Till innehåll på sidan

Rekommendationer för muntlig examination

De examinatorer som planerar att använda en muntlig examination i sin kurs rekommenderas att följa följande riktlinjer och läsa mer i referenserna nedan.

Värdering av risk för subjektiv bedömning 

Det krävs god planering och en genomtänkt strategi av den muntliga examinationen för att alla deltagande studenter ska få en rättvis och korrekt bedömning. En del lärare har gått ifrån muntlig examination p.g.a. att de i sin bedömning påverkats av studenters sätt att presentera, t.ex. kroppsspråk, samt att de insett att de själva ofta svarar åt studenten när studentens tystnad blir för obekväm för läraren. Som lärare bör du därför fundera på följande två frågor innan du väljer muntlig examination: 

  • Hur hanterar jag risken att jag kommer att vara subjektiv i min bedömning av studenten?
  • Hur hanterar jag risken att jag hjälper en student som inte svarar mot svaret?

Praktiska aspekter vid muntlig examination 

Den muntliga examinationen måste vara tydlig beträffande vad den ska innehålla och vilken arbetsprocess som gäller. Studenterna måste få veta den ungefärliga beräknade tidsåtgången och omfattningen på det som förväntas presenteras. En rimlig tid måste avsättas för att studenterna ska kunna utföra examinationsuppgiften. Vissa frågor kräver eftertanke och att studenten skissar på sitt svar en stund. Hur lång tid den muntliga examinationen tar för läraren beror på hur många studenter som ska examineras samt tid per student. Det rekommenderas att lärare inom tentamensperioden schemalägger tider i Canvas så att varje student själv kan välja vilken tid som passar.

Tidsplanering med hjälp av Canvas (Canvas Community, engelska)

Tydligt uttryckta bedömningskriterier 

Bedömningskriterierna eller betygskriterierna vid den muntliga examinationen måste vara tydligt uttryckta och kända av studenterna i god tid innan examinationstillfället. Tydliga kriterier minskar risken för godtycke vid bedömning vid muntlig examination, vilket är speciellt viktigt om flera examinatorer utför den muntliga examinationen. På samma sätt som det ofta finns bedömningsmallar vid skriftlig examination så ska det finns tydliga bedömningskriterier. Med tydliga bedömningskriterier blir det lättare för läraren att ansikte-mot-ansikte underkänna en student vars svar inte uppfyller bedömningskriterierna. De flesta studenterna kommer att vara väl förberedda, men det kommer att finnas ett fåtal som chansar och hoppas att de blir godkända för att läraren inte vågar underkänna dem. 

Då den muntliga examinationen utformas är det viktigt att tänka på syftet med examinationen. Muntlig examination kan ha två olika huvudfokus: att bedöma vad studenten har lärt sig eller att utvärdera om det är studentens arbete. Läs mer om vad som är bra att tänka på för respektive fokus på sidorna nedan.

Schemalagt träningstillfälle 

Många studenter och lärare är vana med skriftlig examination och muntliga presentationer av projektuppgifter, men vanan av muntlig examination, enskilt eller i mindre grupp, är lägre. För att minska studenternas oro så behöver studenterna förberedas genom undervisning som föregår den muntliga examinationen. Ett övningstillfälle kan utformas så att det har dubbel verkan och både ger läraren och studenten ett tillfälle att träna inför den muntliga examinationen. Studenterna behöver få se flera exempel på frågor som kommer att ställas vid den muntliga examinationen. Schemalägg därför ett träningstillfälle där lärare och studenter kan diskutera exempelfrågorna och reflektera kring vad som är en bra respektive en mindre bra prestation utifrån tydliga betygskriterierna samt lärandemålen, t.ex. genom att några frivilliga studenter presenterar sina lösningar på exempelfrågorna. 

Dokumentation av examinationen 

En student har rätt att begära omprövning av betyg och för det måste det finnas ett underlag, t.ex. ljudinspelning med Zoom, fotografering av studentens tavelanteckningar, etc. Studenterna ska informeras i tillräckligt god tid innan examinationen hur dokumentationen kommer att gå till. UKÄ [1] anger att ett alternativ till inspelning är att två lärare deltar i den muntliga examinationen, men ljudinspelning rekommenderas starkt. Studenterna ska också informeras om att dokumentationen sparas lokalt på lärosätet och inte på någon molntjänst. I Zoom kan du erbjuda studenten att också starta en inspelning så att ni båda två har lika tillgång till materialet. Observera att UKÄ [1] anger att det inte är tillåtet för ett lärosäte att ställa upp tidsgränser för när studenterna senast måste begära omprövning. För mer information om hur dokumentationen av den muntliga examinationen ska hanteras se KTH:s Informationshanteringsplan  .

Mer information kring praxis för rättssäker muntlig examination finns i [1] (s. 106–107), [2] (s. 8–11) och [3] (s. 75–79). Lärares erfarenhet från muntlig examination i matematik beskrivs i [4].

Referenser 

[1] UKÄ, Rättssäker examination, fjärde upplaga, 2020. 

[2] NSHU, Examination – en exempelsamling, 2010. 

[3] S. Eriksson, Utveckling av muntlig examination med fokus på studenters rättssäkerhet – exempel från en ingenjörskurs, Högre utbildning, Vol. 4, Nr. 1, s. 75–82, 2014. 

[4] A. Axelsson, Muntlig tentamen i matematik vid Stockholms universitet.

 

Lärare berättar - Erfarenheter angående muntlig examination

Presentatör: Göran Manneberg (docent och lektor på KTH), 2020-10-07. Det här webbinariet hölls på svenska.

I detta Lunch 'n' Learn-webbinarium talar Göran Manneberg från sina många års erfarenheter av muntlig examination och berättar hur det är att ha muntor digitalt och hur muntor utvärderas av studenter. I webbinariet jämförs vilka förmågor och lärandemål som bäst examineras med munta jämfört med vad som examineras i en traditionell tenta. Göran ger även lite tips, bland annat hur du kan hjälpa studenter med nervositeten.

Gå till KTH Play för tillgång av presentationsmaterial:
​​​​​​​Lärare berättar - Erfarenheter angående muntlig examination (KTH Play)

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination