Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Videoinlämning vid examination

Detta är ett exempel på examinationsupplägg genomfört på KTH. Kursen som beskrivs innehåller ett flertal moment som studenten ska göra för att bli godkänd. Ett moment innefattar att studenten ska lämna in ett individuellt filmklipp där studenten muntligt redogör för en uppgift. Det bidrar till ett examinerande moment med identitetskontroll som går att genomföra simultant i kurser med många studenter.

Videoinlämning istället för munta

Kursen har för många studenter för att det ska gå att genomföra vanliga muntliga examinationer men har ändå lärandemål då en munta är ett av det bättre sätten att examinera. Genom att redovisa muntligt med ett filmklipp, kan hela klassen genomföra den förenklade formen av muntlig examination simultant, vilket både gör examinationen rättvisare och underlättar planeringen. Att examinera genom ett filmklipp får studenterna att förbereda sig så som inför en muntlig presentation varav det bidrar till studenternas färdighet i muntlig framställan. Godkända inlämningar har även möjlighet att, förutsatt medgivande från studenten, kunna återanvändas som kursmaterial för andra studenter.

Struktur utifrån erfarenhet

Filmklipp passar bra både som individuell uppgift och som en gruppuppgift. Ett exempel på hur det används är att studenterna under två timmar får en hemuppgift att arbeta med. Efter två timmar ska de individuellt lämna in ett filmklipp på 3-5 minuter där studenten redovisar sin färdighet och kompetens för uppgiften/ett kursmoment. Den begränsade tiden på både hemuppgiften och filmklippet är för att studenterna ska fokusera på uppgiften och inte på att klippa och redigera filmen. Av den anledningen kan det också vara gynnsamt att momentet bedöms som Pass/Fail då det signalerar att redigering är överflödigt. En bredare betygsskala kan onödigt leda tankarna åt att arbeta med redigering. Inlämningar som är Pass/Fail är sannolikt också mindre intressanta att begära ut som exempel på godkända kursmoment.

Inför inlämnandet är det viktigt att informera studenterna om hur filmerna kommer hanteras. Betygsgrundande uppgifter har arkiveringskrav på två år samt att arkiverade filmklipp då kan begäras ut som allmän handling. Icke betygsgrundande material bör hanteras i enlighet med dataskyddslagen (GDPR) det vill säga att handlingar med personuppgifter ej ska lagras längre än nödvändigt.

Formulera uppgiften  

Det är också (precis som vid en vanlig presentation) bra att ge instruktioner om hur förklaringen ska ges. Exempelvis ange att studenten ska tänka “som om det är för att förklara för studentkollegor i kursen”, även om det är examinatorn som kommer titta på och bedöma filmklippet.

För att motverka samarbete rekommenderas att alla studenter inte får samma uppgift utan att det finns ett antal varianter av uppgiften som slumpvis tilldelas studenterna. Det kan även vara en fördel med variationen då det är dags att bedöma. Efter 20 klipp av samma uppgift är det som examinator intressant att höra förklaringen till en annan uppgift och inte 180 filmklipp till om samma uppgift. 

Formuleringen av uppgiften påverkar också möjligheten till att en student kan låna någon annans underlag. Att beskriva en lösning eller beräkning med sina egna ord, göra en analys och reflektera eller ange en praktisk tillämpning är svårt för studenter att göra i filmklippet utan att faktiskt ha kompetensen som prövas. På sidan Utforma skriftliga uppgifter  finns fler exempel och rekommendationer på hur frågor kan formuleras.

Möjliggör identitetskontroll 

Bland fördelar med filmklipp är att studenten är identifierbar som den som redovisar sin kunskap. Den begränsade tiden för hemuppgiften motverkar att studenterna kan ta hjälp av kurskamrater och så även att uppgifterna varierar. Det gäller dock att fundera igenom frågan så att det är svårt för studenterna att låna någon annans underlag och återge det.

Hantera inlämnade filmklipp

Även om filmklippen är små, tar många filmklipp mycket utrymme att lagra. Microsoft OneDrive erbjuder både studenter och lärare lagringsutrymme och studenterna kan där dela filmen till examinatorn eller så kan de lämna in en länk i Canvas. Att lämna in till Canvas är att föredra då det både som examinator blir enklare att hitta alla filmer då de ska bedömas, samtidigt som Canvas hanterar arkiveringskravet på två år för betygsgrundande uppgifter.

Erfarenheten är att studenter ofta föredrar att själva ha eller ordna tillgång till lagringsplats för filmklipp, exempelvis på Google Drive eller Youtube. Då är studenten hela tiden ägare av materialet och studenten lämnar in en länk med rättighet för lärare att se filmklippet. Google Drive har en naturlig låsning för att enbart ett fåtal ska se materialet och Youtube-uppladdade filmklipp kan ställas in att ej vara sökbara och ej synliga publikt. Dessa lösningar bör dock inte användas då det ej finns avtal om hantering av personuppgifter, GDPR-säkring eller struktur för det tvååriga arkiveringskravet för betygsgrundande uppgifter. 

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination