Till innehåll på sidan

Funkas rekommendationer kring hantering av stöd under examination på distans

Nedan listas hur Funka rekommenderar att kompensatoriska stöd ska hanteras vid examination på distans. Den ordinarie rutinen kring godkännande av stöd gäller även vid examination på distans.

Regelverk och rutiner

Ordinarie rutin gäller

Den ordinarie rutinen kring godkännande av stöd gäller även vid examination på distans.

På sidan Hantera stödinsatser vid examination av studenter med funktionsnedsättning  hittar du:

 • lathund med bilagor som beskriver de vanligast förekommande kompensatoriska stöden för studenter med dokumenterad varaktig funktionsnedsättning på KTH samt
 • den generella rutinen för hantering av stöd.

I tjänsten "kursdeltagare" kan man se vilka olika stöd som studenterna har rekommenderats av Funka. Det finns två olika behörighetsnivåer:

 • Examinatorer ser information om r-och p-koder på individnivå.
 • Kursansvariga, lärare och vissa administratörer ser information om antalet studenter med respektive r- och p-koder. Kursansvarig och lärare har tillgång till tjänsten om de har ett aktuellt kurstillfälle. 

Tjänsten "kursdeltagare" finns tillgänglig i personliga menyn under tjänster. Du kan behöva lägga till tjänsten via inställningar. Om tjänsten inte finns tillgänglig, kontakta din skolas kopps-administratör/er. På sidan ”kursdeltagare-intern tjänst” finns mer information.

Information till studenter med kompensatoriskt stöd

Studenter med kompensatoriskt stöd delges följande information på studentwebben.

Rekommendationer kring hantering av stöd

Under examination på distans rekommenderas nedanstående hantering av rekommenderade kompensatoriska R- och P-stöd.

R1, 50% förlängd skrivtid

Stödet innebär alltid 50% längre examinationstid. Om tentamen är uppdelad i olika delar behöver varje delmoment ha 50% längre tid.

 • Om tentamen är uppdelad i olika delar behöver varje delmoment ha 50% längre tid.
 • Vid digital salstentamen i zoom: Om examinationen ges som zoom-övervakad uppgift/examination gäller detta stöd. Extra skrivtid läggs oftast på efter ordinarie skrivtid, efter bedömning som gjorts på KTH om att det finns en risk för fusk om vissa studenter startar distanstentor tidigare än andra. Exempelvis rekommenderas att vid en fem timmar lång tentamen som börjar 8 respektive 13 skulle schemaläggningen för tenta med förlängd skrivtid vara 8:00-15:30 respektive 13:00-20:30.
 • Vid hemtentamen: Om examinationen ges som icke-övervakad uppgift/examination på distans under en dag gäller detta stöd.

 • För hemtentamen över flera dagar däremot gäller inte detta stöd. Då behöver studenten istället få ha flexibel inlämningstid som stöd (stöd P18) för att kunna få längre tid.
 • Vid muntlig examination: Vi rekommenderar att studenter får tillgång till stödet. Anledningen till detta är att stödet även avser att kompensera för nedsättningar i koncentrationsförmågan eller andra kognitiva funktioner.

Att tänka på

 • Examinator eller den som examinator utser, måste göra examinationen tillgänglig i kursrummet i Canvas under hela den förlängda tiden.
 • Den förlängda tiden innebär att studenter kan behöva gå på toaletten även under skrivtiden. Det är viktigt att examinatorn informerar till tentavakt när examinatorn skriver sitt upplägg för tentan vad som gäller för toalettbesök. Ha den förlängda skrivtiden i beaktande vid bedömningen.

R2 och R3, examination i mindre grupp

Studenter med dessa stöd har ofta koncentrationssvårigheter och/eller psykisk ohälsa.

Vid digital salstentamen i Zoom: Funka rekommenderar att alla tentander i ett zoomrum har mikrofonen avstängd så att skrivande studenter inte störs av ljud från andra i onödan. Tentamensvakt kommer att utföra stickprovskontroller där en enskild students mikrofon sätts på sporadiskt under tentamenstiden. Kommunikation mellan vakt och studenter sker via chatt. Kommunikation mellan examinator och student sker i breakout room så att inte andra studenter störs.

Vid muntlig examination: Om den muntlig examination sker i större grupp så rekommenderar vi att ta hänsyn till detta stöd och om möjligt utforma en examination i mindre grupp.

R4, tentera enskilt

Vid digital salstentamen i Zoom: Funka rekommenderar att alla tentander i ett zoomrum har mikrofonen avstängd så att de inte störs av ljud från andra i onödan. Behovet av stödet bedöms tillgodosett då studenten skriver enskilt i hemmiljö med mikrofon avstängd. Det kan vara så att studenten behöver ha en assistent med sig i rummet, i så fall ska båda synas i bild i möjligaste mån..

Tentamensvakt kommer att utföra stickprovskontroller där en enskild students mikrofon sätts på sporadiskt under tentamenstiden. Kommunikation mellan vakt och studenter sker via chatt. Kommunikation mellan examinator och student sker i break-out room så att inte andra studenter störs.

R5, R6, R7 – ej aktuellt

R8 och P8, dator alltid och dator vid behov

Vid digital salstentamen i zoom: Studenten som har behov av att använda dator för att skriva sina svar har något utav dessa stöd. Om studenten ska använda dator ska tentanden visa med mobilkameran vad som händer på deras datorskärm under skrivtiden. Studenten ska också veta att tentavakten kan göra stickprovskontroller och be studenten visa sin datorskärm närmare. Vakten antecknar i observationslogg om något avvikande sker.

R9, höj- och sänkbart bord

Vid digital salstentamen i zoom: Om studenten inte har rätt resurs i hemmet har Funka-handläggare kontakt med dessa studenter för individuella lösningar.

R10, R11, R12 – öronproppar, hörselkåpor, musik i lurar

Vid digital salstentamen i zoom: Dessa stöd utgår då behovet bedöms tillgodosett genom att studenterna tenterar enskilt i sin hemmiljö och då mikrofoner ska vara avstängda.

R13 och R14, paus under första timmen, eller kortare pauser under tentan

Studenter med dessa stöd har behov av att ta pauser av medicinska eller psykiska skäl.

Vid digital salstentamen i zoom: Studenten som har R13 eller R14 frågar vakten i chatten om hen kan ta en paus, och inväntar OK från vakt. När studenten tar paus kan hen resa sig och röra sig i rummet, men hen ska synas i bild under pausen (gäller ej vanliga toalettbesök). Vakten antecknar pausens längd i observationslogg, samt om något avvikande sker.

Vid muntlig examination: Studenten kan ha behov av detta stöd . Vi rekommenderar att examinatorn och studenten har en dialog om behov av pauser finns vid muntlig examination.

P16, anpassad tentamenslydelse

Samma rutin som vid ordinarie tentamen, se i Beskrivning och hantering av R- och P- stöd  angående anpassad tentamenslydelse.

R17, tentamen utskriven i A3 format

Tentan skrivs ut i A3 format om behovet finns, alternativt att studenten zoomar in på datorn för större text. Dialog mellan examinator, student och Funka behöver ske för respektive fall. 

P18, flexibel inlämningstid

Vid hemtentamen: Stödet gäller om examinationen är en hemtentamen som skrivs över flera dagar. I övrigt samma rutin som vid ordinarie saltentamen, se i Beskrivning och hantering av R- och P- stöd  angående flexibel inlämningstid.

P19, delad tentamen

Samma rutin som vid ordinarie tentamen gäller, se i Beskrivning och hantering av R- och P- stöd  angående delad tentamen.

R20 och P20, upplästa frågor

Vid digital salstentamen i zoom: Studenten behöver själv ha ordnat med hörlurar till tentamenstillfället. Studenten behöver ha laddat ner mjukvaran TorTalk på sin dator. Studenten har tillgång till denna mjukvara via KTH. Läs mer om TorTalk- talsyntes på KTH Bibliotek . Studenten får använda hörlurar under tiden studenten får frågorna upplästa med talsyntes, inte under hela examinationstiden. De som ska använda upplästa frågor under tentan behöver visa med mobiltelefonens kamera vad som händer på deras datorskärm. Studenten ska också veta att tentavakten kan göra stickprovskontroller och be studenten visa sin skärm närmare. Vakten antecknar i observationslogg om något avvikande sker.

Vid muntlig examination: Beroende på upplägg av examinationen. Om studenterna själva behöver läsa frågorna så rekommenderar vi att studenten med R20 och P20 stödet får frågorna upplästa. Detta kan ske genom att studenten själv har ordnat med mjukvaran TorTalk på sin dator eller att examinator läser upp frågorna för studenten.

Vid hemtentamen: Studenten behöver ha laddat ner mjukvaran TorTalk på sin dator. Studenten har tillgång till denna mjukvara via KTH. Läs mer om TorTalk- talsyntes på KTH Bibliotek.

R21, teckentolk eller språkstolk

Vid digital salstentamen i zoom: Individuell hantering för teckentolkning, kontakta funka@kth.se . Teckentolk kan närvara i zoom-rummet om studenten behöver tolkning under tentamen.

R22 och R23, teknisk och medicinsk utrustning

Det kan vara så att studenten behöver ha med sig egen teknisk eller medicinsk utrustning till tentan. Detta kommuniceras till vakt via Funka och/eller Tentafunka när tentan hanteras av Tentafunka. Om er skola själva hanterar en tenta och ni har en student med stödet R22 eller R23, maila funka@kth.se för att få information om vilken utrustning studenten behöver ha med sig.

Syftet är att vakten ska veta vilken utrustning som är godkänd att ta med till tentan för denna student (t.ex. insulinpenna).

P24, P25, P26, P27, pedagogiska hjälpmedel

Vid digital salstentamen i zoom: Studenten ska själv ombesörja en enkel miniräknare eller lexikon, alternativt skriva ut godkänd formelsamling. Om studenten inte kan göra detta finns det möjlighet att låna via tentafunka. Kontroll av de medhavda hjälpmedlen görs av vakt via kamera i samband med id-kontroll. Studenten kan kontakta funka@kth.se .

P28 – skrivhjälp

Samma rutin som vid ordinarie tentamen gäller. Sker i eget rum, fysiskt på KTH. Se i Beskrivning och hantering av R- och P- stöd  angående skrivhjälp.

P29 – muntlig examination eller muntlig examination som komplettering till skriftlig

Examinator gör denna komplettering med student om det blir aktuellt, se i Beskrivning och hantering av R- och P- stöd  angående muntlig examination.

P30 – ej aktuellt

P31 – ej aktuellt

Kontakt angående digital examination

Har du frågor om eller önskar du handledning angående digital examination?

Mejla: e-learning@kth.se , märk ditt ärende: handledning examination