Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Zoomnärvaro vid examination

Här finns information och rekommendationer för genomförande av tentamen på distans med zoomnärvaro.

Vad är zoomnärvaro vid examination?

Vid examination på distans med zoomnärvaro genomför studenten en tentamen på valfri ostörd plats samtidigt som studenten är tillgänglig via Zoom för kommunikation med examinator eller jourhavande lärare. Zoomnärvarometoden kan ses som en form av hemtentamen där examinator kan följa studenternas pågående arbete vid bokat tentamenstillfälle. Tentamensuppgifterna kan under en tentamen med zoomnärvaro kombineras med möten, antingen som ett avstämningsmöte eller ett litet muntligt examinationsmoment.

Zoomnärvaro – ett bättre sätt att genomföra Zoomtentamen

Presentatörer: Tecla Malmström (pedagogisk utvecklare), Ninni Carlsund (Lektor på SCI-skolan) 2021-05-26.
Det här webbinariet hölls på svenska.

Planerar du att examinera med Zoom? Orolig för att visuell övervakning inte fungerar digitalt? Lär dig mer om Zoomnärvaro, ett utvecklat bättre sätt att genomföra zoomtentamen, där läraren med hjälp av Zoom kan följa hur studenterna arbetar under examinationen. I detta webbinarium berättar e-lärandes pedagogiska utvecklare om det teoretiska ramverket för Zoomnärvaro och en lärare berättar om hur hon använder Zoom i sin examination.

Gå till KTH Play för tillgång av presentationsmaterial:
Zoomnärvaro – ett bättre sätt att genomföra zoomtentamen (KTH Play)

Så går tentamen med zoomnärvaro till

Före tentamen

En eller flera zoomsessioner ska skapas inför tentamen efter att tentamensanmälan har varit öppen i Ladok. Examinator ansvarar för att zoomsessionerna skapas men kan även be en kollega att vara zoomansvarig och hjälpa till med skapandet av zoomsessioner. Se mer instruktioner angående zoomsessioner på sidan om rollen som zoomansvarig. 

Zoomansvarig person vid zoomnärvaro

Rekommendationen är att man skapar en zoomsession för alla studenter som ska genomföra examinationen eller (främst vid större grupper) att man skapar en zoomsession för varje grupp studenter som ska genomföra examinationen. Tentanderna meddelas om och fördelas i de olika zoomsessioner i förväg. Antal studenter i ett zoomrum ska balanseras med skrivningens tid och antal lärare som besöker studenterna i breakoutrum. Det ska hinnas med att göra ID-kontroll i breakoutrum för alla deltagande studenter. Under en timme hinner en lärare besöka cirka 10-20 studenter, beroende på hur mötet med studenterna är upplagt. Ska studenterna enbart visa upp ID och att det finns pågående arbeten/kladdpapper så räcker en kortare tid men om de även ska svara på någon fråga från läraren angående arbetet behövs längre tid.

Canvas används för att distribuera tentan till studenten och för studenten att lämna in sina färdiga lösningar eller svar. Innan tentamen ska studenter få information av examinator om vad som gäller.

Information att delge studenter

Under tentamen

Tentander och personal måste vara inloggade på kth.se för att kunna delta då zoomrummen inte ska ställas in som publika. Studenter får tentamenslydelsen genom Canvas och arbetar med uppgifterna samtidigt som de finns tillgängliga via Zoom. Examinator, lärare eller assistenter besöker studenterna i breakoutrum för ID-kontroll och uppföljning av studenternas pågående arbete.

Det viktiga med zoomnärvaroformatet är möjligheten till lärare och examinators direkta kontakt med studenterna genom zoomsamtalet, ej en visuell övervakning. Studenter kan gå från kameran när de måste, dock måste anledning förklaras i chatten för mötesvärden så att frånvaron är rimligt lång. Studenternas mikrofoner kan vara avslagna men om syftet med det är att reducera att studenterna stör varandra rekommenderas istället att de sänker ljudnivån för sina högtalare. De kan då höra och kommunicera direkt med mötesvärden i zoomrummet utan att bli mer störda under examinationen än vid en vanlig salsskrivning. 

Roller vid examination med zoomnärvaro

Föreslagna roller som behövs för anordnandet av examination med zoomnärvaro. Vid lågt antal tentander kan några av rollerna utföras av samma person. 

  • Zoomansvarig person
  • Mötesvärd
  • Examinator
  • Lärare/Assistenter

Zoomansvarig person

Zoomansvarig person ska förbereda zoomsessionerna med rätt inställningar och bjuda in examinatorer, mötesvärdar m.fl..

Zoomansvarig person vid zoomnärvaro

Mötesvärd

Mötesvärden/mötesvärdarna studerar studenterna i Zoom så att de ser ut att följa av examinator angivna tentamensregler. Avvikelser rapporteras direkt till lärare/examinator som kan välja att priortera studenten i urvalet till breakoutrum.

Mötesvärd vid examination

Examinator

Examinatorn svarar på eventuella frågor och väljer slumpvis ut studenter som i breakoutrum kort får redogöra för den uppgift de arbetar med, antingen i formen av ett avstämningsmöte eller en liten muntlig examination. Studenten ska kunna redogöra för tankarna kring sitt lösningsförslag.

Examinators roll vid tentamen med zoomnärvaro

Lärare/Assistenter

Lärare/Assistenter hjälper examinatorn med att möta studenterna en och en i breakoutrum, kontrollera ID och att studenten kommit igång med att lösa uppgiften.

Mötet i breakoutrum

Mötet kan genomföras av examinator, lärare eller assistent tillsammans med studenten och på två olika sätt;

  1. som en avstämning eller
  2. som en muntlig examination.

En avstämning genomförs som ett stickprov till skillnad från ett muntligt examinationsmoment som genomförs med alla tentander. I båda mötesformerna visar studenten upp påbörjade lösningar, kladdpapper m.m. för att visa att personen själv är den som löser tentamensuppgifterna. Tänk på att tentamensupplägget ska vara utformat så att det muntliga mötet hinns med. Även om mötet är kort, avbryts studenten i sitt arbete och behöver ha tid för att få återuppta sitt arbete. Lärare/assistenter informerar examinatorn direkt om en student inte kan redogöra för sitt arbete så att examinatorn får en möjlighet att under tentamen bilda sin egen uppfattning. 

Misstanke om fusk vid avstämningsmöte

Om mötet ses som en avstämning hanteras misstanke om fusk enligt KTHs vanliga regler gällande salstentamen. Anteckna vad som har observerats och föranlett misstanke. Studenten får skriva klart tentamen och sedan hanteras försök till vilseledande vid examination som ett diciplinärende. Kontakta din skolas grundutbildningsansvariga (GA)/studierektor om du är osäker på hur detta går till.

Disciplinärenden

Misstanke om fusk vid muntligt examinationsmöte

Om mötet ses som en muntlig examination måste samtliga skrivande studenter besökas. Om studenten ej kan det som förväntas av dem för att klara kursen eller inte kan förklara sin egen lösning kan studenten underkännas på den muntliga delen och därmed inte kvalificera till att få tentamen bedömd. Tänk på att det tydligt och i förväg måste framgå för studenten vad som förväntas av dem. Vid misstanke om försök till vilseledande, dokumentera observationer som underlag för ett ärende till diciplinnämnden. Studenter som underkänns på den muntliga delen får dock skriva klart tentamen.

Anmälan av disciplinärende

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination