Till innehåll på sidan

Examinationsrum i Canvas

För alla typer av aktivitetstillfällen i Ladok generas examinationsrum i Canvas där examination kan genomföras enligt examinators önskemål. Examinationsrummen skapas med en gemensam mall och för enklare hantering av exempelvis extra skrivtid har varje examinationsrum som skapats särskilda sektioner för studenter med kompensatoriskt stöd.

Så här skapas examinationsrum

Varje natt skapas examinationsrum i Canvas utifrån de aktivitetstillfällen som finns i Ladok. Rummen skapas för aktivitetstillfällen som infaller nästkommande 30 dagarsperiod. Alla typer av aktivitetstillfällen i Ladok ingår i överföringen. Examinationsrummen i Canvas baseras på en enkel mall för att underlätta genomförandet av examinationen och skapa en gemensam grund. Examinator i respektive kurs får inledningsvis behörighet till examinationsrummet och kan hitta det i sin personliga meny. Rummen är opublicerade i Canvas och publiceras av examinator om och endast om de ska användas. Studenterna ser enbart rummet då det publicerats. Eventuella lärare i kursen behöver bli inbjudna av examinatorn för att se rummet. I den personliga menyn kan ett examinationsrum till exempel se ut så här:

Skärmbild från personliga menyn.
Skärmbild från personliga menyn.

Exempel: tentamen som finns i Ladok

Om du genomför tentamen på campus och inte behöver använda rummet är det bara att bortse från det, d.v.s. då låter du bara rummet vara opublicerat. Om du ska genomföra en digital tentamen, så fyller du rummet med tilltänkt innehåll. Eftersom tentamen har obligatorisk anmälan så ska examinationsrummet användas då tentamen genomförs digitalt. Det är ett sätt att säkerställa att endast anmälda studenter har tillgång till examinationsuppgiften. Studenter med kompensatoriskt stöd från Funka finns i en egen sektion i examinationsrummet så att det exempelvis blir enklare att i Canvas uppgifter hantera förlängd skrivtid. Rummet är även förberett med lite innehåll (exempelvis en quiz med hederskodexen) och inställningar för att hjälpa till att komma igång snabbt och effektivt. Observera att detta bara är rekommendationer. Det är obligatoriskt att använda rummet vid examination som finns i Ladok och har med obligatorisk anmälan men det är inte ett måste att använda rummets förslag på struktur, du kan ta bort innehållet och lägga till ditt eget material helt efter eget tycke. Läs mer om att arbeta med examinationsrummet .

Exempel: kontrollskrivning som finns i Ladok

Om du exempelvis ska genomföra en digital kontrollskrivning är det valfritt om du vill använda examinationsrummet. Om du inte vill använda rummet är det bara att ignorera det. Om du vill använda det, fyll rummet med tilltänkt innehåll. Då kontrollskrivningen genomförs digitalt rekommenderar vi att du använder examinationsrummet för att vara tydlig mot studenterna. Det möjliggöra enklare hantering av studenter med kompensatoriskt stöd från Funka och de studenter som ska examineras i kursen men som inte finns med i det vanliga kursrummet i Canvas. Examinationsrummet är förberett med lite innehåll (exempelvis en quiz med Hederskodexen) och inställningar för att hjälpa till att komma igång snabbt och effektivt. Observera att detta bara är rekommendationer. Det är inte obligatoriskt att använda rummets förslag, du kan ta bort innehållet och lägga till ditt eget material helt efter eget tycke.
Läs mer om digitala kontrollskrivningar här.

Exempel: laboration som finns i Ladok

Om du istället ska genomföra exempelvis en laboration, och momentet finns i Ladok, så kommer ett rum att skapas automatiskt i Canvas. Om du inte behöver använda rummet är det bara att bortse från det, d.v.s. då låter du bara rummet vara opublicerat.

Studenter läggs till

Studenterna förs över/synkas till rummet i Canvas då de anmält sig till tentamen/aktivitetstillfället i Ladok. Första synken körs när anmälan till aktivitetstillfällets stängts i Ladok. Studenter som läggs till efter att anmälan stängts, synkas in löpande i examinationsrummet. Stäm av med administratören om du som lärare önskar ett specifikt tillfälle då studenterna först ska finnas i examinationsrummet. När studenterna blivit anmälda i Ladok och administratören satt anmälningsperioden till ett passerat datum, förs studenter över till Canvas kommande natt. Notera att studenterna ser examinationsrummet först då det publiceras och att i rummen så kan studenter inte se andra studenter (eller studentgrupper) då fliken Personer är inaktiverad för dem.

En student som avanmäler sig plockas i nuläget inte bort från Canvasrummet.

Hantering av studenter som ska plussa inkluderas numera i detta flöde. Tala med din administratör för att hantera dessa.

Studenter med kompensatoriskt stöd

Studenter med kompensatoriskt stöd från Funka finns i en egen sektion i examinationsrummet "tentamensrummets namn - Section 2", så att det blir enklare att se vilka studenter som ska få stöd. Observera att alla studenter med kompensatoriskt stöd dock inte har rätt till förlängd skrivtid. I tjänsten "kursdeltagare" kan man se vilka olika stöd som studenterna har rekommenderats av Funka. Läs mer om Funkas rekommendationer kring hantering av stöd under examination på distans .

Det är för studenten ej valbart vilken sektion de ska tillhöra. Är studenten registrerad hos Funka kommer och ska studenten på grund av administrativa skäl placeras i sektionen med namnet: "tentamensrummets namn - Section 2".

Arbeta med rummet och examinationen

Examinationsrummen skapas tidigast 30 dagar före tentamen. Önskar du påbörja arbetet med examinationen tidigare, rekommenderas du att skapa uppgiften/uppgifterna i din sandbox.

Skapa materialet i din sandbox Canvaskurs

En sandbox är ett vanligt Canvasrum men utan studenter, en yta där läraren kan testa saker i Canvas utan att påverka studenter. Det kan generellt vara bra att alltid påbörja arbetet med examinationen i en sandbox då det där finns större möjligheter att låta kollegor ge feedback och testa uppgiften så att den fungerar som tänkt. Då examinationsuppgiften är klar och examinationsrummet är skapat kan du enkelt flytta uppgiften från sandboxen till examinationsrummet. Läs mer om hur du flyttar uppgifter mellan Canvasrum  eller om hur du importerar flera uppgifter och deras struktur mellan Canvasrum . Om du önskar skapa en sandbox kontakta it-support@kth.se .

Skapa materialet

På följande sida kan du läsa mer om vad som är bra att ordna i Canvas före en examination och du hittar även detaljerade steg för steg guider om hur material för examination skapas. Inför examination i Canvas

För att studenter helt säkert inte ska få tillgång till examinationsuppgiften i förhand så är det viktigt att ingen information om tentans lydelse eller momentet som ska bedömas finns i rubriken till Canvasuppgiften eller quizet. I vissa lägen går den informationen att söka fram även som opublicerad.

Behörighet och sektioner

Examinatorer får ej lägga in studenter men har behörighet att lägga till andra lärare och kollegor i examinationsrummet så att dessa kan hjälpa till med förberedelser och genomförande av examinationen. Det finns snabbguider kring hur examinator kan lägga till kollegor , hur man lägger till förlängd skrivtid  för studenter som har rätt till det och hur man bedömer med Canvas Speedgrader .

I varje examinationsrum finns två sektioner med studenter, "tentamensrummets namn - Section 1" och "tentamensrummets namn - Section 2". Uppdelningen med sektioner görs automatiskt och är till för att ge administrativt stöd för framförallt hantering av studenter med kompensatoriskt stöd. Eventuell redigering av sektionerna gör att studenter inte längre synkas in i examinationsrummen samt rör till det för administrativ hantering av olika studenter. Sektionerna i examinationsrummen får därför ej redigeras, det får ej skapas flera sektioner eller på något annat sätt ändras. GU önskar att examinationsrum med denna struktur av sektioner används för att de admisistrativa processerna kring examination ska fungera.

Avaktivering av examinationsrum

Under våren 2021 kommer en ny rutin angående hanteringen av gamla Canvasrum att införas. Examinationsrum kommer att avslutas 60 dagar efter examinationstillfället. Rummen kommer fortfarande vara synliga men vara skrivskyddade, vilket innebär att exempelvis möjligheter att publicera och lämna in nya saker blir låsta. Detta görs för att personer med många Canvasrum ska få det enklare att hitta de rum som har aktivitet. Om du önskar använda ett examinationsrum efter att det stängts går det att återaktivera det under kursens inställningar, "Kursinformation" (Course details) och inställningen av datum vid "Slutar" (Ends). På sidan Rutin för gamla kursrum i Canvas  kan du läsa mer om avaktivering av Canvasrum. Kontakta it-support@kth.se  om inställningen är låst eller om du önskar mer hjälp.

Bakgrund

I och med arbetet med utbildningens digitalisering görs löpande uppdateringar gällande bland annat kopplingen mellan Ladok aktivitetstillfällen och Canvas. Under våren 2020 hanterades tentarum i Canvas manuellt. Tidigare i september 2020 skapades en automatiserad lösning för skapandet av KS-rum i Canvas baserat på aktivitetstillfällen i Ladok. Utvecklingen fortsätter och nu har även en lösning utvecklats för att automatisera överföring så att alla typer av aktivitetstillfällen i Ladok genererar examinationsrum (inkluderar både tentarum och KS-rum) i Canvas. Examinationsrummen kommer troligen framöver vara det ställe där det går att bedömma papperstentor digitalt utöver att fungera så som de gör idag.

Kontakt angående examination

Har du frågor om eller önskar du handledning angående genomförande av examination?

Mejla: e-learning@kth.se , märk ditt ärende: handledning examination