Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Välja och utforma examination

Examination är en central del av en kurs och är en av de faktorer som starkast påverkar hur studenterna tar sig an lärandet i kursen. Examinationen kan, rätt utformad, påverka både vad och hur studenterna lär sig. Nedanstående råd, reflektionsfrågor och rekommendationer är framtagna för att stödja dig som examinator i processen att tänka kring examination.

Målrelaterade betygskriterier

På sidan Målrelaterade betygskriterier  hittar du information och exempel som kan hjälpa dig i arbetet med att utforma examinationen. 

Process för att välja och utforma examination

En ingenjör, lärare eller arkitekt som examineras från KTH behöver ha visat sina färdigheter och förmågor på många olika sätt (muntligt, skriftligt, i grupp och enskilt, i kontrollerade och i autentiska miljöer). En av de första saker du behöver fundera på när du ska utforma examination är vad studenterna ska kunna efter avslutad kurs och hur de förväntas visa det, vad det centrala kursinnehållet är och hur kan du bedöma att studenterna uppfyller uppställda mål.

Steg för att definiera vad som ska examineras och hur examinationen kan utformas:

 1. Definiera vad är det studenterna ska kunna i din kurs genom att reflektera över vad lärandemålen beskriver.
 2. Förtydliga vad det innebär att visa de kunskaper och kompetenser som finns beskrivna i lärandemålen. Det vill säga konkretisera vad innebörden av lärandemålen är i din kurs.
 3. Definiera vad som är centralt i kursen t.ex. begrepp som studenterna MÅSTE ha koll på.
 4. Identifiera centrala perspektiv och vanliga missförstånd.
 5. Fundera på konkreta sätt som studenterna kan visa de kunskaper och kompetenser som krävs för att få godkänt i kursen. Exempel: "Att kunna reflektera över centrala principer inom område Y" visar studenten genom att lösa en given uppgift samt redogöra för lösningens begränsning i förhållande till faktor X.
 6. Formulera uppgifter.
 7. Tillämpa lämpliga verktyg för examinationen.

Att tänka på när du väljer examinationsform

Välj rätt form/er för examinationsmålet

Olika lärandemål kan examineras framgångsrikt med olika typer av examinationsuppgifter/former. Det finns inte en bra lösning som passar alla. Större öppnare frågor som kan angripas på olika sätt ger en ökad möjlighet för studenten att visa olika kompetens och kunskaper på olika nivåer medan mindre uppgifter ibland kan automatbedömas och visa procedurella färdigheter och faktakunskap. Öppnare frågor ger mer möjlighet till diskussion vid t.ex. muntlig examination.

Tänk på att olika examinationsformer kan kombineras för att examinera samtliga lärandemål.

Testa kunskaper/förmågor, inte sökförmågan

Examinationen bör vara utformad på ett sådant sätt att den testar studenternas kunskaper och inte förmågan att söka information (om det inte är syftet, vill säga). Detta är extra viktigt vid digital examination då den möjliggör att studenter kan använda flera olika typer av hjälpmedel och resurser.

Kontinuerlig examination

Att examinera kontinuerligt innebär att studenterna ges möjlighet att visa sina kunskaper ett flertal gånger utspritt under kursens gång. Momenten som genomförs rekommenderas att varieras för att ge alla studenter lika möjlighet att visa sina kunskaper då olika studenter presterar olika bra i exempelvis text, muntligt eller under tidspress.

Kontinuerlig examination styr studenterna till att studera kontinuerligt vilket är önskvärt då det förbättrar studentens arbetssituation och gör det enklare att bättre befästa kunskap i minnet. För att motivera studenten till den kontinuerliga examinationen kan varje uppgift vara betygsgivande för kursen eller så kan de sammanvägas till slutbetyget, alternativt ge någon form av bonus inför bedömningen av slutuppgiften.

Parametrar som kan varieras vid examination

 • Tillgänglig tid: hur lång tid du låter studenterna lösa uppgiften på.
 • Antal versioner av respektive uppgift.
 • Individuell uppgift eller gruppuppgift
 • Visuell kontinuerlig övervakning eller följa hur uppgiften löses genom delavstämningar, muntlig redovisning vid genomförd uppgift alternativt ingen övervakning alls.
 • Formkrav på visad lösning , exempelvis låt studenterna kombinera datorskriven text med bilder av skissade lösningar och beräkningar.
 • Avslutande bedömning eller kontinuerlig bedömning och feedback, kamratåterkoppling.

Välj examinationsform

Under respektive länk hittar du specifik information om olika sätt att genomföra examinationsformen.

Aktuella perspektiv på (digital) bedömning

Presentatörer: Ida Naimi-Akbar 2021-09-29.
Det här webbinariet hölls på svenska.

Under webbinariet diskuteras olika perspektiv på bedömning och examination utifrån utgångspunkten hur bedömning och examination kan användas för att stödja studenters lärande.

Gå till KTH Play för tillgång av presentationsmaterial:
Aktuella perspektiv på (digital) bedömning

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination