Till innehåll på sidan

Tentamen på distans med zoom

Det finns flera sätt att använda Zoom vid examination. Här nedan beskrivs de två upplägg som främst används på KTH.

Två tillvägagångssätt med zoom vid examination

Examination på distans med Zoom utvecklades hastigt under 2020. Metoden har sedan utvecklas för att bättre passa i ett digitalt sammanhang på längre sikt. Läs mer om ett utvecklat bättre sätt för närvaro i Zoom vid examination under rubriken "Zoomnärvaro vid examination". Under rubriken "Digital salstentamen i Zoom" finns instruktioner för att genomföra den första akuta lösningen för övervakning med Zoom.

Zoomnärvaro vid examination

Studenterna närvarar i Zoom under examinationen vilket möjliggör kommunikation mellan studenter och examinator samt ID-kontroll. Zoommötet kan användas för frågor och för korta delavstämningar för att minska risken att studenten använder sig av otillåtna hjälpmedel eller samarbetar under examinationen.

Mer information om att använda zoomnärvaro vid examination .

Digital salstentamen, Zoomövervakning

Det är enbart tillåtet att använda Zoomövervakning vid hög påverkansnivå och efter dispensförfarande enligt scenarieplaneringen . Tentamen på distans med övervakning är en tentamen studenten gör på valfri ostörd plats samtidigt som studenten övervakas via Zoom av en tentamensvakt för att minska risken att studenten använder sig av otillåtna hjälpmedel eller samarbeten under examinationen.

Mer information om att genomföra tentamen på distans med övervakning .

Zoomtentamen olika utföranden
 

Zoomnärvaro

Zoomövervakning

Granskningsmetod

Kontrollerar arbetens genuinitet genom att följa processen hur de tas fram.

Studentens upplevelse av att vara visuellt övervakad

Antal zoomrum och personer

Fler än 24 studenter i samma rum, maxantal studenter i ett rum beror på antal lärare och assistenter som kan hinna besöka studenter i breakoutrum. En stor kurs har proportionerligt med personer som arbetar med kursen. En mötesvärd administrerar zoom.

Max 24 studenter per rum.

Många personer/tentamensvakter krävs utan någon pedagogisk vinst. Resurser används mindre effektivt då alla tentander ofta inte dyker upp och rum blir halvfulla. 

Breakoutrum

Breakoutrum används för Id-kontroll och för möten mellan lärare och studenter under den pågående tentamen.

Breakoutrum används för Id-kontroll före tentamen. Vilket kan vara svårt att genomföra då studenter ej närvarar i god tid i Zoomrummet.

Teknikstrul

Konstiga företeelser kan följas upp med ett möte i breakoutrum.

Tentamen kan bli ogiltigförklarad.

Pauser

Kan göras efter kontakt med mötesvärd, lång frånvaro kan följas upp med ett möte i breakoutrum.

Endast vid inplanerade pauser.

Erfarenheter angående examination och Zoom

Närvaro i Zoom bidrar med en bra kontakt mellan examinator och studenter. Att använda Zoom för övervakning är dock mindre effektivt då det finns många sätt att kringgå en digital tentamensvakt. Zoom för övervakning används dock på flera universitet runtom i världen då det bedöms fungera tillräckligt bra att användas vid akut ersättning av campusförlagda salstentamen. Zoomövervakning upplevs även stressande för studenten; Studenten ska inför en tentamen inte behöva oroa sig över om tekniken kommer fungera eller ej, det räcker med oron för om studenten har tillräckliga ämneskunskaper. Zoomövervakning bör därför användas ytterst sparsamt. 

Examination i en kurs kräver minst ett tillfälle då studentens identitet kan säkerställas. Det kan göras genom att du har en så liten grupp att du genom föreläsningar och uppgifter under kursens gång lär känna dina studenter. Eller vid en lite större grupp så kan det göras genom att genomföra muntliga examinationer. För grupper runt 100 personer och uppåt kan detta dock bli för tidskrävande och då kan examination med zoomnärvaro vara ett aktuellt alternativ.

Tentamen på distans med zoomnärvaro kombinerar hemtentamen med möjligheten att ställa muntliga frågor på ett sådant sätt att tentamenslydelser som passar i en salskrivning kan användas i en större grupp. Det är också mindre känsligt för exempelvis svajig uppkoppling, toapauser och använder resurser på ett effektivare sätt än zoomövervakning.

Hjälp med att anordna examination med Zoom

Zoomövervakning som godkänts av din skola medför att du får mer hjälp med anordnadet av examinationen. Du tilldelas en zoomansvarig person som hjälper dig att sätta upp zoomrummet samt tentamensvakter/mötesvärdar och stöd från Funka m.m. Läs mer om vad respektive roll ska göra på sidorna under de olika sätten att examinera med zoom som stöd, med zoomnärvaro  eller zoomövervakning vid digital salstentamen .

Om du önskar genomföra zoomnärvaro utan godkännande från skolan måste du tillsätta dessa roller själv, använd ovan nämnda sidor för att kontrollera att inget moment inför tentamen missats.

Kontakt angående examination

Har du frågor om eller önskar du handledning angående genomförande av examination?

Mejla: e-learning@kth.se , märk ditt ärende: handledning examination