Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurs-PM

Den kursinformation som för en viss kursomgång i detalj redogör för kursens mål, genomförande och examination på ett entydigt och rättssäkert sätt ska samlas i ett så kallat kurs-PM. Kurs-PM innehåller med andra ord den information som kursdeltagarna behöver för att följa kursen och tillgodogöra sig den på bästa sätt.

30 juni 2021

Riktlinje för kursplan, betygssystem och examination uppdateras fr.o.m. 1 juli 2021

Den 7 juni 2021 fattade rektor beslut (V-2021-0378) om ändringar i Riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer (pdf)  som gäller fr.o.m. 1 juli 2021. Förutom att reglera vilket innehåll som ska finnas i ett kurs-PM står det sammanfattningsvis att:

 • För varje kursomgång ska det finnas ett kurs-PM som kompletterar informationen i kursplanen.
 • Examinator ansvarar för att kurs-PM:
  • upprättas
  • finns tillgängligt för studenterna på KTH:s webb Om kursen
  • bör upprättas genom det systemstöd som finns för kursinformation i kurs- och programkatalogen. Läs mer om Kurs-PM på Om kursen .

Kurs-PM utgör också de uppgifter om en kurs som är lämpliga att arkivera och tillgängliggöra, bland annat för kommande studenter. Dokumentet ska vara användbart både för studenterna och det interna kvalitetssäkringsarbetet. För att kurs-PM ska vara så tydligt och korrekt som möjligt sammanställs det normalt precis före kursstart. Därför publiceras kurs-PM lämpligen vid kursstart. Även om examinator är ansvarig för att kurs-PM skapas och publiceras vid kursstart är det normalt kursansvarig som tar fram kurs-PM. Kurs-PM behöver vara enkelt nåbart för studenterna på kursen, så därför rekommenderar vi att en länk till kurs-PM läggs in överst på sidan Kursöversikt i kursrummet i Canvas

I KTH:s kurskatalog finns allmän information om kursen, bland annat kursplanen. Denna information kan du kopiera och lägga in i ditt kurs-PM. Kurs-PM-mallen har samma fyra huvudrubriker som kurskatalogens kursinformation. Nedan listas alla huvudrubriker och föreslagna underrubriker. Tecknet * markerar att rubriken kommer från kursplanen och ** markerar att rubriken kommer från den gemensamma kursinformationen i Kopps. Om du vill ändra texten under dessa rubriker i Kopps kan du behöva säga till en utbildningsadministratör eller studierektor som har behörighet att ändra i Kopps.

Innehåll och lärandemål

 • Kursinnehåll *

 • Lärandemål *

 • Kursens pedagogiska upplägg (**)

 • Kopplingar till examensmål

 • Undervisningsspråk

 • Detaljschema

 • Nyckelbegrepp

Kurslitteratur och förberedelser

 • Särskild behörighet *

 • Rekommenderade förkunskaper **

 • Utrustning **

 • Kurslitteratur **

 • Läsanvisningar

 • Funktionsnedsättning (fast text)

Examination och slutförande

 • Betygsskala *

 • Examination *

 • Övriga krav för slutbetyg *

 • Examinator **

 • Etiskt förhållningssätt *

 • Målrelaterade betygskriterier/bedömningskriterier

 • Examinationsdetaljer

 • Möjlighet till komplettering **

 • Slutförande av kursen

 • Möjlighet till ersättningsuppgifter

 • Möjlighet till plussning **

 • Om kursen ändras eller avvecklas (fast text)

Ytterligare information

 • Övriga föreskrifter *

 • Lärplattform

 • Kursen ges av

 • Lärare

 • Kommunikation med lärare

 • Kursvärdering och kursanalys

 • Ändringar inför denna kursomgång

 • Påbyggnad **

Kursinformationsprojektet på KTH har utvecklat ett verktyg för generering av kurs-PM. Verktyget blev klart i november 2020 och stöder nästan helt den struktur för kurs-PM som beskrivits ovan.