Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Checklista för genomförande av examination

Denna checklista innehåller det som du behöver tänka på när det gäller att genomföra examination. Sidan riktar sig till dig som är examinator men i många fall kan uppgifterna delegeras till andra.

Inför examination

Utforma examination

Utforma examinationen så att du kan bedöma om studenterna uppfyller lärandemålen för kursen. Olika examinationsformer passar för olika ämnesinnehåll och lärandemål. 

På KTH:s sidor om examination hittar du rekommendationer och exempel kring olika examinationsformer. Ta inspiration från KTHs Exempelbank för examinationsupplägg .

Regler för examination

Håll dig uppdaterad om vad som gäller kring examination på KTH. Se exempelvis:

Handledning för digital examination

Om du vill ha handledning angående digitala verktyg och metoder och diskutera ett eventuellt nytt examinationsupplägg kan du kontakta e-learning@kth.se . Märk ditt ärende: handledning examination.

Förbered Canvas och andra system

Förbered Canvas och andra system för examination. Hur stora förberedelser som krävs beror på examinationsform. Tänk på att informera om examinationen på Canvas även om den sker utanför lärplattformen. Om examinationen har obligatorisk anmälan i Ladok ska examinationsrum  användas vid digital examination. 

De system som ska användas för examinationen behöver förberedas. Tänk på att inte introducera nya system för examinationen som studenterna inte arbetat i förut.

Din skolas lokala stöd kan hjälpa till att kontrollera dina förberedelser i till exempel Canvas och Zoom. 

Examination i Canvas, checklista

Checklistan inför examination i Canvas  hjälper dig komma ihåg allt som behöver förberedas i Canvas. Du kan bland annat läsa om:

  • Hantering av examinationsrummet.
  • Att skapa material i Canvas, använda uppgifter och/eller quiz.
  • Anonym bedömning och bedömning med och utan lärandemål.
  • Hanteringen av omdömen och rapportering av slutbetyget.

Kontrollera lokaler

Det är examinators ansvar att kontrollera att eventuella lokaler som bokade är lämpliga för examinationen som ska utföras. Lokalt stöd kan hjälpa till att kontrollera att lokalerna är i ordning före examination.

Samordna med resurser och stöd

Om din examinationsform innebär att stödresurser ska involveras, se till att de har informationen som behövs. Nedan finns exempel på resurser som kan vara aktuella. 

Tentamensvakter

Se till att eventuella tentamensvakter får samma information som studenter samt är informerade om hur eventuella tekniska eller fysiska problem ska behandlas.

IT-support

Om du planerar en digital examination där IT-support kan behövas ska den planeras under IT-supportens ordinarie öppettider . Om det är många studenter som ska genomföra en digital examination uppskattar IT-support att detta meddelas i förväg. 

Tentafunka

Kontrollera vilket stöd som studenter behöver för examinationen och samordna med Tentafunka. Du kan se vilka Funkakoder som är aktuella för din kurs i tjänsten Kursdeltagare

Läs mer om hantering av stöd till studenter med funktionsnedsättning .

Lokalt stöd

Lokalt stöd kan hjälpa till med t.ex. mötesvärdar för zoomnärvaro, bokning av muntlig examination, uppstart vid tenta i datorsal och hantering av Funkastöd. 

Informera studenter

Informera studenter om hur examinationen är utformad och vad som gäller vid utförandet. Läs mer om vilken information du ska delge studenter

Under examination

Var tillgänglig för frågor

Det är viktigt att du som examinator finns tillgänglig för frågor från studenter under examinationen. Detta kan göras på olika sätt beroende på examinationsform. Till exempel är rondering lämpligt vid salstenta.

Om examinationen sker under en längre period (t.ex. hemtentamen under en vecka) är det bra att finnas tillgänglig via mail och/eller telefon, och det kan också vara lämpligt att ha inplanerade frågestunder, digitalt eller på campus.

Tänk på att eventuella oklarheter som uppdagas behöver tydliggöras för samtliga studenter.

Genomför legitimationskontroll

Under kursens gång bör legitimationskontroll genomföras vid minst ett examinationsmoment för att säkerställa att rätt student kopplas till prestationen. Vid vissa examinationsformer utförs legitimationskontroll av stödfunktioner, exempelvis vid salstentamen. Rör det sig om en muntlig tentamen eller en redovisning görs legitimationskontroll enklast av den som håller i examinationen.

Vad som är giltig ID-handling på KTH

Zoomnärvaro kan användas vid hemtentamen för att utföra legitimationskontroll och följa studenternas arbete med examinationen för att motverka fusk.

Zoomnärvaro

Efter examination

Bedöm och återkoppla till studenter

Oavsett examinationsform är det rekommenderat att återkoppling sker i Canvas. Du kan som examinator välja att importera skannade salstentor till Canvas  för digital bedömning. Canvas erbjuder ett flertal sätt att ge återkoppling, exempelvis kan du använda Lärandemål , Bedömningsscheman  och/eller SpeedGrader . Läs mer om att bedöma dokument i Canvas

Feedback och resultat ska återkopplas till studenter senast 15 arbetsdagar efter tillfället då examinationen avslutades. 

För över resultat till Ladok senast 15 dagar efter examinationen

Resultat ska rapporteras till Ladok senast 15 arbetsdagar efter tillfället då examinationen avslutades. Om du har gjort bedömningen i Canvas kan du använda  för att enkelt föra över resultaten till Ladok. 

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination