Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kontrollskrivning (KS)

Kontrollskrivningar är en form av minitentor som oftast omnämns som KSar. KSar kan genomföras på campus som salsskrivningar eller i datorsal för den som vill använda automatbedömda quiz. Det går också att genomföra KSar på distans i Canvas examinationsrum eller i kursens Canvasrum.

KS, vad är det?

Kontrollskrivningar (KSar) ges vanligen ett flertal gånger under kursens gång. Det kan vara ett sätt att förbereda och låta studenterna träna inför den avslutande tentamen. Då KSar delar upp kursmaterialet och sker löpande under kursens gång kan det vara ett sätt att stödja studenten i att planera studierna samt uppmuntra till ett kontinuerligt lärande. Vanligt är att en kurs KSar är frivilliga men att de gynnar studenterna som deltar då de bidrar med någon form av bonus till den avslutande examinationen. Bonusen kan exempelvis ges genom:

  • extra poäng till slutexaminationen
  • en eller flera uppgifter mindre att lösa på slutexaminationen då momentet redan är avklarat
  • att ha klarat samtliga KSar innebär att studenten har visat kunskaper för godkänt och den avslutande examination erbjuder möjlighet att höja betyget från E för den student som klarat alla KSar.

Kontrollskrivningar på campus

Önskar du att studenterna ska få träna på hur det är att skriva en salstentamen på campus kan det vara rekommenderat att KSen påminner om hur den avslutande tentamen kommer ta form. En annan anledning till att genomföra KSen på campus är om du önskar närmare kontakt med eller övervakning av studenterna då de genomför skrivningen. Alternativt kan du använda zoomnärvaro  för kontakt med studenterna under skrivningen. Genomförandet av kontrollskrivningen, bokning av salar, ronderande lärare och vakter mm anordnas lokalt, fråga din grundutbildningsansvarig (GA)/studierektor för mer information om tillvägagångssättet på din skola.

Kontrollskrivning i datorsal

Då du både önskar att studenterna skriver KS under övervakning och i ett system med automatbedömning (såsom Canvas quiz eller Möbius) är det möjligt att skriva i KTH:s datorsalar. Bra att planera för är att det finns begränsat med platser i datorsalarna. Har du en kurs med många studenter kan det vara bra att fundera på om KSen kan genereras från en frågebank så att studenterna får olika frågor och att KSen därmed kan genomföras löpande under en längre tid, dvs alla studenter skriver inte samtidigt. Läs mer om KTH Digicertus Exam .

Kontrollskrivningar i datorsal utanför tentamensperiod bokas med starttid kl. 13.00 i första hand, annars kl. 9.00. Examination i datorsal under tentaperiod bokas på samma sätt som för salstenta men med start kl. 9.00 eller kl. 14.00. Salarna bokas även timmen innan så det är fritt för It-personal samt tentavakter att komma in.

Kontrollskrivningar i Canvas

I korthet kan examinatorer och lärare välja mellan två digitala alternativ då kontrollskrivningen ej kräver anmälan via Ladok: använda ett särskilt examinationsrum i Canvas (obligatoriskt då studentanmälan krävs) eller använda ordinarie kursrum i Canvas.

Användning av separat examinationsrum i Canvas ger dig ett Canvasrum som enbart anmälda studenter får tillgång till och som har förberetts med inställningar passande examination. Att genomföra KS i ordinarie kursrum i Canvas är möjligt när det endast är de studenter som är registrerade på kursomgången som ska skriva. Läs mer om Examinationsrum i Canvas .

Genomförandet av själva kontrollskrivningen med ev. vakter, skapande av ev. Zoomrum och liknande leder skolorna själva så som då KSen genomförs på campus.

Att skapa en KS i Canvas

En KS i Canvas kan utgöras av olika typer av uppgifter eller automaträttade frågor (Quiz), på samma sätt som en digital tentamen. Önskar du hjälp att skapa din examination i Canvas? Kontakta e-learning@kth.se  för handledning eller testa KTH:s guider för hur examinerande uppgifter skapas i Canvas, länkar till guiderna finns samlade på sidan Inför examination – checklista för Canvas .

Avpublicera kursmaterial

Se över vad för kursmaterial du har i Canvas som studenterna inte ska ha tillgång till under skrivtiden och avpublicera det temporärt under den digitala KSen.

När bara registrerade studenter ska skriva

Det ordinarie kursrummet kan användas för KS när det endast är de studenter som är registrerade på kursomgången som ska skriva. Om det finns studenter som ska skriva men inte är registrerade på kursomgången, så kan de inte läggas till i kursrummet. I det fallet ska ett särskilt examinationsrum användas.

Så här skapas ett särskilt examinationsrum för en KS

Administratör på skola börjar med att skapa ett aktivitetstillfälle i Ladok för kontrollskrivning (KS) och kopplar tillfället till den tenta som KS:en hör ihop med. Påföljande dag (eller 30 dagar före skrivningstillfället) återfinns ett examinationsrum i Canvas  med förslag på struktur för kursrummet, hederskodex samt två sektioner avsedda för studenter utan och med funkakod.

Hur studenter läggs till

Det finns två sätt att gå tillväga i Ladok för att lägga till studenterna i examinationsrum:

  1. Lägg till studenter manuellt på aktivitetstillfället.
  2. Låt studenter anmäla sig till aktivitetstillfället.

1. Välj detta när ni vill vara säkra på att alla studenter som ska skriva finns i examinationsrummet. Administratör lägger till studenterna manuellt på aktivitetstillfället utan att lägga upp en anmälningsperiod. Påföljande dag återfinns manuellt anmälda studenter i examinationsrummet. Det är möjligt att manuellt lägga till studenterna vid av examinator önskat datum efter det att aktivitetstillfälle och därmed också examinationsrummet skapats.

2. Välj detta när ni behöver veta hur många som kommer delta på kontrollskrivningen. Administratör lägger upp en anmälningsperiod och studenterna får anmäla sig själva. När anmälan stänger läses anmälda studenter över till examinationsrummet.

I båda fallen ser studenten sin anmälan i studentgränssnittet i Ladok. Administratör kan lägga till studenter fram till examinationsdatumet.

Tentafunka

Tentafunka behöver kontaktas separat för eventuellt stöd med hantering av studenter med kompensatoriskt stöd vid kontrollskrivningar. Det är examinatorns ansvar att rätt stöd kan ges till de studenter som har rätt till kompensatoriskt stöd. Se Funkas rekommendationer kring hantering av stöd under examination . I ett examinationsrum kommer de studenter som har rätt till kompensatoriskt stöd (Funka) att läggas in i en separat sektion för att förenkla administrationen. Studenters rekommenderade stöd ser du som examinator i tjänsten Kursdeltagare.

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination