Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Examinationsrum i Canvas

För alla typer av aktivitetstillfällen i Ladok generas examinationsrum i Canvas där examination kan genomföras enligt examinators önskemål. Examinationsrummen skapas med en gemensam mall och för enklare hantering av exempelvis extra skrivtid har varje examinationsrum som skapats särskilda sektioner för studenter med kompensatoriskt stöd.

Så här skapas examinationsrum

Varje natt skapas examinationsrum i Canvas utifrån de aktivitetstillfällen som finns i Ladok. Rummen skapas för aktivitetstillfällen som infaller nästkommande 60 dagarsperiod. Alla typer av aktivitetstillfällen i Ladok får ett examinationsrum.

Examinationsrummen i Canvas baseras på en enkel mall för att underlätta genomförandet av examinationen och skapa en gemensam grund. Examinator i respektive kurs får inledningsvis behörighet till examinationsrummet och kan hitta det i sin personliga meny.

Rummen är opublicerade i Canvas och publiceras av examinator om och endast om de ska användas. Studenterna ser enbart rummet då det publicerats. Eventuella lärare i kursen behöver bli inbjudna av examinatorn för att se rummet.

Examinationsrummen namnges med följande format: MH1027 TEN1 [2022-04-19] Tentamen. För hopslagna examinationsrum blir det i stället: MH1027 TEN1 & AB1234 TENA [2022-04-19] Tentamen.

Exempel: tentamen som finns i Ladok

Om du genomför tentamen på campus och inte behöver använda rummet är det bara att bortse från det, d.v.s. då låter du bara rummet vara opublicerat. Om du ska genomföra en digital tentamen, så fyller du rummet med tilltänkt innehåll. Eftersom tentamen har obligatorisk anmälan så ska examinationsrummet användas när tentamen genomförs digitalt. Det är ett sätt att säkerställa att endast anmälda studenter har tillgång till examinationsuppgiften.

Studenter med kompensatoriskt stöd från Funka finns i en egen sektion i examinationsrummet så att det exempelvis blir enklare att hantera förlängd skrivtid i Canvasuppgifter. Rummet är även förberett med lite innehåll (exempelvis en quiz med hederskodexen) och inställningar för att hjälpa till att komma igång snabbt och effektivt.

Det är obligatoriskt att använda rummet vid examination som finns i Ladok och har obligatorisk anmälan men det är inte ett måste att använda rummets förslag på struktur, du kan ta bort innehållet och lägga till ditt eget material helt efter eget tycke.

Att arbeta med examinationsrummet i Canvas

Exempel: kontrollskrivning som finns i Ladok

Ska du genomföra en digital kontrollskrivning rekommenderar vi att du använder examinationsrummet för att vara tydlig mot studenterna. Det möjliggör enklare hantering av studenter med kompensatoriskt stöd från Funka, samt för de studenter som ska examineras i kursen men som inte finns med i det vanliga kursrummet i Canvas. Om du vill använda examinationsrummet, fyll det med tilltänkt innehåll.

Examinationsrummet är förberett med lite innehåll (exempelvis en quiz med Hederskodexen) och inställningar för att hjälpa till att komma igång snabbt och effektivt. Observera att detta bara är rekommendationer. Det är inte obligatoriskt att använda rummets förslag, du kan ta bort innehållet och lägga till ditt eget material helt efter eget tycke.

Läs mer om digitala kontrollskrivningar.

Exempel: laboration som finns i Ladok

Om du istället ska genomföra exempelvis en laboration, och momentet finns i Ladok, så kommer ett rum att skapas automatiskt i Canvas. Om du inte behöver använda rummet är det bara att bortse från det, d.v.s. då låter du bara rummet vara opublicerat.

Studenter läggs till

Studenterna förs över/synkas till rummet i Canvas då de anmält sig till tentamen/aktivitetstillfället i Ladok. Första synken körs när anmälan till aktivitetstillfället har stängts i Ladok. Studenter som läggs till efter att anmälan stängts synkas in löpande i examinationsrummet. Stäm av med administratören om du som lärare önskar ett specifikt tillfälle då studenterna först ska finnas i examinationsrummet.

När studenterna blivit anmälda i Ladok och administratören satt anmälningsperioden till ett passerat datum förs studenter över till Canvas kommande natt. Notera att studenterna ser examinationsrummet först då det publiceras och att i rummen så kan studenter inte se andra studenter (eller studentgrupper) då fliken Personer är inaktiverad för dem.

Studenter som avanmäler sig tas bort från Canvasrummet. 

Hantering av studenter som ska plussa inkluderas numera i detta flöde. Tala med din administratör för att hantera dessa.

Studenter med kompensatoriskt stöd

Studenter med kompensatoriskt stöd från Funka finns i en egen sektion i examinationsrummet "tentamensrummets namn - Section 2", så att det blir enklare att se vilka studenter som ska få stöd. Observera att alla studenter med kompensatoriskt stöd dock inte har rätt till förlängd skrivtid. I tjänsten "kursdeltagare" kan man se vilka olika stöd som studenterna har rekommenderats av Funka.

Funkas rekommendationer kring hantering av stöd under examination .

Det är för studenten ej valbart vilken sektion de ska tillhöra. Är studenten registrerad hos Funka kommer och ska studenten på grund av administrativa skäl placeras i sektionen med namnet: "tentamensrummets namn - Section 2".

Arbeta med rummet och examinationen

Examinationsrum att inspireras av

På sidan Examinationsrum att inspireras av  kan du ta del av exempel på hur några lärare har utformat sina examinationsrum. 

Alla examinationsrum skapas upp med en enkel mall för att underlätta genomförandet av examinationen och skapa en gemensam grund. Mallen är på engelska, men om din kurs ges på svenska och du vill ha ett examinationsrum på svenska istället så kan du ladda ner mallen på svenska från Canvas Commons. Önskar du exempelvis villkora hederskodexen och strukturera rummet med moduler finns en alternativ mall att ladda ned, KTH:s modulbaserade examinationsrumsmall.

Läs mer om hur du arbetar med examinationsrummet på sidorna:

Behörighet och sektioner

Examinatorer får ej lägga in studenter men har behörighet att lägga till andra lärare och kollegor i examinationsrummet så att dessa kan hjälpa till med förberedelser och genomförande av examinationen. Det finns snabbguider kring hur examinator kan lägga till kollegor , hur man lägger till förlängd skrivtid  för studenter som har rätt till det och hur man bedömer med Canvas Speedgrader .

I varje examinationsrum finns två sektioner med studenter, "tentamensrummets namn - Section 1" och "tentamensrummets namn - Section 2". Uppdelningen med sektioner görs automatiskt och är till för att ge administrativt stöd för framförallt hantering av studenter med kompensatoriskt stöd.

Eventuell redigering av sektionerna gör att studenter inte längre synkas in i examinationsrummen samt rör till det för administrativ hantering av olika studenter. Sektionerna i examinationsrummen får därför ej redigeras, det får ej skapas flera sektioner eller på något annat sätt ändras. GU önskar att examinationsrum med denna struktur av sektioner används för att de admisistrativa processerna kring examination ska fungera.

Avaktivering av examinationsrum

För att göra det enklare att hitta aktuella rum avslutas examinationsrum 60 dagar efter examinationstillfället. Rummen är fortfarande synliga men de är skrivskyddade för studenter, vilket exempelvis innebär att möjligheten att lämna in nya saker är låsta. Detta görs för att personer med många Canvasrum ska få det enklare att hitta de rum som har aktivitet.

Om du som examinator/lärare önskar använda ett examinationsrum efter att det stängts går det att återaktivera det under kursens inställningar, "Kursinformation" (Course details) och inställningen av datum vid "Slutar" (Ends). På sidan Rutin för gamla kursrum i Canvas  kan du läsa mer om avaktivering av Canvasrum. Kontakta it-support@kth.se  om inställningen är låst eller om du önskar mer hjälp.

Bakgrund

I och med arbetet med utbildningens digitalisering görs löpande uppdateringar gällande bland annat kopplingen mellan Ladoks aktivitetstillfällen och Canvas. Under våren 2020 hanterades tentamensrum i Canvas manuellt. Tidigt i september 2020 skapades en automatiserad lösning för skapandet av KS-rum i Canvas baserat på aktivitetstillfällen i Ladok.

Under våren 2021 började alla typer av aktivitetstillfällen i Ladok generera examinationsrum i Canvas och en rutin för avpublicering av examinationsrum infördes. Hösten 2021 blev det möjligt att läsa in och digitalt bedöma av studenterna handskrivna salstentor i examinationsrum.

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination