Till innehåll på sidan

Salskrivning med dator på campus

Har du utvecklat en digital examination som du vill genomföra med övervakning på campus? Då kan du använda en datorsal eller be studenterna att ta med sina egna datorer. Här kan du läsa om vilka metoder som kan användas för att genomföra en digital tentamen på campus med övervakning av tentamensvakt.

Då passar tentamen för datorer på campus

Tentamen eller kontrollskrivning genomförd med en dator har många fördelar. Utöver de administrativa fördelarna med att svar ges digitalt så uppskattar studenter att få skriva svar i den miljö de är vana vid att arbeta i och slippa behöva oroa sig för exempelvis läsbarhet. Den digitala miljön erbjuder större möjligheter vid utformningen av tentamen än exempelvis ett vanligt papper samtidigt som det kan vara enklare att tillgodose behov från studenter med kompensatoriskt stöd. Jämfört med en hemtentamen kan studentens åtkomst till andra program på datorn kontrolleras då examinationen genomförs i en datorsal och det går att kombinera den digitala säkerheten med en tentamensvakt i salen.

Utmaningar vid examination med dator på campus

Tentamen i datorsal är begränsat till antalet skrivplatser; det finns inte lika många platser i datorsalar som vanliga platser för examination. Det är även viktigt att tänka på att tillgången till eluttag varierar i vanliga salar om en tentamen ska genomföras på studenternas egna datorer. En del procedurella färdigheter är svåra att effektivt redogöra för på en dator. Då kan ett bra alternativ eller kombination till tentamen med en dator vara att använda sig av Skannade tentor till Canvas , där studenterna skriver tentamen i vanlig sal på papper men bedömningen genomförs digitalt.

Använd datorsal eller studenternas egna datorer

Det är möjligt att genomföra en skrivning i datorsal eller i vanlig sal där studenterna ombeds ta med sina egna datorer. Båda alternativen kräver dock olika hänsyn och kompensatoriskt stöd kring examinationen.

Examination i datorsal

Fördelen med att skriva i datorsal jämfört med att använda studenternas egna datorer är att datorerna i salarna går att låsa ned så att studenten enbart får tillgång till tentamen och inte kan kommunicera med andra genom datorn eller ta hjälp från internet. Lösningen för nedlåst examination i datorsal kallas KTH Digicertus Exam. Det finns dock begränsat med platser i datorsalar på KTH. Datorerna i datorsalarna är dessutom placerade nära varandra och du måste göra en avvägning av hur många av datorerna som du kan använda, det vill säga hur tätt studenterna kan sitta. Utformningen av examinationen med exempelvis slumpade frågor kan möjliggöra att fler datorer kan användas.

Boka salarna i god tid och fundera på om du kan genomföra en löpande examination så att exempelvis halva gruppen skriver före den andra halvan. Genom att bestämma att alla studenter måste sitta hela skrivtiden minimeras chansen för studenterna i första och andra gruppen att prata med varandra. Ett annat alternativ är att studenterna får slumpvis valda frågor från en frågebank. 

Genomföra digital examination med nedlåsning

sidorna om KTH Digicertus Exam  hittar du konkret information och detaljerade guider för genomförandet av examination i datorsal med nedlåsning. Sidorna riktar sig till examinator, lokalt administrativt stöd samt lärarnära stöd och länkar vidare till specifika guider för respektive roll. 

Examination i föreläsningssal för studenter med egna datorer

Lösningar med Bring your own device (BYOD) är tillåtet att använda då kontinuerlig examination på campus är tillåtet utan dispensförfarande, alternativt efter godkänd dispens för att genomföra en sluttenta på campus. KTH kan ej kräva att alla studenter har en bärbar dator som fungerar för examination i sal. Vid en BYOD-lösning ska därför de studenter som vill och eller inte har en dator erbjudas möjligheten att skriva i datorsal. Glöm ej att kontrollera att tänkt skrivsal har eluttag så att alla studenter kan få el till sina datorer samt att boka den datorsal som ska finnas tillgänglig för de som behöver.

Skrivsalen bör öppnas i god tid före tentamen börjar så att tekniska problem kan lösas före skrivtiden. Exempelvis så att den student vars dator inte vill starta hinner gå till den bokade datorsalen för att istället skriva där.

Att tänka på vid examination med datorer på campus

Extra tid för tekniken

Planera extra tid före och efter tentamen för att ha tid för att starta upp tekniken. Är du i en datorsal ska alla studenter logga in på datorn och eventuellt starta upp nedlåsning samt hitta tentamen. Om studenterna har med sina egna datorer behöver de startas upp, eventuellt kopplas till ett eluttag och studenterna behöver hitta tentamen före skrivningen börjar. Det kan även vara så att någon dator inte startar och då är det bra att ha lite tid för att hitta en alternativ lösning.

Ta hjälp av lokalt stöd

Planera examinationstiden inom IT-supportens öppettider eller prata med ditt lokala stöd. Det lokala stödet på din skola kan eventuellt även hjälpa till med bokning av sal, vara eller boka tentavakter m.m. Av erfarenhet har den digitala delen främst behövt stöd vid uppstart, när skrivningen är igång brukar det digitala flyta på.

Informera tentamensvakter

Tentamensvaktens ansvar är att visuellt övervaka studenterna, precis som vid tentamen i sal. Tekniken hanteras av examinatorn, det lokala stödet eller annan supportperson kopplad till tentamenstillfället. Tentamensvakten förväntas föra logg över eventuella toabesök och gå runt och kontrollera studenternas legitimation och ska sammanfattningsvis hantera tentamen precis som vid en salstentamen. Rutinen för hur och när studenterna släpps in i datorsalen är extra viktig att informera tentamensvakterna om. Vid en lösning där studenterna tar med egna datorer rekommenderas att studenterna får minst 15 minuter före tentamens början till att komma i ordning på sin plats i salen.

Om tekniska problem uppstår så är det endast examinatorn som kan besluta om att tentamen ska genomföras på ett alternativt sätt. Vid genomförandet av tentamen i datorsal har det varit vanligt med oro från tentamensvakter då tekniken dröjt med att komma igång. Det har lett till osäkra improviserade dåliga lösningar varav det är viktigt att informera tentamensvakter och betona att endast examinator kan besluta om att tentamen ska genomföras på ett alternativt sätt.

Stöd från Funka för studenter med kompensatoriskt stöd 

Den ordinarie rutinen kring godkännande av stöd gäller även digital tentamen på campus. På sidan Hantera stöd till studenter med funktionsnedsättning  hittar du lathund med bilagor som beskriver de vanligast förekommande kompensatoriska stöden för studenter med dokumenterad varaktig funktionsnedsättning på KTH samt den generella rutinen för hantering av stöd. Läs mer om stöd på sidan Funkas rekommendationer kring hantering av stöd under examination . Bra att veta är även att Funka tyvärr inte kan erbjuda platser för en digital examination då deras datorer ej är uppkopplade mot ett nätverk.

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-03-18