Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Funkas rekommendationer kring hantering av stöd under examination

Nedan finner du länkar till Funkas informationssidor samt kompletterande information om praktisk tillämpning av stöden. Sidan ger en snabb överblick för hantering av stöd vid framförallt digitala examinationer och utvecklades under pandemin.

Funka - Vad är kompensatoriskt stöd?

Presentatörer: Lena Salomonson (gruppchef för vägledning och stöd), 2020-05-13. Det här webbinariet hölls på svenska.

Under webbinariet gavs en presentation av funka och de styrdokument som finns kring detta och exempel på hur detta kan hanteras. Fokus för detta webbinarium var på vad examinator bör tänka på för att anpassa examinationen på distans för studenter kompensatoriskt stöd.

Gå till KTH Play för tillgång av presentationsmaterial:
Vad gäller för anpassad examination för studenter med rekommenderat kompensatoriskt stöd när examinationen sker på distans? (KTH Play)

Ordinarie rutin gäller

Den ordinarie rutinen kring godkännande av stöd gäller vid digital examination.

På sidan Hantera stödinsatser vid examination av studenter med funktionsnedsättning  hittar du:

  • lathund med bilagor som beskriver de vanligast förekommande kompensatoriska stöden för studenter med dokumenterad varaktig funktionsnedsättning på KTH.
  • den generella rutinen för hantering av stöd.

I tjänsten "Kursdeltagare" kan man se vilka olika stöd som studenterna har rekommenderats av Funka. Det finns två olika behörighetsnivåer:

  • Examinatorer ser information om r-och p-koder på individnivå.
  • Kursansvariga, lärare och vissa administratörer ser information om antalet studenter med respektive r- och p-koder. Kursansvarig och lärare har tillgång till tjänsten om de har ett aktuellt kurstillfälle. 

Tjänsten " kursdeltagare " finns tillgänglig i personliga menyn under tjänster. Du kan behöva lägga till tjänsten via inställningar. Om tjänsten inte finns tillgänglig, kontakta din skolas Kopps-administratör.

Information till studenter med kompensatoriskt stöd

På studentwebben får studenter med kompensatoriskt stöd följande information:

Information för studenter med kompensatoriskt stöd inför examination .

Funkastöd: Erfarenheter och klurigheter kring det pedagogiska kompensatoriska stödet

Presentatörer:Gunnar Tibert, Kristian Bjerklöv, Martina Calero, Anna Josefsson 2021-09-29.
Det här webbinariet hölls på svenska.

Studenter som har en varaktig, dokumenterad funktionsnedsättning ska komma i en jämförbar situation med studenter utan funktionsnedsättning. KTH bedriver därför ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för studenter med funktionsnedsättning. Under webbinariet pratar vi kring goda exempel, klurigheter och om hur det pedagogiska kompensatoriska stödet kan anpassas i undervisningssituationer och vid examination på bästa sätt. Notera att diskussionsdelen av webbinariet inte är inspelat och således inte med i videon.

Gå till KTH Play för tillgång av presentationsmaterial:
​​​​​​​Funkastöd: Erfarenheter och klurigheter kring det pedagogiska kompensatoriska stödet ​​​​​​​

Rekommendationer kring hantering av stöd

Hantera stöd vid examination i datorsal

Rutinerna för att hantera olika stöd vid examination i datorsal är under uppbyggnad. Tentafunka kan tillgodose många stöd vid examination i datorsal med nedlåsning. Läs mer om .

​​​​​​​​​​​​​​Under digital examination rekommenderas nedanstående hantering av rekommenderade kompensatoriska R- och P-stöd. Observera att det enbart är tillåtet att använda Zoomövervakning vid hög påverkansnivå och efter dispensförfarande enligt .

R1, 50% förlängd skrivtid

Stödet innebär alltid 50% längre examinationstid. Om tentamen är uppdelad i olika delar behöver varje delmoment ha 50% längre tid.

Vid digital examination i datorsal

Om examinationen ges som digital examination i datorsal gäller detta stöd. Extra skrivtid läggs på efter ordinarie skrivtid. Exempelvis rekommenderas att vid en fem timmar lång tentamen som börjar 8 respektive 14 skulle schemaläggningen för tentamen med förlängd skrivtid vara 8:00-15:30 respektive 14:00-21:30.

Vid hemtentamen

Om examinationen ges som icke-övervakad uppgift under en dag gäller detta stöd.

För hemtentamen över flera dagar däremot gäller inte detta stöd. Då behöver studenten istället få ha flexibel inlämningstid som stöd (stöd P18) för att kunna få längre tid.

Vid muntlig examination

Rekommendationen är att studenter får tillgång till stödet. Anledningen till detta är att stödet även avser att kompensera för nedsättningar i koncentrationsförmågan eller andra kognitiva funktioner.

Vid tentamen med Zoom

För examination under några timmar med Zoom gäller detta stöd. Extra skrivtid läggs oftast på efter ordinarie skrivtid, efter bedömning som gjorts på KTH om att det finns en risk för fusk om vissa studenter startar Zoomövervakade tentor tidigare än andra. Exempelvis rekommenderas att vid en fem timmar lång tentamen som börjar 8 respektive 14 skulle schemaläggningen för tentamen med förlängd skrivtid vara 8:00-15:30 respektive 14:00-21:30.

Viktigt att tänka på:

  • Examinator eller den som examinator utser, måste göra examinationen tillgänglig i kursrummet i Canvas under hela den förlängda tiden.
  • Den förlängda tiden innebär att studenter kan behöva gå på toaletten även under skrivtiden. Det är viktigt att examinatorn informerar till tentamensvakt när examinatorn skriver sitt upplägg för tentamen vad som gäller för toalettbesök. Ha den förlängda skrivtiden i beaktande vid bedömningen.

R2 och R3, examination i mindre grupp

Studenter med dessa stöd har ofta koncentrationssvårigheter och/eller psykisk ohälsa.

Vid digital examination i datorsal

Rekommendationen är att studenter med stöd R2, placeras i en datorsal med max 10-15 tentander. För studenter med stöd R3, rekommenderas att studenterna placeras i en datorsal med max 4-5 tentander, med skärmar som avgränsar sittplatserna.

Vid muntlig examination

Om muntlig examination sker i större grupp så rekommenderas att ta hänsyn till detta stöd och om möjligt utforma en examination i mindre grupp.

Vid tentamen med Zoom

Rekommendationen är att alla tentander i ett zoomrum har mikrofonen avstängd så att skrivande studenter inte störs av ljud från andra i onödan. Tentamensvakt kommer att utföra stickprovskontroller där en enskild students mikrofon sätts på sporadiskt under tentamenstiden. Kommunikation mellan tentamensvakt och studenter sker via chatt. Kommunikation mellan examinator och student sker i breakoutrum så att inte andra studenter störs.

R4, tentera enskilt

Vid digital examination i datorsal: Rekommendationen är att en student med stödet R4 tenterar helt enskilt.

Vid tentamen med Zoom: Funka rekommenderar att alla tentander i ett zoomrum har mikrofonen avstängd så att de inte störs av ljud från andra i onödan. Behovet av stödet bedöms tillgodosett då studenten skriver enskilt i hemmiljö med mikrofon avstängd. Det kan vara så att studenten behöver ha en assistent med sig i rummet, i så fall ska båda synas i bild i möjligaste mån. Tentamensvakt kommer att utföra stickprovskontroller där en enskild students mikrofon sätts på sporadiskt under tentamenstiden. Kommunikation mellan tentamensvakt och studenter sker via chatt. Kommunikation mellan examinator och student sker i breakoutrum så att inte andra studenter störs.

R5, R6, R7 – examination med anpassad placering

Vid digital examination i datorsal: Rekommendationen är att studenter med stöd R5, R6 och R7 placeras i ett rum eller i en lokal med anpassade placeringar. Kontakta tentafunka@kth.se  för mer information.

R8 och P8, dator alltid och dator vid behov

Vid digital examination i datorsal: Behovet av stödet bedöms tillgodosett då samtliga tentander skriver examinationen på dator i datorsal.

Vid tentamen med Zoom: Studenten som har behov av att använda dator för att skriva sina svar har något utav dessa stöd. Om studenten ska använda dator ska tentanden visa med mobilkameran vad som händer på deras datorskärm under skrivtiden. Studenten ska också veta att tentamensvakten kan göra stickprovskontroller och be studenten visa sin datorskärm närmare. Vakten antecknar i observationslogg om något avvikande sker.

R9, höj- och sänkbart bord

Vid digital examination i datorsal: Rekommendationen är att studenten placeras vid ett höj- och sänkbart bord.

Vid tentamen med Zoom: Om studenten inte har rätt resurs i hemmet har Funkahandläggare kontakt med dessa studenter för individuella lösningar.

R10, R11 – öronproppar, hörselkåpor

Vid digital examination i datorsal: Studenter som vill använda sina rekommenderade stöd R10 och R11 behöver anmäla det i ett webbformulär till Tentafunka senast då anmälan till tentamen stänger. Kontakta tentafunka@kth.se  för information om webbformulär har inkommit. Tentamensadministrationen tillhandahåller utrustningen till tentanderna för dessa stöd. Rekommendationen är att studenter med stöd R10 och R11 placeras i en datorsal med max 10-15 tentander.

Vid tentamen med Zoom: Dessa stöd utgår då behovet bedöms tillgodosett genom att studenterna tenterar enskilt i sin hemmiljö och då mikrofoner ska vara avstängda.

R13 och R14, paus under första timmen, eller kortare pauser under tentan

Studenter med dessa stöd har behov av att ta pauser av medicinska eller psykiska skäl.

Vid digital examination i datorsal

Studenter som har stödet R13 och R14 behöver få möjlighet till kortare pauser under tentamen. Tentamensadministrationen behöver se till att det finns tentamensvakter för att vakta tentander med dessa stöd utanför datorsalen under examinationen.

Vid muntlig examination

Studenten kan ha behov av detta stöd . Vi rekommenderar att examinatorn och studenten har en dialog om behov av pauser finns vid muntlig examination.

Vid tentamen med Zoom

Studenten som har R13 eller R14 frågar tentamensvakten i chatten om hen kan ta en paus, och inväntar OK från tentamensvakten. När studenten tar paus kan hen resa sig och röra sig i rummet, men hen ska synas i bild under pausen. Tentamensvakten antecknar pausens längd i observationslogg, samt om något avvikande sker.

P16, anpassad tentamenslydelse

Samma rutin som vid ordinarie tentamen, se i Beskrivning och hantering av R- och P- stöd (pdf)  angående anpassad tentamenslydelse.

R17, tentamen utskriven i A3 format

Tentamen skrivs ut i A3 format om behovet finns, alternativt att studenten zoomar in på datorn för större text. Dialog mellan examinator, student och Tentafunka behöver ske för respektive fall.

P18, flexibel inlämningstid

Vid hemtentamen: Stödet gäller om examinationen är en hemtentamen som skrivs över flera dagar. I övrigt samma rutin som vid ordinarie salstentamen, se i Beskrivning och hantering av R- och P- stöd (pdf)  angående flexibel inlämningstid.

P19, delad tentamen

Samma rutin som vid ordinarie tentamen gäller, se i Beskrivning och hantering av R- och P- stöd (pdf)  angående delad tentamen.

R20 och P20, upplästa frågor

Studenter som vill använda sitt rekommenderade stöd P20 behöver anmäla det i ett webbformulär till Tentafunka senast då anmälan till tentamen stänger. Kontakta tentafunka@kth.se  för information om webbformulär har inkommit samt om stödet är godkänt. Studenter som har stöd R20 behöver inte anmäla att de vill använda sitt rekommenderade stöd i ett webbformulär.

Vid digital examination i datorsal

Tentamensadministrationen förbereder stödet genom att ladda ner mjukvaran TorTalk på datorn och se till att det finns hörlurar till tentanden. Tentamenslydelsen laddas ner på ett USB-minne till examinationen. Läs mer om TorTalk- talsyntes på KTH Bibliotek .

Vid muntlig examination

Beroende på upplägg av examinationen. Om studenterna själva behöver läsa frågorna rekommenderas att studenten med R20 och P20 stödet får frågorna upplästa. Detta kan ske genom att studenten själv har ordnat med mjukvaran TorTalk på sin dator eller att examinator läser upp frågorna för studenten.

Vid hemtentamen

Studenten behöver ha laddat ner mjukvaran TorTalk på sin dator. Studenten har tillgång till denna mjukvara via KTH. Läs mer om TorTalk- talsyntes på KTH Bibliotek .

Vid tentamen med Zoom

Studenten behöver själv ha ordnat med hörlurar till tentamenstillfället. Studenten behöver ha laddat ner mjukvaran TorTalk på sin dator. Studenten har tillgång till denna mjukvara via KTH. Läs mer om TorTalk- talsyntes på KTH Bibliotek . Studenten får använda hörlurar under tiden studenten får frågorna upplästa med talsyntes, inte under hela examinationstiden. De som ska använda upplästa frågor under tentamen behöver visa med mobiltelefonens kamera vad som händer på deras datorskärm. Studenten ska också veta att tentamensvakten kan göra stickprovskontroller och be studenten visa sin skärm närmare. Tentamensvakten antecknar i observationslogg om något avvikande sker.

R21, teckenspråkstolk eller skrivtolk

Vid digital examination i datorsal: Student med stödet teckenspråkstolk placeras i datorsal med övriga tentander. Tänk på att det ska finnas plats för teckenspråkstolken i datorsalen.

Vid tentamen med Zoom: Individuell hantering för teckenspråkstolkning, kontakta tentafunka@kth.se . Teckenspråkstolk kan närvara i zoom-rummet om studenten behöver tolkning under tentamen.

R22 och R23, teknisk och medicinsk utrustning

Det kan vara så att studenten behöver ha med sig egen teknisk eller medicinsk utrustning till tentamen. Detta kommuniceras till tentamensvakt via Tentafunka när tentamen hanteras av Tentafunka. Om skolan själv hanterar tentamen och har en student med stödet R22 eller R23, mejla tentafunka@kth.se  för att få information om vilken utrustning studenten behöver ha med sig.

Syftet är att vakten ska veta vilken utrustning som är godkänd att ta med till tentamen för denna student (t.ex. insulinpenna).

P24, P25, P26, P27, pedagogiska hjälpmedel

Studenter som vill använda sina rekommenderade stöd P24, P25, P26, P27 behöver anmäla detta i ett webbformulär till Tentafunka senast då anmälan till tentamen stänger. Kontakta tentafunka@kth.se  för information om webbformulär har inkommit samt om stöden är godkända.

Vid digital examination i datorsal

Tentamensadministrationen tillhandahåller utrustningen till tentanderna för dessa stöd.

Vid tentamen med Zoom

Studenten ska själv ombesörja en enkel miniräknare eller lexikon, alternativt skriva ut godkänd formelsamling. Om studenten inte kan göra detta finns det möjlighet att låna via Tentafunka. Kontroll av de medhavda hjälpmedlen görs av tentamensvakt via kamera i samband med id-kontroll.

P28 – skrivhjälp

Samma rutin som vid ordinarie tentamen gäller. Sker i eget rum, fysiskt på KTH. Se i Beskrivning och hantering av R- och P- stöd (pdf)  angående skrivhjälp.

Kontakta tentafunka@kth.se  för mer information.

P29 – muntlig examination eller muntlig examination som komplettering till skriftlig

Examinator gör denna komplettering med student om det blir aktuellt, se i Beskrivning och hantering av R- och P- stöd (pdf)  angående muntlig examination.

P30 – ej aktuellt

P31 – ej aktuellt

Kontakt om övrigt stöd

För stöd som inte framgår på webbsidan, kontakta tentafunka@kth.se

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination