Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Målrelaterade betygskriterier

Rektor har beslutat att målrelaterade betygskriterier ska införas på alla KTH-kurser med graderad betygsskala. Väl skrivna och implementerade betygskriterier är värdefullt. Det ger tydlighet och motivation för studenterna och gör examinationen rättvisare. Betygskriterierna ger också läraren struktur och hjälp vid genomförandet av examinationen. Kort sagt blir kvaliteten i examinationen högre och läraren sparar tid.

LH216V Utveckla lärandet med betygskriterier - en kortkurs för KTH-lärare

För att underlätta för lärare att införa betygskriterier i sina kurser har KTH utvecklat en kortkurs. Alla KTH-lärare som vill veta mer om hur man kan införa målrelaterade betygskriterier och examination är välkomna att gå kursen.

Läs mer och anmäl dig här

Kurs - LH216V Utveckla lärandet med betygskriterier 1,5 hp

Kursen består av fyra träffar och ges i period 4 varje år. Inom kursen utvecklar du betygskriterier och tillhörande examination till din egen kurs och diskuterar dessa med andra kursdeltagare och med lärarna för kursen. Kursen räknas som en högskolepedagogisk kurs och ger 1,5 högskolepoäng. Ingen kursavgift. Kursen har getts sedan läsåret 2012/2013.

Kursledare och examinator är Viggo Kann, professor i datalogi på EECS med mångårig erfarenhet av betygskriterier. Medverkar i kursen gör också Camilla Björn, CL-student och doktorand i datadidaktik, Hans Havtun, KTH-lärare och pedagogisk utvecklare, och Emma Lundkvist, expert på betygskriterier från Uppsala universitet.

Regler för betygskriterier på KTH

Studenten ska uppfylla målen i kursplanen för att uppnå godkänt betyg. För högre betyg kan ytterligare mål behöva uppfyllas och dessa mål ska då ska framgå av kursplanen. Målen ska tydliggöra vilka kunskaper, färdigheter, värderingsförmågor och förhållningssätt som studenten ska visa efter genomgången kurs.

Betygskriterier anger de krav som studenten ska uppfylla för de olika betygen och ska utformas utifrån kursplanens mål.

Betygskriterier ska finnas för alla kurser och kursmoduler med det sjugradiga eller tregradiga betygssystemet. För kursmoduler som betygssätts enligt det tvågradiga betygssystemet behöver inga särskilda betygskriterier tas fram då målen i sig utgör betygskriterier. Examinator beslutar om betygskriterier innan kursens start.

I fråga om inlämningsuppgift ska det framgå av kursplanen eller av betygskriterierna vad konsekvenserna blir om uppgiften inte lämnas in i tid.

Information om examinationens genomförande ska skriftligen ges senast vid kursens start. Denna information ska bland annat omfatta:

  • I förekommande fall betygskriterier (se ovan).
  • Vilka mål som examineras vid vilket tillfälle och hur resultaten påverkar slutbetyget.

Examinator bedömer studentens prestation. Studentens enskilda prestation ska bedömas oberoende av andra studenters prestationer. Bedömningen ska göras utifrån kursplanens mål, den eller de examinationsformer som anges i kursplanen samt i förekommande fall betygskriterier och obligatoriska moment.

Kompletteringsuppgift ska utformas utifrån de mål som studenten inte uppnått så att studenten kan visa att målen uppnåtts på lägsta godkända nivå.

Bedömningen enligt bedömningskriterierna ska dokumenteras och kunna göras tillgänglig för studenten. För examination som resulterat i högsta betyg kan betyget och betygskriterierna för examinationen utgöra dokumentationen.

Om en student begär det ska examinator motivera sin bedömning, antingen skriftligt eller muntligt. Motiveringen ska vara individuellt anpassad.

[Utdrag ur Riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer  giltig från 2021-07-01]

I tidigare gällande Anvisning för lärandemål och målrelaterade betygskriterier för KTH-kurser (pdf 48 kB)  från 2017-10-16 stod även följande mer detaljerande förklaring av betygskriterierna:

Betygskriterierna ska koppla betygsstegen till nivåer av uppfyllelse av kursens lärandemål, där godkänt betyg ska innebära en grundläggande uppfyllelse av målen. Betygskriterier för högre nivåer kan exempelvis gälla kvaliteten på utförandet, svårighetsgraden, hur olika delar av kursinnehållet kombineras och nivå i Blooms taxonomi .

Workshop om målrelaterade betygskriterier 

Denna tretimmars workshop hjälper lärare att börja arbetet med att formulera examinerbara lärandemål och målrelaterade betygskriterier. Workshoppen har sedan den utvecklades våren 2018 getts på många olika institutioner på KTH. Workshopledare är Hans Havtun  och Viggo Kann . Kontakta Hans eller Viggo om du vill beställa workshoppen.