Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Information att delge studenter

Som examinator är du ansvarig att se till att studenterna erhåller information om formerna för examinationen samt hur examinationen ska genomföras i god tid innan genomförandet. Nedan finner du information om vad som ska informeras om inför examination.

Följande information rekommenderas du som examinator att delge studenterna inför examinationen, vid alla examinationer samt specifikt vid digital tentamen med Zoom.

Tänk på att när examination genomförs på distans är det extra viktigt att informera studenterna skriftligt i god tid då eventuella frågor är svårare att besvara precis före tentamen. Informationen behöver anpassas till den enskilda kursen och till respektive examination.

Kom ihåg att det är lika viktigt att delge tentamensvakter, mötesvärdar och andra deltagande kollegor samma information så att de kan utföra sitt uppdrag på ett korrekt sätt.

Informera om

Detaljer

 • Kurskod
 • Kursnamn
 • Datum och klockslag för examination
 • Eventuell aktuell länk till examinationsrum i Canvas
 • Examinatorns namn, mobilnummer och e-post

Examinationens upplägg

Informera om tentamens skrivtid samt om den är digital om det finns extra tid planerad för studenterna att ladda upp sina filer. Om tentamen är uppdelad i flera delar informera om hur lång skrivtid respektive del har och när respektive lösning ska lämnas in.

Exempel: "Tentamen är uppdelad i tre delar om 80 minuter. Efter varje del har du 10 minuter på dig att ladda upp din handskrivna lösning.

Del 1 startar 8:00 (inlämning 9:20–9:30)

Del 2 startar 9:45 (inlämning 10:55-11:05)

Del 3 startar 11:20 (inlämning 12:40-12:50)"

Informera studenter med kompensatoriskt stöd från Funka

Tänk på att studenter med kompensatoriskt stöd kan ha förlängd skrivtid, skriva i en enskild sal eller andra former av stöd. På studentwebben kan du läsa mer om information till studenter med kompensatoriskt stöd . Informera aktuella studenter om vad som gäller specifikt för din kurs examination.

I vilket format ska tentamen skrivas?

 • I vanlig sal på papper eller i datorsal med möjlighet till kompletterande papper?
 • Digitalt direkt på datorn eller digitalt i specifikt formulär?
 • Vilka filformat är tillåtna (pdf, xlsx, doc, docx, annat)?
 • Skriftligt på papper som fotograferas med mobilkamera och laddas upp?

Exempel: "Tentamen kan genomföras på valfri plats. Tentanden anger svar på papper som sedan fotograferas med mobilkamera och laddas upp. Lösningarna måste vara handskrivna. Du scannar/fotograferar dina lösningar, lägger dem i en fil med lösningarna rättvända så att de går att läsa på skärmen utan att vända/vrida på fotografierna. Icke handskrivna lösningar kommer inte att bedömas."

Hur hanteras tekniska problem?

Om tentamen infattar någon form av teknik informera studenterna om hur eventuella problem kommer hanteras.

Exempel: "Om du som student får problem, ta det lugnt och informera tentamensvakten. Med godkännande från tentamensvakten, testa att logga in igen, testa sedan att byta dator. Om problemet ej är löst inom 5 minuter ska tentamensvakten kontakta examinatorn eller jourhavande lärare. De tar hjälp av IT-support och beslutar om eventuell förskjuten skrivtid för dig som är påverkad.

Vid tekniska problem för flertalet studenter kommer examinatorn eller jourhavande lärare att kontaktas direkt av tentamensvakten. Examinatorn kommer sedan att fatta beslut om hur problemet ska hanteras."

Hur ska tentamen lämnas in? I vilket filformat?

Vid digital uppladdning i Canvas kan du ställa in vilka digitala format som tillåts. Informera studenterna i förväg om vad som är tillåtet. Välj de filtyper som passar din tentamen och som du kan göra bedömningsanteckningar i. Vill du inte byta program under tiden du bedömer, tillåt enbart ett filformat. Planerar du att använda SpeedGrader rekommenderas pdf.

Exempel: "Dina svar lämnas in under uppgifter i Canvas. Tillåtna filformat: pdf. Övriga filformat kommer inte gå att lämna in."

Vid handskrivna lösningar som ska skannas in av studenterna finns en Instruktion för studenter om hur man gör för att lämna in handskriven text i Canvas (Studentwebben)

Hur ska filen namnges?

Informera om hur du vill att studenterna ska namnge sin inlämningsfil.

Exempel: "Filen måste namnges: Efternamn_Förnamn_YYYYMMDDXXXX.pdf (eller .docx eller .xlsx, beroende på format), där YYYYMMDDXXXX är ditt personnummer. Till exempel Hitchcock_Alfred_189908131234.pdf."

Studentens avslut av tentamen

När får tentanden tidigast lämna in tentamen och vid tentamen med Zoom då även lämna Zoomrummet?

Exempel: "Tidigast en timma före tentamens avslut kan du lämna in tentamen. Tentand som är klar och har laddat upp sina svar innan tiden är ute ska meddela detta via chatten. Mötesvärden ger tentanden tillåtelse att lämna Zoom."

Informera om hederskodex

Om hederskodex kommer att användas, informera om hur studenterna ska göra för att bekräfta till examinator att de tagit del av och delgivit sitt samtycke till hederskodexens information.

Exempel: "För att få åtkomst till examinationsfrågorna i Canvas måste du godkänna den akademiska hederskodexen i quizet."

I Canvas förberedda examinationsrum finns en quiz som förslag till hederskodex. Läs mer om hederskodex för examination .

Hur kan studenterna kontakta examinatorn under examinationen?

Hur kontaktar studenter examinator under pågående examination? Informera om hur examinator m.fl. kommer att rondera. Hur många gånger? Uppskattningsvis vilka tider.

Exempel för tentamen på campus: "En ronderande lärare kommer två gånger under skrivningen att besöka salen och svara på eventuella frågor."

Exempel för längre digital examination: "Frågor om examinationsuppgiften besvaras av examinator klockan 9, 12 och 15 varje dag i examinationsrummets diskussionsform. Önskar du fråga anonymt gentemot övriga studenter kan du även maila din fråga till examinatorn. Om din fråga kan vara relevant för fler studenter kommer examinatorn publicera frågan i diskussionsforumet."

Alternativt för längre digital examination: "Frågor om examinationsuppgiften besvaras av examinator XX klockan 12:00-13:00 via Zoom. Utöver denna frågestund kommer inga frågor att besvaras angående examinationen. (Glöm inte att ange länk till Zoomrum där läraren kommer att svara på frågor.)."

Exempel för tentamen med Zoom: "Examinator kommer att vara tillgänglig för frågor i zoomrummet i början av varje del. Räck upp handen eller skriv i chatten om du har frågor. Frågor till examinator ska vara av allmän typ (t.ex. förtydligande av uppgifter) och du kommer att kunna ställa din fråga till examinator i ett breakoutrum skapat av mötesvärden för dig och examinator."

Alternativt för tentamen med Zoom: "Någon gång under examinationen kommer du som student att bjudas in i ett breakoutrum för att visa ditt ID och visa upp ditt pågående arbete så att lärare eller examinator kan följa din arbetsprocess." Komplettera informationen med bedömningskriterier för mötet. Studenten behöver information om vad som förväntas av dem under mötet samt vad som händer om de inte blir godkända på det muntliga momentet av tentamen.

Vad gäller för toalettbesök?

Exempel: "Anmäl till mötesvärden/tentamensvakten om du behöver gå på toa. Uppmärksamma mötesvärden när du är tillbaka."

Eller: "Under skrivtiden är inte toalettbesök tillåtet. Du får gå på toa under den schemalagda rasten."

Informera om du kommer att kontakta studenterna under bedömningen

Meddela om du tänker ringa upp studenter under bedömningen. Uppmana studenterna att uppdatera sina telefonnummer i Ladok. Eller meddela vilken tid studenterna förväntas kunna svara på ett zoomsamtal för kompletterande frågor om sina lösnignar. En rekommendation är att i förväg ordna med bokningsbara mötestider för när studenterna förväntas vara tillgängliga via telefon eller Zoom.

Övrigt att informera studenter om vid examination på distans

 • Du bör genomföra examinationen på en lugn, isolerad och väl upplyst plats.
 • Du ska sitta enskilt.
 • En stabil internetuppkoppling krävs.
 • Se till att alla dina enheter har strömförsörjning under hela tentamen.
 • Hårdvara som krävs för en realtids digital examination (webbkamera, mikrofon etc) måste finnas.
 • Plagieringskontroll kommer ske av den inlämnade texten.

Övningstillfälle

Rekommendationen är att genomföra ett obligatoriskt övningstillfälle för studenterna där de kan testa hela processen för tentamen. Övningen kan göras i formen av en kontrollskrivning, det vill säga en form av minitenta eller vara ett rent övningstillfälle.

Vid digital examination behöver studenterna framförallt få testa att lämna in i korrekt format, exempelvis fotografera och kontrollera att lösningarna syns samt att de går att ladda upp (bildfiler med hög upplösning kan bli för stora). Vid detta tillfälle kan även studenter informeras om hur kameran ska riktas och testa sin utrustning.

Frågor inför examinationen

Exempel: "Dagtid kommer jag finnas tillgänglig direkt efter föreläsningarna eller via Zoom mellan kl. 13.00-14.00 och svara på frågor om hur tentan i Canvas är tänkt att fungera på måndag." (Glöm inte att ange länk till Zoomrum där läraren kommer att svara på frågor.)

Vid tentamen med Zoom informera om

Att studenten måste ha tillgång till Zoom via KTH-inloggning​​​

Det vanligaste problemet vid tentamen med Zoom är att studenterna inte kan logga in vid tentamenstillfället. Det är därför viktigt att skapa ett övningstillfälle eller att be studenterna testa att logga in i Zoom i god tid innan examinationsdagen så att it-supporten kan hjälpa dem att få tillgång.

Access till Zoom tilldelas studenternas konto inför varje tentamen separat. De måste alltså inför varje tentamen testa att logga in i Zoom med sin KTH-inloggning.

Zoominställningar för tentanderna

Som student ska du ha följande inställningar:

 • Stäng AV den virtuella bakgrunden
 • Stäng AV mikrofonen
 • Sätt  webbkameran
 • Se till att ljudet (på datorn) är  

Använd endast gruppchatten för att ställa frågor till examinator, lärare eller mötesvärden.

Hur ska studenten ställa in mobilkameran vid zoomnärvaro

Ge instruktioner om närvaron. Hur önskar du att kamera sätts upp? Vad önskar du ska synas i bild?

Studentwebben

Studenterna kan även ta del av information på studentwebben. Där finns information om:

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination