Målrelaterade betygskriterier

Rektor har beslutat att målrelaterade betygskriterier ska införas på alla KTH-kurser med graderad betygsskala. Väl skrivna och implementerade betygskriterier är värdefullt. Det ger tydlighet och motivation för studenterna och gör examinationen rättvisare. Betygskriterierna ger också läraren struktur och hjälp vid genomförandet av examinationen. Kort sagt blir kvaliteten i examinationen högre och läraren sparar tid.

LH216V Utveckla lärandet med betygskriterier - en kortkurs för KTH-lärare

För att underlätta för lärare att införa betygskriterier i sina kurser har KTH utvecklat en kortkurs. Alla KTH-lärare som vill veta mer om hur man kan införa målrelaterade betygskriterier och examination är välkomna att gå kursen.

Kursen består av tre tretimmarspass och ges i flera kursomgångar varje år. Inom kursen utvecklar du betygskriterier till din egen kurs och diskuterar dessa med andra deltagare och med lärarna för kursen. Kursen räknas som en högskolepedagogisk kurs och ger 1,5 högskolepoäng. Ingen kursavgift. Kursen har getts sedan läsåret 2012/2013.

För mer information och datum se kursens sida på kurswebben.

Anmälan görs via detta webbformulär:

secure.webforum.com/form/learninglab/form.asp?sid=539274552

Kursledare och examinator är Viggo Kann, professor i datalogi på EECS med mångårig erfarenhet av betygskriterier. Medverkar i kursen gör också Veine Haglund, CL-student, Hans Havtun, KTH-lärare och pedagogisk utvecklare, och Emma Lundkvist, expert på betygskriterier från Uppsala universitet.

Kursmål, kursinnehåll och rekommenderade förkunskaper framgår av kursplanen .

Workshop om målrelaterade betygskriterier

Denna tretimmars workshop hjälper lärare att börja arbetet med att formulera examinerbara lärandemål och målrelaterade betygskriterier. Workshoppen har sedan den utvecklades våren 2018 getts på många olika institutioner på KTH. Workshopledare är Hans Havtun och Viggo Kann.

Mer information om workshoppen.

Anvisningar för betygskriterier på KTH

Betygskriterierna ska koppla betygsstegen till nivåer av uppfyllelse av kursens lärandemål, där godkänt betyg ska innebära en grundläggande uppfyllelse av målen. Betygskriterier för högre nivåer kan exempelvis gälla kvaliteten på utförandet, svårighetsgraden, hur olika delar av kursinnehållet kombineras och nivå i Blooms taxonomi .

Examinationen ska vara tydligt kopplad till betygskriterierna. Om det finns flera examinationsmoment i kursen ska det i anslutning till betygskriterierna framgå vilka lärandemål som examineras i vilket examinationsmoment, hur slutbetyget vägs ihop av delbetyg och hur delbetyg vägs ihop av delbedömningar efter betygskriterierna.

Examinator ansvarar för att betygskriterierna publiceras i kurs-PM inför kursstart. Betygskriterierna ska finnas öppet tillgängliga även efter att kursomgången genomförts. Kriterierna utgör rekommendationer som ska följas så långt som det är möjligt. Examinator är skyldig att utifrån betygskriterierna motivera betygsättningen av en students examinationsuppgift om studenten begär detta. Motiveringen kan meddelas muntligt eller skriftligt.

Länk till anvisningen för lärandemål och målrelaterade betygskriterier för KTH-kurser

Hjälp för lärare som arbetar med betygskriterier

Exempel på betygskriterier för kurser på KTH

Index till kriterieexemplen (tabellen kan bli beskuren i vissa webbläsare)
Course Author Number of ILO:s Assessments (Ladok, levels) Includes reflection/motivation Other comments/ aspects of interest
AF1601, Geoteknik med grundläggning, 7,5 hp Johan Spross och Stefan Larson 10 Gruppuppgifter och laboration (ÖVNA, P/F)
Sriftlig tentamen (TENA, A-F)
Ja .
AF2602, Rock Mechanics, 7.5 hp Fredrik Johansson and Johan Spross 7 Assignments and field trip (ÖVN1, P/F)
Laboratory assignment (LAB1, P/F)
Written final exam (TEN1, A-F)
Yes .
AG2805, Sustainable Planning and Design, 15 hp Josefin Wangel 6 Small project (SEM1, P/F) Methods bonanza (SEM2, A-E) Big Project (PRO1, A-E) Home exam (TEN1, A-F) Yes Interdisciplinary. Extensive comments including formative assessment, and weighting of assessments
AH2303, Transport and sustainable development, 7.5 HP Joram Langbroek 7 Group project (SUMP A-E), Individual report (I-Rep, C-E), Individual reflection (I-Ref) Yes Critical reflection on challenges with criteria in broad subject area
AK2055, Vetenskapsteori och forskningsmetodik Jesper Jerkert 3 Hemtentamen (TEN1 A-F), Seminarieuppgifter (P/F) Ja Diskussion om när högre nivåer i Blooms taxonomi kan användas i högre kriterienivåer.
hållbar utveckling för mediateknikstudenter (course draft) Elina Eriksson 3 Seminarieuppgifter (C-E), Hemtentamen (A-B) . .
SF1630, Diskret matematik för D, 9 hp Bengt Ek 2 Tentamen med olika delar (TENA, A-E) (TENB, A-E), Lappskrivningar ger bonus. . .
MF2071, Research Methodology, 4.5 hp Fredrik Asplund 5 Literature Report (E), Written report (A-E) Yes extensive reflection on relevant learning and criteria in the course
MJ1112, Tillämpad termodynamik, 9 hp Hans Havtun 3 Hemuppgifter (ÖVN1, P/F), Tentamen med olika delar (TEN1, A-E), friv. kontrollskrivningar som tillgodoräknas på tentamen. . Automaträttning ÖVN1. Innehåller kriterier för stringent lösning, med exempellösningar.
SD2307, Rail Vehicle Technology, 7.5 hp Carlos Casanueva Perez 4 Written project report (WPR, A-E), Oral Project Presentation (OPP, A-E), Written exam (WEX, A-E) . Weighting of different ILO:s and assessments corresponding to relative importance
SF1681, Linjär algebra, fortsättningskurs, 6 hp Mats Boij 3 Tentamen med olika delar (A-E) . Utgår från Bengt Eks modell
SF2705, Fourier Analysis, 7.5 hp Kevin Schnelli 3 Homework, Written exam (C-F), Oral exam (A-C) . Homework is formative with possible bonus to part of Written exam
EQ1110, Tidskontinuerliga signaler och system, 6 hp Mats Bengtsson 12 Hemuppgift i par (HEM1, C-E), Laboration (P/F), Tentamen (TEN1, B-E) Ja Bedömningsnivåer G och VG kombineras ihop till bokstavsbetyg, Hemuppgift kan höja. Jämför med tidigare bedömning.
EP1100, Datakommunikation och datornät Gunnar Karlsson 4 Fyra kontrollskrivningar, fyra fallstudier i grupp, två individuella inlämningsuppgifter Nej .
Environmental Biotechnology (course draft) Lauren McKee 8 Lab report (A-E), Group Consultancy project (report, oral presentation and debate, P/F), Final exam (A-E) Yes Several P/F ILO:s
SH2402, Astrophysics 6 hp Tanja Nymark 6 . . Grading criteria only
DD1334, Databasteknik, 6 hp Serafim Dahl 7 Övningsuppgifter, grupparbete, projekt, tentamen . Länk till kriterier
DD2350, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet, 9,5 hp Viggo Kann 8 Datorlaborationer, (LAB1, A-F)
Mästarprov 1 (MAS1, A-F)
Mästarprov 2, (MAS2, A-F)
Teoritenta (TEN1, P/F)
. Länk till kriterier