ett flertal moment utspridda i kursen för att stödja studenternas kontinuerliga lärande. Utöver exemplet på kontinuerlig examination diskuteras hur examinationen kan hanteras gentemot Ladok.

Kontinuerlig examination

Videoinlämning vid examination

Exemplet beskriver en kurs där ett examinerande moment innefattar att studenten ska lämna in ett individuellt filmklipp där studenten muntligt redogör för en uppgift. Det bidrar till ett examinerande moment med identitetskontroll som går att genomföra simultant i kurser med många studenter. Sidan ger även råd om hur videoinlämningar ska hanteras.

Videoinlämning vid examination

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination